4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2.ÜNİTE YÖNETİM SÜRECİ VE FONKSİYONLARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel kavramlarından biri değildir
A)-Etkililik
B)-Etkinlik
C)-Verimlilik
D)-Koordinasyon
E)-
Soru 2- )Organizasyonların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini belirleyen bir performans boyutudur) verilen tanım yönetim kavramlarından hangisine aittir
A)-Etkililik
B)-Etkinlik
C)-Verimlilik
D)-
E)-
Soru 3- yönetimde etkililik ölçütleri hangi şekillerde ele alınmaktadır
A)Stratejik oluşumlarını doyumu
B)-İç süreçler sağlıklı örgüt sistemleri kurma ve devam ettirme
C)-Kaynak elde etme gerekli üretim girdilerinin genişletilmesi
D)-Amacın gerçekleşmesi belirlenen amaçlara ulaşma
E)-Hepsi
Soru 4- aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Organizasyonel etkililiğin sağlanması yönetimin görevi yöneticinin sorumluluğundadır
B)-etkinlik işleri doğru yapmak doğru işleri yapmaktır
C)-Etkinlik doğru işleri yapmak verimlilik ise işleri doğru yapmaktır
D)-Etkinlik amaçlara ulaşma onları elde etme derecesidir
E)-Etkililik başarı için temel etkinlik ise bu başarıyı sağlamlaştıran bir etmendir
Soru 5- Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi verimlilik kavramına aittir
A)-Organizasyonun istediği Sonuçlara ulaşma düzeyi ve derecesini ifade eder
B)-Amaçlara ulaşma onları elde etme derecesidir
C)-Üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonunda elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eder
D)-Başarı için temeldir
E)-Başarıyı sağlamlaştıran bir etmendir
Soru 6- yönetimin temel özellikleri aşağıdakilerden hangileridir
A)-Beşeri özellik amaç özelliği evrensel özellik
B)-Grup özelliği iş birliği özelliği hiyerarşik özellik
C)-İşbölümü ve uzmanlaşma özelliği
D)-Koordinasyon özelliği yetki özelliği
E)-Hepsi
Soru 7- yönetimin temel özelliklerinden hangisinde işletme içinde istenen Sonuçlara ulaşmak için faaliyet gösteren bölümlerin fertlerin aralarında çatışma ortamı oluşturmadan uyum içinde çalışmaları esastır
A)-Koordinasyon özelliği
B)-İş bölümü ve uzmanlaşma özelliği
C)-İş birliği özelliği
D)-Hiyerarşik özellik
E)-Yetki özelliği
Soru 8- yönetimin temel özelliklerinden hangisinde kargaşaya yol açmamak için belirli bir amaç doğrultusunda çalışan kişilerin aynı zamanda bir düzen içinde çalışmaları gereklidir
A)-Amaç özelliği
B)-İş birliği özelliği
C)-Hiyerarşik özellik
D)-Evrensel özellik
E)-Beşeri özellik
Soru 9- aşağıda yöneticinin görevleri verilmiştir hangisi yanlıştır
A)-Yöneticiler çalışan personelin güdülenmesi ve yönetilmeleri için büyük çaba harcarlar
B)-Yöneticiler örgütün başarısından sorumlu olan bireylerdir
C)-Yöneticiler diğer bireylerle birlikte çalışırlar
D)-Yöneticiler plan yapmazlar
E)-Yöneticiler sorun çözme merkezi gibi çalışırlar
Soru 10- yöneticinin görevleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Yöneticiler sorun çıkmasına engel olurken diğer taraftan sorun çıktıktan sonra sorunları çözmek için uğraşır
B)-Programlar politikalar bütçeler projeler hazırlamak yöneticinin görevidir
C)-Yönetici örgüt yapısını işletmenin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek için çaba harcar
D)-Yönetici belirlenen amaçlar ile ulaşılan amaçlar arasında farklılıklar olduğu zaman düzeltici tedbirleri alır
E)-Yöneticiler hiçbir zaman uzlaşma faktörü olmazlar
Soru 11- Yöneticilerin bulundukları statüde değişen oranda sahip olmaları gereken beş tür beceriden söz edilmektedir bunlar hangileridir
A)-Kavramsal beceriler
B)-Teknik beceriler
C)-İletişim becerisi
D)-İnsani ilişkileri becerisi
E)-Hepsi
Soru 12- yöneticilerin sahip olduğuları becerilerden hangisinde ( diğer kişileri anlayabilme onlarla birlikte çalışabilme ve iyi geçinebilme özellikleri olmalıdır
A)-İletişim becerisi
B)-İnsani ilişkiler becerisi
C)-Teknik beceriler
D)-Kavramsal beceri
E)-Analitik beceri
Soru 13- teknik beceri herhangi bir işin başarılması için özel bilgi yöntem ve tekniklerin kullanılması yeteneğini ifade eder. Hemşirelikte teknik beceriler hemşirelik yönetimi ve hemşirelik uygulamalarına ilişkin teknik beceriler olmak üzere iki bölümde ele alınır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- (organizasyonlarda belirlenen hedeflere ulaşmak için yazılı ya da sözlü bilgi sağlama becerisi gerekir Telefon görüşmeleri toplantılar direktif verme gibi faaliyetler bu sürecinin örnekleri içinde yer alır) Bu bilgi aşağıdaki maddelerden hangisine aittir
A)-İnsani ilişkileri becerisi
B)-İletişim (haberleşme) becerisi
C)-Teknik beceri
D)-Kavramsal beceri
E)-Analitik beceri
Soru 15- Mintzberg farklı kademelerde yer alan yöneticilerin yerine getirmesi gereken rolleri hangi şekillerde ele almıştır
A)-Kişiler arası Roller
B)-Bilgi sağlama rolü
C)-Karar verici roller
D)-Hepsi
E)-
Soru 16- kişiler arası roller arasında hangisinde Yasal yetkinin sahibi olarak her yönetici merasimlere katılım biçiminde görevleri yerine getir
A)-LiderRolü
B)-Temsil Rolü
C)-Bağlantı Rolü
D)-İşletme sahipliği Rolü
E)-Sözcü Rolü
Soru 17- yöneticinin en önemli işlerinden biri bilgi almak ve haberleşmedir yöneticinin bilgi sağlama rolü kapsamındahangisielde ettiği bilgileri üstlere ve astlara kendi düşünce ve karar sistemine uygun bir şekilde iletmesidir
A)-Monitör rolü
B)-Sözcü rolü
C)-Bilgi yayma rolü
D)-Sorun çözücü rolü
E)-Arabulucu rolü
Soru 18- Bir organizasyonun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için bir takım faaliyetlerin yerine getirilmesi zorunludur Bu faaliyetler hangi evrelerden oluşur
A)-Planlama
B)-Örgütleme
C)-Yöneltme
D)-Koordinasyon
E)-Hepsi
Soru 19- aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin ilk evresidir ve geniş anlamda bir amacı gerçekleştirmek için en iyi davranış biçimini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan karar verme süreci olarak tanımlanabilir
A)-Planlama evresi
B)-Kontrol evresi
C)-Koordinasyon evresi
D)-Örgütleme evresi
E)-Yöneltme evresi
Soru 20- Planlama süreci ve bu süreç sonucu ortaya çıkan planlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler ayrıca proje planlaması farklı şekillerde planlama sınıflandırılması ile mümkündür. Bu bilgiye görehangisi Orta düzey yöneticiler tarafından geliştirilir belli kişiler faaliyetler ve kaynaklarla ve örgütün farklı işlevleri ile ilişkilidir
A)-Eylemsel planlar
B)-Stratejik planlar
C)-Taktik planlar
D)-kısa vadeli planlar
E)-Uzun vadeli planlar
Soru 21- aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi Stratejik plan için doğru bilgidir
A)-Belirli işleri ve birimleri etkileyebilir ancak örgütün tamamını etkilemez
B)-Az karmaşıktır küçük ve aynı yapıda olan birimlere odaklanır
C)-Orta derecede bağlılık vardır işletmeye bazı birimlerden kaynaklı yetenekleri alabilir
D)-Değişik endüstri ve işletmeleri kapsadı için çok karmaşıktır örgüte pozitif ve negatif etkisi vardır
E)-Örgütü birimlerini kapsar Dar kapsamlıdır
Soru 22- yönetimde plan yapmanın planlı çalışmanın bazı yararları vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlar
B)-Zaman ve emek savurganlığını artırır
C)-Çalışmada birliği ve koordinasyonu sağlar
D)-Yöneticinin dikkatine amaca yöneltir
E)-Çabaları uyumlaştırmaya olanak sağlar
Soru 23- İyi bir plan aşağıda sıralanan hangi niteliklere sahip olmalıdır
A)-Açık seçik kesin kabul edilebilir amaca sahip olmak
B)-En az masrafla karşılanabilir olmak
C)-Aktif pasif direnme etkilerini en az kayıpla yok etmek
D)-Çeşitli ögeler arasında denge sağlamak
E)-Hepsi
Soru 24- yönetim fonksiyonları sınıflamasında Örgütleme evresi İle İlgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur
A)-Bir örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanların faaliyetlerin ve kaynakların düzenlendiği yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilir
B)-Seçilen yöntemin uygunluğu veya doğru yolda gidildiği ile ilgili denetiminde elden bırakılmaması gerekir
C)-Organizasyonun kademelerine göre sınıflandırılır
D)-Yönetim faaliyetlerinin üçüncü aşamasıdır
E)-Yöneticiyle çalışanları karşı karşıya getiren aşamadır
Soru 25- organizasyonda örgütleme aşamasında oluşan durumlardan bir diğeri de merkezi ve merkezkaç yapının oluşmasıdır aşağıda verilen bilgilerden hangisi merkezkaç yapı için doğru bilgidir
A)-İnisiyatif ve sorumluluk almaktan kaçan yönetici
B)-Esnek olmayan yapıya bağlı zaman ve maliyet kaybı
C)-Alt düzey yöneticilere yetki devri sonucu yüksek motivasyon
D)-Kararlarda tekdüzelik ve zaman kaybı
E)-Dar kapsamlı planlama ve raporlama
Soru 26- yürütme yönlendirme emir komuta evresi yönetim faaliyetlerinin üçüncü evresidir emirlerin verilmesinde yöneticilerin dikkat etmeleri gereken kurallar vardır iyi bir emrin nitelikleri nasıl olmalıdır
A)-Üst ve ast aslında yüzyüze ilişki içinde verilmeli
B)-Emirler kesin ve açık olmalı
C)-Emrin amacı asta açıklanmalı ve ona bir danışma niteliği verilmeli
D)-Yerine getirilme olanağı olmayan özellikte emirler verilmemeli
E)-Hepsi
Soru 27- Koordinasyon-eşgüdüm-uyumlaştırma evresindeİyi bir koordinasyon için gerekli kurallar aşağıda verilmiştir hangisi bunlardan biri değildir
A)-Sorumlu kişiler arasında yüz yüze görüşmenin sağlanması
B)-Plan ve programların uyumlaştırılması
C)-Organizasyonda işbirliği anlayışının geliştirilmesi
D)-Zor ve karmaşık bir organizasyon yapısının kurulması
E)-Gönüllü koordinasyonun özendirilmesi
Soru 28- Koordinasyon faaliyeti organizasyonu ilgilendirdiğinden organizasyon içi ilişkilere bağlı olarak dört sınıfa ayrılır aşağıda verilen bilgilerden hangisi çapraz koordinasyona aittir
A)-Üstlerle astlar arasında işin yapılması konusunda sağlanan Koordinasyondur
B)-Yönetici ve astlar arasındaki koordinasyondur
C)-Farklı bölümlerde yer alan kişiler arasındaki ilişkileri Yani kurumun farklı kademe ve konumundaki birimlerinin hiyerarşik kanalları kullanmadan gerçekleştirdikleri koordinasyondur
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 29- Örgütsel amaçların elde edilmesinde farklılaştırılmış eğimlerin birleştirilmesi ve ayarlanması sürecine ………. denir. Boşluğu doldurunuz
A)-Yürütme
B)-Eşgüdümleme
C)-Kontrol
D)-Merkezkaç
E)-Örgütleme
Soru 30- kontrol sürecinin evreleri aşağıdakilerden hangileridir
A)-Sapmaların nedenlerini düzeltici önlemlerin alınması
B)-Sapmaların saptanması ve yorumlanması
C)-Standartlarla gerçekleşmiş olduğu durumun karşılaştırılması
D)-Fiili durumun saptanması ve yorumlanması
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 30