3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 10. ÜNİTE

Soru 1- araştırmaya konu olan, sorunun çöz m nde kullanılan her t rl değer , olgu, varlık ve bilgiye ne denir
A)-Veri
B)-Hipotez
C)-Mod
D)-median
E)-P değeri
Soru 2- rölatif risk hangi çalışmalarda kullanılır
A)-kohort
B)-vakakontrol
C)-prospektif
D)-fenomenoloji
E)-etnografi
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi verilerin sınıflandırma çeşidi değildir
A)-ölçüm şekillerine göre
B)-istatistik yöntem seçimine göre
C)-var oluş biçimine göre
D)-ölçüm birimlerine göre
E)-ölçüm ağırlıklarına göre
Soru 4- Aşağıdaki verilerden hangisi gerçek ölçüm değerleriyle ifade edilir
A)-nominal(kategorik)veriler
B)-ordinal(sıralı)veriler
C)-sayısal veriler
D)-soyutveriler
E)-
Soru 5- aşağıdakilerden hangisi verilerin analize hazırlanma aşamalarından değildir
A)-verilerin kodlanması
B)-verilerinbilgisayarortamına/veri tabanına aktarılması
C)-veri temizleme ve verilerin yeniden d zenlenmesi
D)-verilerin yayınlanması
E)-uygun analiz yöntemine karar verme
Soru 6- verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında en yaygın kullanılan program hangisidir
A)-MINITAB
B)-GENSTAT
C)-SPSS
D)-PSTAT
E)-LISREL
Soru 7- aşağıdakilerden hangisi merkezi dağılım ölç tlerinden değildir
A)-Değer aralığı (range)
B)-Varyans
C)-standart sapma
D)-değişim / varyans katsayısı
E)-tepe değer
Soru 8- aşğıdakilerdenhangisihemşirelikaraştırmalarındasıkkullanılanveri analiz yöntemlerindendir
A)-)t- testleri
B)-varyans analizi
C)-ki kare testleri
D)-korelasyon ve regrasyon analizi
E)-hepsi
Soru 9- tahmin yapmak amcıyla kullanılan analiz çeşidi hangisidir
A)-regrasyon analizi
B)-pearson analizi
C)-spearman analizi
D)-kendall’s tuub analizi
E)-hepsi
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi korelasyon analiz çeşitlerindendir
A)-pearson korelasyon analizi
B)-spearman korelasyon analizi
C)-kendall’s taub korelasyon analizi
D)-hepsi
E)-
Soru 11- aşağıdakilerden hangisi t testlerinden birisi değildir
A)-üçlü grup t testi
B)-tek grup ortalaması t testi
C)-wilcoxon işaretli sıralar testi ve işaret testi
D)-bağımsız iki grup (independent samples) t testi
E)-mann whitney u testi
Soru 12- analizde ; bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki korelasyonu belirten simge hangisidir
A)-R1
B)-D
C)-R
D)-F
E)-X
Soru 13- aşağıdakilerden hangisi verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için izlenmesi gereken adımlardan değildir
A)-Bulguların organizasyonu
B)-etkilerin belirlenmesi
C)-bulguların anlamlandırılması
D)-verilerin yeterliliğinin değerlendirilmesi
E)-bulguların yazılması (kaydedilmesi).
Soru 14- aşağıda bir öğrencinin aldığı notlar listelenmiştir. Bu öğrencinin not ortalamasını hesplayınız ? 70/75/83/63/69/95/86/91
A)-73
B)-81
C)-79
D)-83
E)-75
Soru 15- ölç birimlerine göre veriler ölç lebilen ve tanımlanabilen veriler olmak zere gruplanır. Aşğıdakilerden hangisi ölç lebilen bir veridir
A)-cinsiyet
B)-boy uzunluğu
C)-meslek
D)-yaşadığı yer
E)-hepsi
Soru 16- araştırmalarda verilerin analizi ve yorumlanmasında kaç tip hipotez kullanılır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 17- aşağıdakilerden hangisi araştırmanın amacıdır
A)-tanımlamak
B)-farkları belirlemek
C)-ilişkileri belirlemek
D)-nedenselliği araştırmak
E)-hepsi
Soru 18- gerçekte doğru olan bir ho hipotezinin yanlışlıkla reddedilmesi sonucu ortaya çıkan hata hangisidir
A)-standart sapma
B)-TİP1 hata
C)-TİP2 hata
D)-çarpıklık
E)-hiçbiri
Soru 19- araştırma verilerinin basit olarak sınıflanması ve özelliklerinin açıklanması amacı ile yapılan istatistik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir
A)-parametrik istatistikler
B)-çıkarımsal istatistikler
C)-tanımlayıcı istatistikler
D)-nonparametrik istatistikler
E)-hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 19