3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR 8. ÜNİTE SORULARI

Soru 1- 1-Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütününe ne denir?
a)inanç
b) tutum
c)saygı
b) tutum
c)saygı
Soru 2- 2- Babadağ a göre ; bireyin davranışları için rehber olarak kabul ettiği, kıymet verdiği, önemsediği, norm/ kural gibi kullandığı algı ve duyuşlardır ifadesi neyi tanımlamaktadır?
a)değer
b)inanç
c)empati
d)saygı
e)tutum
Soru 3- 3-Aşağıdakilerden hangisi Hemşireliş felsefesinde Değerlerin özellikleri arasında değildir.
a) Süreklidir,
b) İnançlarla ilgilidir,
c)Davranışlar ya da son kararlara kaynak oluşturur,
d)Bireysel ya da toplumsal anlayışla ilgilidir.
e)Değerler yalnızca kişiye özgü bir olguyu anlatır.
Soru 4- 4-TDK sözlüğünde ; bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, inanma duygusu, inanılan şey, görüş, öğretidir tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)değer
b) inanç
c)tutum
d)saygı
e)empati
Soru 5- 5-; Bazı eylemlerin arzu edilir ya da edilmez olduğuna karar vermeyi içerir. Örn; oy kullanma yaşı gelen her vatandaş her seçimde oy kullanmalıdır, evlenmeden çocuk sahibi olunmamalıdır ifadesi hangi inanç katogorisindedir? a
)Kuralcı ve yasaklayıcı inançlar
b)Değerlendirici inançlar
c)tutum
d)değer
e)Tanımlayıcı ya da varoluşçu inançlar
Soru 6- 6-tutulan yol olarak ta tanımlanan , kişi, obje ya da düşüncelere karşı olumlu/ olumsuz duyguları barındıran yargılar, eğilimlerdir.ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)değer
b)inanç
c)empati
d)saygı
e)tutum
Soru 7- 7-Aşağıdakilerden hangisi değer sisteminin işlevleriarasında değildir?
a) Bireylere amaç ve yön vermek,
b) İnsan grubunun toplu eylemini sağlamak,
c) Bireylerin davranışını değerlendirmede bir ölçüt olmak,
d) Bireylere birbirinin davranışını denetleme olanağı vermek,
e) Doğru- yanlış, iyi- kötü, haklı- haksız gibi kavramları yaratmak ve yaşatmak olarak sıralanabilir.
Soru 8- 8-Spranger, insanların değer yönelimlerini bireysel değerlerine göre kaç gruba ayırmıştır?
a)5
b)6
c)8
d)12
e)3
Soru 9- 9-Aşağıdakilerden hangisi Spranger in insanların değer yönelimlerini bireysel değerlerine göre ayırdığı grup içinde yer almaz?
a)kuramsal
b)ekonomik
c)maddi
d)estetik
e) politik
Soru 10- 10-Oryante bir kişinin ilgisi pratik ve yararlı sonuç veren değerlere odaklanır. Birey, yaşamı bedensel ihtiyaçların doyumu olarak görür, ve ekonomik güvenceye ağırlık verir ifadesi hangi değerler içindedir?
a)Kuramsal değerler (Realistik değerler)
b) estetik değerler
c)Ekonomik değerler
d)dinsel değerler e)politik değerler
e)politik değerler
Soru 11- 11-Bireycilik ve kendi kendine yeterlilik en önemli özelliklerindendir ve Kuramsal değer nitelikleri ile tamamen zıt tır.Bu hangi değerin özelliklerindendir.
a)Kuramsal değerler (Realistik değerler)
b) estetik değerler
c)Ekonomik değerler
d)dinsel değerler
e)sosyal değerler
Soru 12- 12- Yardımseverlik, bencil olmama ve başkalarını sevme en önemli özelliktir. İnsanları belirli bir amaç için araç olarak kullanmaz.Bu hangi değerin özelliklerindendir?
a)Kuramsal değerler (Realistik değerler)
b) estetik değerler
c)Ekonomik değerler
d)politik değerler
e)sosyal değerler
Soru 13- 13- Güce ve erke önem veren kişilerin değerleridir. Her şeyin üstünde kişisel güç, etki ve şöhret arar. Bu hangi değerin özelliklerindendir?
a)Kuramsal değerler (Realistik değerler)
b) estetik değerler
c)Ekonomik değerler
d)politik değerler
e)kişisel değerler
Soru 14- 14-Değerlerin gelişim süreci, üç aşama ile açıklanmıştır Bunlardan hangisi değerlerin duygusal yönüdür?
a)Seçim
b)Eyleme dönüştürme
c)kıymetlendirme
d)ceza
e)hiçbiri
Soru 15- 15-Aşağıdakilerden hangisi değerlerin Geçiş Modları /Biçemleri arasında değildir?
a)kültürlenme
b)model - örnek alma,
c)değerleri ahlaklandırma-
d) yaparak öğrenme
e)ödül - ceza yaklaşımı
Soru 16- 16-Bireyin nasıl yaşayacağını belirleyen, kişisel kararlarına, seçimlerine, davranışlarına ve genel olarak yaşamına yön veren değerlerdir. ilişkilerde doğrudan doğruya ve dolaylı olarak etkili olan bu değerler sevgi, dürüst olma, bağlılık, saygı, adil olma ve açık düşünebilme, doğru bağlantılar kurabilme vb. içerir. Bu hangi değerin özelliklerindendir?
a)Sosyal/Toplumsal Değerler
b)Kişisel Değerler
c)Mesleki/Profesyonel Değerler
d)dinsel değerler
e)politik değerler
Soru 17- 17-Mesleki değerler, mesleki eylemleri ve amaçları yönlendirme ve yargılamada temel bir standart sağlayan ve meslek üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla oluşmuş, soyut ve genelleştirilmiş davranış ilkeleri olup mesleki etik kodlarda sözel olarak ifade edilirler.Bu hangi değerin özelliklerindendir?
a)Sosyal/Toplumsal Değerler
b)Kişisel Değerler
c)Mesleki/Profesyonel Değerler
d)dinsel değerler
e)politik değerler
Soru 18- 18-Çocuklar ebeveynlerini, akranlarını ve diğer önemli ya da sevdiği kişileri gözlemleyerek yüksek ve düşük değerin ne olduğunu öğrenir. Böylece toplumda kabul gören ya da görmeyen davranışa yönlenir. Hangi Geçiş Modları /Biçemleri arasındadır?
a)Yaparak öğrenme
b)model -örnek alma,
c)değerleri ahlaklandırma-
d)Sorumlu seçim
e)ödül-ceza yaklaşımı
Soru 19- 19-Birkaç biçimin birlikte kullanılmasıdır. Çocuğu doyuma ulaştıran, en doğru en iyi değerle oluşan davranışa aile desteği sağlanır.Hangi Geçiş Modları /Biçemleri arasındadır?
a)Yaparak öğrenme ,
b)model -örnek alma
c)değerleri ahlaklandırma
d)Sorumlu seçim
e)ödül-ceza yaklaşımı
Soru 20- 20-Yaptığın davranış, yaşının üstünde çok güzel bir davranıştı, aferin gibi bir geri bildirim hangi Geçiş Modları /Biçemleri arasındadir?
a)Yaparak öğrenme
b)model -örnek alma,
c)değerleri ahlaklandırma
d) Sorumlu seçim
e)ödül - ceza yaklaşımı

Toplam Soru Miktarı: 20