4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 1.ÜNİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKE VE TEORİLERİ (c)

Soru 1- Yönetme ihtiyacı nasıl ortaya çıkmıştır
A)-İnsanların lider olmak istemelerinden
B)-insanların tek başına başaramayacakları amaçlarını,birgurubunortak çabası ile gerçekleştirme gerekliliğinden ortaya çıkmıştır
C)-gerçekleştirilen amaçların sürekli bir onay beklentisinden dolayı ortaya çıkmıştır
D)-insanları yönetmenin daha çok maddi gelir getireceğini inanmalarından ortaya çıkmıştır
E)-hiçbiri
Soru 2- Yönetim)başkalarına iş gördürme).Yönetici ise)başkaları aracılığı ile iş gören yada başkalarına iş gördüren kişidir)
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden değildir
A)-Bir yada birden fazla amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir
B)-bir yöneten ve en az bir yönetilen bireyin olması gerekir
C)-yönetimde yöneticiye ihtiyaç yoktur
D)-yönetici ve yönetilenler arasında ahenkli bir uyum ve haberleştirmeyi gerektirir
E)-zamanın en iyi en ekonomık ve dikkatli kullanılmasını zorunlu kılar
Soru 4- yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden değildir
A)-girişken olmalı
B)-çabuk etkilenmesi
C)-akıl ve duygu arasında denge kurmalı
D)-sentez yeteneği gelişmiş olmalı
E)-genel kültürü iyi olması gerekir
Soru 5- Henry Mintzberg’e göre organizasyon kaç farklı şekilde sınıflandırılmıştır
A)-5
B)-8
C)-4
D)-7
E)-2
Soru 6- kuruluş aşamasında ortaya çıkan organizasyon türü hangisidir
A)-yaratıcı organizasyon
B)-girişimci organizasyon
C)-politik organizasyon
D)-makina organizasyon
E)-görev organizasyonu
Soru 7- çok sayıda standart ürünlerin üretildiği organizasyon türü aş.hangisidir
A)-makina organizasyonu
B)-profösyönel org
C)-görev org
D)-politik org
E)-yaratıcı org
Soru 8- yönetim ve organizasyon teorileri nelerdir
A)-klasik organizasyonu teorileri
B)-neoklasik organizasyon teorileri
C)-modern organizasyon teorileri
D)-post modern organizasyo teorileri
E)-hepsi
Soru 9- yönetim konusunu ilk kez bilimsel araştırma alanı olarak inceleyen amerikalı mühendis frederickW.Toylor dur
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Toylor’un organizasyonla ilgili sorunların giderilmesi ve organizasyonlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için gerekli ilkelere TOYLORİZM adı verilir
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Toylarizm de uygulanması gereken ilkeler nelerdir
A)-gelişigüzel değil bilim
B)-başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyondur bilim
C)-kişisel değil yardımlaşmadır bilim
D)-düşük verim değil maksimum çıktıdır bilim
E)-hepsi
Soru 12- ortaya atılan organizasyonda yürütülen faliyetler kaç gurupta ele alınmıştır
A)-2
B)-6
C)-7
D)-8
E)-hiçbiri
Soru 13- Henry Fayol tarafından ortaya atılan faliyetlerdendir
A)-teknik faliyetler
B)-ticari faliyetler
C)-finansal faliyetler
D)-muhasebe faliyetleri
E)-hepsi
Soru 14- Henry Fayol tarafından belirlenen faliyetlerden olan yönetim faliyetleri hangi evrelerden oluşmuştur
A)-planlama
B)-örgütleme
C)-yürütme
D)-koordinasyon
E)-hepsi
Soru 15- RensisLikert’in sistem dört modeli değildir
A)-istismarcı
B)-A sosyal
C)-yardımsever otokratik
D)-katılımcı
E)-demokratik
Soru 16- ChrısArgyris’in olgun kişi özelliklerinden değildir
A)-bağımsız
B)-derin ilgi
C)-yüzeysel ilgi
D)-aktif kişi
E)-duyarlı
Soru 17- ChrısArgyrıs’in olgun olmayan kişi özelliklerinden değildir
A)-aktif
B)-pasif
C)-bağımlılık
D)-sınırlı davranış
E)-yüzeysel ilgi
Soru 18- aşağıdakilerden hangisi geniş tabanlı yönetim alanın özelliklerindendir
A)-bir yöneticiye düşen ast sayısı fazladır
B)-hiyerarşik basamak sayısı azdır
C)-koordinasyon ve iletişim daha etkin bişekilde sağlanır
D)-yönetim alanı geniş tutulmuştur
E)-hepsi
Soru 19- Aş. Hangisi dar tabanlı yönetim alanının özelliklerindendir
A)-yönetici sayısı fazladır
B)-yönetici ücreti ve sosyal hakların getirdiği maliyetler daha fazladır
C)-iletişim daha uzun bir süreci gerektirir
D)-ast sayısı az dır
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 19