3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 10. ÜNİTE (B)

Soru 1- Nicel bir araştırmada çalışmanın istatistik analizini tamamlamak için aşağıdakilerin hangisini yapmamız gerekir
A)-Veriyi analize hazırlamak
B)-Örneklemi tanımlamak
C)-Çalışmada kullanılan ölçümlerin geçerliliğini test etmek
D)-İstatistiksel işlemlerin sonucunu yorumlamak
E)-Hepsi
Soru 2- Araştırmacılar istatistiksel kararların doğruluğu ile ilgili her zaman bir yanılgı payı olabileceğini bilirler. İstatistik analizden sonra verilecek karar başlangıçta kabul edilen……………temeline göre yargılanır. Boşluğu doldurunuz
A)-Yanılgı payı
B)-Güven düzeyi
C)-Tip I Hata
D)-Tip II Hata
E)-Testin Gücü
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi verilerin analiz ile ilişkili önemli bazı kavramlarındandır
A)-Hipotez
B)-Veri
C)-Testin Gücü
D)-Normal Dağılım
E)-Hepsi
Soru 4- Nicel analizler için aşağıdaki programlardan hangisi kullanılmamaktadır
A)-MINITAB
B)-SPSS
C)-C-STAT
D)-V-VIEW
E)-PSTAT
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi istatistik test olan parametrik testlerden değildir
A)-Veriler ölçüm ile elde edilmiş ise
B)-Örnekleme sayısı 30’dan büyük ise
C)-Veriler sayımla elde edilmiş ise
D)-Veriler normal dağılım gösteriyor ise
E)-Varyanslar homojen ise
Soru 6- Bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırıldığı T Testi Nonparametrik eşdeğer olarak kabul edilir ve bağımsız iki grubun ortancalarını karşılaştırır. Aşağıdakilerden hangisi bu teste uyar
A)-Eşleştirilmiş iki grup T Testi
B)-Mann Whitney U Testi
C)-Wilcaxon İşaretli Sıralar Testi ve İşaret Testi
D)-Bağımsız İki Grup T Testi
E)-Tek Grup Ortalama T Testi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Dağılım ölçülerinden değildir
A)-Değer aralığı
B)-Standart Sapma
C)-Varyans
D)-Tepe Değer
E)-Çeyrek ve yüzdelikler
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Ki-Kare testlerinden değildir
A)-Dört gözlü düzende Ki-Kare Testi
B)-Çok gözlü düzende Ki-Kare Testi
C)-Tek Grup düzende Ki-Kare Testi
D)-Üç gözlü düzende Ki-Kare Testi
E)-Bağımsız gruplarda Ki-Kare Testi
Soru 9- ………….Analizi, sağlık bilimlerinde sık kullanılan bir analiz tekniğidir. Değişkenler arasında, ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü belirler. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar
A)-Kolerasyon
B)-Regresyon
C)-Pearson
D)-Friedman Varyans
E)-Hiçbiri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için izlenmesi gereken adımlardan biri değildir
A)-Bulguların organizasyonu
B)-Verilerin yeterliliğinin değerlendirilmesi
C)-Bulguların anlamlandırılması
D)-Bulguların yorumlanmaması
E)-Etiketlerin belirlenmesi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi ki-kare testlerinden değildir
A)-Dört gözlü düzede ki-kare testi
B)-Üç gözlü düzende ki-kare testi
C)-Çok gözlü düzende ki-kare testi
D)-Tek grup düzeninde ki-kare testi
E)-Bağımlı gruplarda ki-kare testi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi regresyon analizlerinden değildir
A)-Tek-Değişkenli-Basit Doğrusal Regresyon analizi
B)-Çoklu değişkenli regresyon analizi
C)-Lojistik regresyon analizi
D)-Bağımlı değişken regresyon analizi
E)-Hiçbiri
Soru 13- Değişkenler arasındaki ilişki olup olmadığını, ilişki varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü belirleyen analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir
A)-Korelasyon (Bağıntı) analizi
B)-Tek-Değişkenli-Basit Doğrusal Regresyon analizi
C)-Çoklu değişkenli regresyon analizi
D)-Lojistik regresyon analizi
E)-Metrik bağımsız değişken analizi
Soru 14- Araştırmanın konusu açıklanırken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir
A)-Genel kavramlardan yola çıkarak probleme odaklandırılır
B)-Problemi oluşturan iki veya daha fazla neden arasındaki ilişki
C)-Nedenlerden birisi ele alınır ve problem ile sınırlandırılır
D)-Çalışılacak problem geniş bir bakış açısı ile açıklanır
E)-Başlıklar soru şeklinde hazırlanır
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için izlenmesi gereken adımlardandır
A)-Bulguların organizasyonu ve anlamlandırılması
B)-Verilerin yeterliliğinin değerlendirilmesi
C)-Anlamlılığın değerlendirilmesi ve bulguların yorumlanması
D)-Etkilerin belirlenmesi
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi faktörün tanımıdır
A)-Araştırmaya konu olan, sorunun çözümünde kullanılan her türlü değer, olgu, varlık ve bilgidir
B)-Verilen çok farklı yollarla elde edilmiş halidir
C)-İstatistikte birey/denek/canlıya ilişkin özelliklere (hava sıcaklığı , nem oranı , rüzgar hızı vb.) denir
D)-İncelenen karakter ya da yerine kullanılan terimdir
E)-İki nokta arasında her türlü değeri alabilen değişkendir
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi verilerin / değişkenlerin tanımlanmasında kullanılan verilerden değildir
A)-Ölçüm özelliklerine göre veriler
B)-İstatistik yöntem seçimine göre veriler
C)-Varoluşlarına göre veriler
D)-Ölçü birimlerine göre veriler
E)-Yaygın olarak veriler
Soru 18- Ölçülmeyen, bir özelliği ile tanımlanan , gruplandırılan , nitelik belirten verilere ………….. denir. Boşluğu doldurunuz.
A)-Somut veriler
B)-Soyut veriler
C)-Ölçülebilen veriler
D)-Ölçülemeyen veriler
E)-
Soru 19- Aşağıdaki kavramlardan hangisi (bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki korelasyonu ifade eder) simgesidir
A)-RBR2 (Rsqacred)
B)-R
C)-Uyarlanmış R2 (adjusted R2)
D)-F testi sonucu
E)-Beta değeri
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen analiz tekniğidir
A)-Pearson korelasyon analizi
B)-Regresyon analizi
C)-Tek-Değişkenli-Basit Doğrusal Regresyon analizi
D)-Korelasyon (bağıntı) analizi
E)-Bağımsız gruplarda iki yönlü varyans analizi

Toplam Soru Miktarı: 20