4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 4.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çatışmalara yönelik)geleneksel yaklaşım görüşleri)nden birisi değildir
A)-En uygun başarı çatışmanın ortadan kaldırılmasıyla elde edilir
B)-Yönetimin asıl görevi çatışmayı yok etmektir
C)-Çatışma konusunda otoritenin yasal ve biçimsel kurallarını izlemek önemlidir
D)-Çatışma örgütün yapısını bozar
E)-Çatışma önlenemeyecek bir olgudur
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında yaşanan çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan genel sebeplerden birisi değildir
A)-Sağlık sektörünün karmaşık bir yapıya sahip olması
B)-Farklı yöneticilerin bir arada bulunması
C)-Toplumun sağlık hizmetlerinden faydalanması
D)-Hızla değişen teknoloji
E)-Çalışma ortamının stresli olması
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi)bireysel)çatışma yönetim stilleri arasında yer almamaktadır
A)-Problem çözme
B)-İlişkileri değiştirme
C)-Zorlama
D)-Uzlaşma
E)-Uyma
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi)çatışma süreci (aşamalarından birisi değildir
A)-Tepkisiz kalma
B)-Potansiyel zıtlıklar
C)-Kavrama ve kişiselleştirme
D)-Çatışma sonucu
E)-Çatışma davranışları
Soru 5- Çatışmaların analizinde izlenecek yollar hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Çatışmanın nedeni,anlaşmazlığın ortaya çıkış nedeni sorgulanmalıdır
B)-Çatışmanın kapsamına giren kişiler ve grupların bilinmesi önemli değildir
C)-Çatışmanın çözümü için tarafların tutumunun nasıl olduğu sorgulanmalıdır
D)-Örgütsel koşullara yönelik hangi çözüm yöntemlerinin uygun oluğu belirlenmelidir
E)-Çatışmayı başlatan ve sürdüren görünürde olmayan gizli nedenler sorgulanmalıdır
Soru 6- (Bireyin aynı anda birden fazla işi gerçekleştirme durumunda kalmasıdır. Birey böyle bir durumda işlerden birisine daha fazla önem verdiği için çatışma meydana gelecektir.)ifadesi hangi çatışma türünü tanımlamaktadır
A)-Kişilik çatışması
B)-Komuta Kurmay çatışması
C)-Değer çatışması
D)-Rolçatışması
E)-Grup çatışması
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi’’ sonuçlarına göre çatışma türü’’ grubuna girmektedir
A)-Algılanan çatışma
B)-Potansiyel çatışma
C)-Fonksiyonelçatışma
D)-Dikeyçatışma
E)-Komuta Kurmay çatışması
Soru 8- ‘’Hemşirelerden temel işleri olan bakımla ilgili işlevlerinin yanında bakım dışı farklı işlevlerin beklenmesi sonucu hemşirelerin sıkıntı yaşayarak çatışma yaşaması’’örgütlerde aşağıdaki hangi başlıca nedenlerden ötürü çatışma çıkmasına yol açmaktadır
A)-Amaç farklılıkları
B)-Kişiselfarklılıklar
C)-Örgüt içi güç mücadelesi
D)-Kararlarakatılım
E)-Yetkive sorumluluk alanındaki belirsizlik
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi çatışmaların ‘’ olumsuz’’ sonuçlarından birisi değildir
A)-Çatışmalar , çatışan tarafların birbirleriyle rekabete girmelerine engel olur
B)-Yıkıcı çatışmalar örgütün dinamik yapısını bozarak üretkenlikte düşmeye neden olabilir
C)-Çatışmalarda grup üyelerinin ortak amaçları önemini yitirebilir
D)-Çatışmalar , örgütsel bağlılığın azalmasına sebep olabilir
E)-Çatışma çözümünde kullanılan emek, zaman, para gibi kaynaklarda azalma olabilir
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin izleyebileceği ‘’ çatışma yönetim yollarından ‘’birisi değildir
A)-Güç kullanma
B)-Hakeme başvurma
C)-Çatışma kaynağını ortadan kaldırma
D)-Yumuşatma
E)-Dar kapsamlı amaçları belirleme

Toplam Soru Miktarı: 10