4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 1.ÜNİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKE VE TEORİLERİ (b)

Soru 1- Yönetim ( başkalarına iş gördürme süreci ( yöneticisi (başkaları aracılığı ile İşgören ya da başkalarına iş gördüren kişi ( olarak tanımlanabilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini temellenen yönetimin özelliklerindendir
A)-Yönetim bir ya da birden fazla amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir
B)-Yönetim yönetici ve yönetilenler arasında ahenkli bir uyum ve haberleşmeyi gerektirir
C)-Yönetim zamanınen iyi ve en ekonomik ve dikkatli kullanılmasını zorunlu kılar
D)-Yönetim insansal ve maddi kaynaklar arasında optimum bir uyum ve işbirliği gerektirir
E)-Hepsi
Soru 3- yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran başkaları vasıtasıyla iş gören ve başarıya ulaşan kişidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- İyi bir yönetici olmanın özellikleri hangileridir
A)-Plan yapan bir kişi
B)-Düşünen yorumlayan bir kişi
C)-Akıl yürüten karar veren bir kişİ
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken kişisel özelliklerden biri değildir
A)-Düşüncelerini açıkça ifade edebilme özelliğine sahip olmalı
B)-İş disiplini sağlayabilmelİ
C)-Değişken koşul ve ortamlarda kendi bildiğini yapmalı
D)-Dış görünüşü giyim kuşamı ile bulunduğu ortamda kabul görmeli
E)-Hitap özelliklerine sahip olmalı
Soru 6- Bir yönetici de bulunmaması gereken özellikler hangileridir
A)-Anlayışsızlık taraf tutmak
B)-Çabuk etkilenmek kararsız olmak
C)-Sağ duyusuz olmak
D)-Korkak olmak
E)-Hepsi
Soru 7- aşağıda organizasyonun çeşitli tanımları verilmiştir hangisi organizasyon tanımına uymaz
A)-Organizasyon bir yönetim sürecidir
B)-Organizasyon tek bir amaç için yöneticinin yapılandırdığı bir süreçtir
C)-Organizasyon insan iş ve teknoloji unsurlarını birleştiren bir sistemdir
D)-Organizasyon sosyal bir varlık sosyal bir sistemdir
E)Organizasyon kişilerin tek başına gerçekleştiremeyeceğiniz amaçlarına başkaları ile bir araya gelerek gerçekleştirmelerini sağlayan koordinasyon sistemidir
Soru 8- Henry Mintzberg ‘e göre organizasyon yapı türleri sekiz farklı özellikte sınıflandırılmıştır aşağıdakilerden Hangisinde katı hiyerarşik yönetim yapısı söz konusudur görev yetki ve sorumluluklar kesin sınırlarla belirlenir
A)-Farklılaşmış organizasyonlar
B)-Girişimci organizasyon
C)-Yaratıcı organizasyon
D)-Görev organizasyonları
E)-Politik organizasyonlar
Soru 9- Bir ev kadının evinde kendi yetenekleri ile ortaya çıkarttı ürünleri küçük çapta pazara sürülmesi hangi tip organizasyon yapısına örnektir
A)-Yaratıcı organizasyonlar
B)-Girişimci organizasyon
C)-Profesyonel organizasyon
D)-Farklılaşmış Organizasyonlar
E)-Görev organizasyonları
Soru 10- Hastaneler ve üniversiteler bu yapılar için örnek kurumlardır yapılacak işler özel alanlarda uzmanlaşmış kişilerin varlığını gerektiren kurumlardır ha aşağıdakilerden hangisi bu organizasyon yapısındadır
A)-Profesyonel organizasyonlar
B)-Görev organizasyonları
C)-Politik organizasyonlar
D)-Yaratıcı organizasyonlar
E)-Makine organizasyonları
Soru 11- Yönetim ve organizasyon teorilerinden bilimsel teori Taylor ‘un genel olarak organizasyonların iyi yönetilmediğine ilişkin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır buna göre Taylor ‘un organizasyonla ilgili görüşlerinden hangisi yanlış verilmiştir
A)-Organizasyonlarda verimsiz bir çalışma düzeni ve büyük israf vardır
B)-Çalışanlar tembel ve kaytarmaya eğilimlidir
C)-İşler belirli standartlara göre değil gelişigüzel yapılmaktadır
D)-İşlerin tamamlanmasında standart bir süre yoktur
E)-İşçilerin işe alınmasında yetenek bilgi ve kapasiteleri dikkate alınır
Soru 12- sorunların giderilmesi ve organizasyonlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için Taylor Taylorizm adı verilen ilkelerin uygulanması gerektiğini belirtmiştir Bu ilkeler hangileridir
A)-Gelişigüzel çalışma değil bilim
B)-Kişisellik değil yardımlaşma
C)-Başıbozukluk değil ahenkli ve koordinasyon
D)-Düşük verim değil maksimum çıktı
E)-Hepsi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının Taylor ile özdeşleşen yönetim bilimine kazandırdığı kavramlardan biri değildir
A)-Fonksiyonel ustabaşılık
B)-Parça başı ücret sistemi
C)-Sistematik seçim ve eğitim
D)-Özelleştirme
E)-Hareket ve zaman etüdü standartlaştırma
Soru 14- Yönetim ve organizasyon teorileri üç grupta ele alınmış aşağıdakilerden hangileri bu gruplardır
A)-Klasik (geleneksel) organizasyon teorileri
B)-Neo-klasik (davranışsal) organizasyon teorileri
C)-Modern organizasyon teorisi
D)-Hepsi
E)-
Soru 15- Alman sosyolog Max Weber tarafından oluşturulan bürokratik organizasyon türlerinden hangisinde rasyonel yasal temeli olan tanımlanmış ve belli kurallara bağlanmış bir şekilde başkalarının davranışlarına etkileyebilmek durumu vardır örnek başhemşire de başbakan gibi
A)-Bürokratik yetki
B)-Geleneksel yetki
C)-Karizmatik yetki
D)-Yöresel yetki
E)-Kurumsal yetki
Soru 16- Neo-Klasik (davranışsal) organizasyon teorilerine göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır
A)-İnsanlar her zaman rasyonel davranmazlar
B)-İnsanlar birbirlerinden etkilenmezler
C)-Yöneticiler insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler
D)-İnsanlar çeşitli şekillerde motive edilir ve harekete geçirilir
E)-Organizasyonlar çeşitli ihtiyaçları olan bireylerden oluşur
Soru 17- Neo- klasik Yaklaşımla ilgili olarak geliştirilen modellerden Douglas McGregor’un X-Y Teorisine göre varsayımlar oluşturulmuştur aşağıdakilerden hangisi X teorisi varsayımlarından biridir
A)-Çalışmak bir insan için oyun ve dinlenme kadar önemlidir
B)-Gerekli ortam yaratıldığında çalışmak zevkli hale getirilebilir
C)-Tipik olarak insan çalışmaktan hoşlanmaz ve mümkün olduğunca bundan kaçmak ister
D)-İnsan tipik olarak tembel değildir
E)-İnsan kendini kontrol ederek ve yöneterek organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir
Soru 18- Neo- klasik Organizasyonlardan biri olan RensisLikert’in sistem dört modeline göre hangi sistem modelinde tüm konularda yöneticilerin astlara güveni tamdır ve Astlar kendilerini bütünüyle serbest hisseder
A)-Sistem 1 istismarcı otokratik
B)-Sistem 2 yardımsever otokratik
C)-Sistem 3 katılımcı
D)-Sistem 4 demokratik
E)-
Soru 19- Neo- klasik Yaklaşımlardan biri olan ChrisArgyris’in olgun ve olgun olmayan kişi modeline göre aşağıdakilerden hangisi olgun kişi özelliklerindendir
A)-Aktif bağımsız
B)-Değişik davranışlar derin ilgi
C)-Uzun dönem bakış açısı
D)-Üstlük durumu kendine duyarlı olma
E)-Hepsi
Soru 20- Neo- klasik Yaklaşımlardan biri olan ChrisArgyris’in olgun ve olgun olmayan kişi modeline göre aşağıdakilerden hangisi olgun olmayan kişi özelliklerindendir
A)-Hepsi
B)-Pasif bağımlılık
C)-Sınırlı davranış gösterme yüzeysel ilgi
D)-Kısa dönem bakış açısı astlık durumu
E)-Kendi duyarlılığından yoksunluk
Soru 21- modern organizasyon teorisinde Sistem yaklaşımının yöneticiye sağladığı yararlar aşağıda sıralanmıştır hangisi bunlardan biri değildir
A)-Yönetici kendi sisteminin amaçlarını daha geniş bir sistemin amaçları ile ilişkilendirmek fırsatı bulur
B)-Yönetici görevini dar bir açıdan sadece kendi fonksiyonlarıyla yorumlar çevre koşullarını dikkate almaz
C)-Yönetici organizasyon yapısını alt sistemin amaçları ile uyumlu bir şekilde kurma olanağı verir
D)-Yönetici alt sistemleri değerlendirirken bunların esas sisteme yaptıkları katkıyı belirleme olanağına ulaşır
E)-Yönetici görevini dar bir açıdan sadece kendi fonksiyonlari ile yorumlamaktan kurtulur kendi sisteminin bağlı olduğu tüm alt sistemleri ve çevre koşullarını da dikkate alır
Soru 22- Organizasyon ilkeleri arasında hangiilke organizasyonlarda bir üstün etkin ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast sayısı ile ilgilidir
A)-Amaç birliği ilkesi
B)-Etkinlik Verimlilik ilkesi
C)-Yönetim alanı ilkesi
D)-Kumanda birliği ilkesi
E)-Hiyerarşi ilkesi
Soru 23- Bu İlke haberleşme ve karar verme ve koordinasyonu sağlamada emir ve haberlerin aşağı inmesi ve bazı bilgilerin yukarı çıkması ile emir komutada birlik sağlamak için gereklidir aşağıdakilerden hangisi bu İlkedir
A)-Kumanda birliği ilkesi
B)-Yetki Göçerme / yetki devri ilkesi
C)-Yetki sorumluluk denkliği ilkesi
D)-Hiyerarşi ilkesi
E)-Sorumluluk ilkesi
Soru 24- Yetki Göçerme / yetki devri ilkesine göre Yetki devri ile ilgili durumu söz konusu olduğunda bazı ilkeler göz önünde bulundurulurAşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde yanlış olandır
A)-Yetki devri ile yönetici sorumluluğunu astına devretmez
B)-Yetki devri gerçekleştiği zaman ast kime karşı sorumlu olacağını bilmelidir
C)-Bir işi yapma zorunluluğu olanlar bu işin gerektirdiği kararları da verme yetkisine sahip olmalıdır
D)-Yöneticiler yetki devrettikleri astlarını zaman zaman denetlemelidir
E)-Bir kişiye yetki devri edildiği için her şeyi yapma yetkisi vardır
Soru 25- …………………organizasyonda tüm maddi ve insan kaynaklarını yapının etkinliğini sağlayacak şekilde ihtiyaçlar gözetilerek bölüm ve birimlere dengeli bir şekilde paylaştıılması ile ilgili ilkedir Boşluğu doldurunuz
A)-Denge ilkesi
B)-Esneklik ilkesi
C)-Ayrıklık ilkesi
D)-Yetki düzeyi ilkesi
E)-Sorumluluk ilkesi

Toplam Soru Miktarı: 25