3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 11. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi başlığın özelliklerden değildir
A)-Başlık, araştırmacının amacı, hedefleri, soruları yada hipotezleri ile uyumlu olmalıdır
B)-Başlık araştırmayı en kısa ve en doğru biçimde ifade etmelidir
C)-Genel olarak 15 yada daha az kelime ile tanımlanır
D)-Başlıkta kısaltma, patent isimleri,Jargon kullanılır
E)-Başlık soru şeklinde olabilir
Soru 2- Okuyucu neyi,neden bilmek ister sorusu hangi bölümde sorulur
A)-Giriş
B)-Gelişme
C)-Değerlendirme
D)-Yordama
E)-Yöntem
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi araştırma konusu açıklanırken dikkat edilecek noktalardan degildir
A)-Genel kavramlardan yola çıkılarak probleme odaklandırılır
B)-Çalışılacak problem geniş bir bakış açısı ile açıklanır
C)-Nedenlerden birisi ele alınır ,problem ile sınırlandırılır
D)-Problemi oluşturan iki veya daha fazla neden arasındaki ilişki açıklanır
E)-Çalışma sonuçları karşılaştırılır
Soru 4- Yöntem bölümünde araştırmanın hangi süreci içermez
A)-örneklemi
B)-evreni
C)-tasarımı
D)-Ölçüm yöntemlerini
E)-veri toplama sürecini
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi nitel bir araştırmanın özet bölümünde yer almaz
A)-Başlık
B)-giriş
C)-yöntem
D)-literatür
E)-bulgular/sonuç
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi yaygın araştırma sınırlılıkları konularından değildir
A)-Planlanan örneklem sayısına ulaşamama
B)-Sosyal arzu edilirlik hataları
C)-Örneklem seçme yöntemlerinden kaynaklanan sınırlılıklar
D)-Bireysel bildirim yöntemi ile veri toplanırken oluşabilecek olası hatalar
E)-Değişkenlere düşen örneklem sayısının uygun olan analizin yapılması icin yeterli kalması
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda yöntem bölümünde konuya açıklık getirmez
A)-Araştırma tasarımı
B)-Veri toplama yöntemi ve araçları
C)-Çalışma süreci ve etik uygulamalar
D)-Analiz süreci ve analiz yöntemleri konularına açıklık getirir
E)-Bulguların yansıması ve öneriler
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi dergi seçilirken dikkat edilmez
A)-Herhangi bir dergisi olmasina
B)-Okuyucu kitlesi
C)-Okuyucaya ulaşım kolaylığı
D)-Saygınlığı
E)-Kabul koşulları
Soru 9- Asagidakilerden hangisi araştırma metnini geliştirmek ve yayımlamak için izlenecek adımlardan değildir
A)-Derginin seçilmesi
B)-Bilgilendirme mektubu hazırlanması
C)-Metni önerilere göre gözden geçirmek
D)-Araştırma metnin hazırlanması
E)-Kabul edilmeyen metnin hakemlere gönderilmesi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmaların giriş bölümünde yer almaz
A)-Çalışmada beklenen sonuçlar ,nitel araştırmanın tipi ve özelliği tanımlanır
B)-Literatür Bilgisine dayanarak araştırmanın önemi
C)-Hemşirelik bilgisine ve uygulamalarına katkısı
D)-Kullanılan yöntemin arka plani,örneklem,veri toplama yöntemi
E)-Çalışmanın nasıl geliştiği, çalışılan olay için hangi koşulların sağlandığı
Soru 11- Araştırma sonuçlarının yayımlanması, araştırmacılara ve hemşirelere birçok yarar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir
A)-Bulguları yayan hemşire kanıta dayalı uygulamalar için meslek bilgisini artırır
B)-Sonuçların hemşirelik uygulamalarında kullanılmasını sağlar
C)-Diğer araştırmacıları cesaretlendirir
D)-Hemşireye profesyonel ilerleme sağlar
E)-Hepsi
Soru 12- Araştırma raporları genellikle hangi şekilde yayımlanır
A)-Tezler
B)-Dergiler
C)-Online yayınlar
D)-Bilimsel toplantılarda sunular
E)-Hepsi
Soru 13- Hem nicel hem de nitel araştırma metinleri 4 temel bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-Değerlendirme
B)-Tartışma
C)-Yöntemler
D)-Sonuçlar
E)-Giriş
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma raporlarında başlığın özelliklerinden biri değildir
A)-Başlık, raporun bütününü tamamlayan bir etikettir
B)-Başlık, araştırmayı en doğru biçimde ifade etmelidir
C)-Başlık, 15 kelimeden daha fazla olmalıdır
D)-Başlıkta her kelimenin birbiri ile ilişkisi olmalıdır
E)-Başlık, araştırmanın hipotezi ile uyumlu olmalıdır
Soru 15- Nicel bir araştırma makalesinde başlıktan sonra en çok okunan kısmı hangisidir
A)-Giriş
B)-Yazar isimleri
C)-İndeks
D)-Özet
E)-Hiçbiri
Soru 16- Nicel araştırma makalesinde araştırma problemi açıklanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir
A)-Genel kavramdan yola çıkılarak probleme odaklanılır
B)-Nedenlerin tamamı ele alınarak sınırlama yapılmaz
C)-Problem kısa ve öz açıklanır
D)-Problemde sadece bir neden açıklanır
E)-Hiçbiri
Soru 17- Hangisi nicel bir araştırmanın örneklemini, ölçüm yöntemlerini ve veri toplama sürecini içerir
A)-Araştırma problemi
B)-Yöntemler
C)-Literatür inceleme
D)-Araştırmanın çerçevesi
E)-Özet
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma raporu içinde ele alınan yöntemlerden biridir
A)-Çalışmanın yapıldığı yer
B)-Örnekleme
C)-Tasarım
D)-Veri toplama süreci
E)-Hepsi
Soru 19- Nicel araştırma raporlarında tablolar birçok istatistik analiz sonuçlarını gösterir. Tablo başlığı aşağıdakilerden hangisine cevap vermelidir
A)-Ne
B)-Nerede
C)-Ne zaman
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 19