3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR 4. ÜNİTE SORULARI

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi çevre sınıflamasıdır?
a) Biyolojik çevre
b) Sosyal çevre
c) Kültürel çevre
d) Fiziksel çevre
e) Hepsi
Soru 2- 2. Aşağıdaki çevre tanımlarından hangisi yanlıştır?
a) TDK ya göre çevre "Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi", "kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam”"
b) Webster Sözlüğü nde çevre "Organizmanın gelişmesini ve yaşamasını etkileyen dış koşulların ve etmenlerin bütünü"
c) Halk sağlığında çevre; yeryüzünün doğal kaynaklarından oluşan ve insanın bu kaynaklar üzerinde yaptığı değişimleri de kapsayan bir ortamdır
d) Genel olarak çevre: Çevre, organizmanın ilişkide bulunduğu alan olarak da tanımlanır
e) Çevre, insanların duyu organları ve sinir sistemi yolu ile sürekli mesaj alış-verişinde bulunduğu dinamik olmayan bir ortamdır.
Soru 3- 3. Organizmaların birbirleri ve çevreleri ile karşılıklı etki ve ilişkilerini araştıran bilim dalı hangisidir?
a) Biyolojik çevre
b) Fizyolojik çevre
c) Ekoloji
d) Sosyal çevre
e) Kültürel çevre
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi beden dışı biyolojik çevre için yanlıştır?
a) Güneş
b) Karbondioksit
c) Oksijen
d) Isı
e) Yaş
Soru 5- 5. Hangisi beden içi biyolojik çevre için yanlıştır?
a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Kalıtım
d) Karbondioksit
e) Zeka
Soru 6- 6. Beden içi biyolojik çevre, hangi bireysel özellikleri ve fiziksel süreçleri kapsamaz?
a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Ağırlık
d) Kalıtım
e) Irk
Soru 7- 7. Yaş, cinsiyet, kalıtım, ırk, zeka ve motivasyon gibi özellikler bireyin hangi çevresini oluşturur?
a) Beden içi biyolojik çevre
b) Beden dışı biyolojik çevre
c) Fiziksel Çevre
d) Sosyal Çevre
e) Kültürel Çevre
Soru 8- 8. Aşağıdakilerden hangisi Biyofiziksel çevrede hemşirenin sorumluluğu değildir?
a) Güvenli çevre sağlama , sürdürme ve tedavi yapma
b) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrolünü sağlama
c) Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğretme
d) Birey-çevre uyumunu sağlama
e) Hastalık riski yaratan çevresel faktörler hakkında toplumu bilinçlendirmedir.
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sistemlerin yapısal bileşenlerinden değildir?
a) Sınırlar
b) Coğrafya
c) Normlar
d) Roller
e) Pozisyonlar
Soru 10- 10. Formal ve informal olarak belirlenen, bireyin sosyal yaşamında uyması beklenen davranışları olan durumlar sosyal sistemin hangi bileşenini oluşturmaktadır?
a) Roller
b) Sınırlar
c) Normlar
d) Pozisyonlar
e) Hiçbiri
Soru 11- 11. Canlı ve cansız varlıklar arasında karşılıklı etki ve ilişkilerin oluşturduğu biyolojik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekoloji
b) Otokoloji
c) Ekosistem
d) İklim
e) Coğrafya
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ve fiziksel çevrenin düzenlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
a) Girişkenliği arttırma
b) Güvenli çevre sağlama
c) Bulaşıcı hastalıkları kontrol etme
d) Konfora uygun duyusal uyaranları sağlama
e) Birey-çevre uyumunu sağlama
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi beden içindeki biyolojik çevre içerisinde yer almaz?
a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Zekâ ve motivasyon
d) İklim
e) Alışkanlıklar
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
a) Kültür değişime açıktır, fakat sabit kalır
b) Kültür doğuştan kazanılır, öğrenilmez
c) Her kültüre ait bileşenler veya modeller vardır
d) Kültür, bir toplumu diğerinden ayırt edilmesini sağlar
e) Kültür, sağlık davranışlarını etkiler
Soru 15- 15. "Yaş, cins, ırk, kalıtım, zeka, motivasyon gibi bireysel özellikler, fizyolojik süreçler, bedensel büyüme ve gelişme, alışkanlıklar" gibi değişkenleri içeren çevre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dışı biyolojik çevre
b) Beden İçi biyolojik çevre
c) Biyolojik çevre
d) Ekoloji
e) Geniş çevre
Soru 16- 16. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Sınır: sosyal sistemin üyelerini çevreden ayırır
b) Norm: beklenen davranışlardır
c) Pozisyon: Sosyal bir sistemdeki kişilerin rollerine karşılık gelen bölgelerin sentezidir
d) Rol: Belli bir durum için bireyden beklenen davranış ve tutumu belirler
e) Toplum: Belli bir zaman süresinde birbirleriyle etkileşen ve spesifik fonksiyonları veya amaçları olan insanların oluşturduğu sosyal bir topluluktur.
Soru 17- 17. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi çevreyi, organizma dışında var olan şartlar ve daha çok gelenek ve inançlarla şekillendirilmiş kültürel ortam olarak ele almıştır?
a) Virginia Henderson
b) Roper, Logan, Tierney
c) Imanuel Kant
d) Hildegard Peplau
e) Florence Nightingale
Soru 18- 18. Sister Calistra Roy un adaptif kuramında Hemşireliğin amacı ---------- yı ortadan kaldırarak ve ya diğer uyarıları değiştirerek adaptasyonu geliştirmektedir. Boşluğu doldurunuz?
a) Kalan uyarı
b) Fokal uyarı
c) Bağlamsal uyarı
d) Enerji alanı
e) Hiçbiri
Soru 19- 19. Hemşireliğin amacı, bireyi daha mükemmel duruma getirmek, çevresi ile uyumunu sağlamaktır. Hemşireler, insan ve çevre arasındaki etkileşimi güçlendirmeli, yaşam alanı içerisinde entegrasyonu sağlamalıdır. Diyen kuramcı kimdir?
a) Martha Rogers
b) Florence Nigtingale
c) Sister Calistra Roy
d) İmogene King
e) Hepsi
Soru 20- 20. Çevreyi, organizma dışında var olan şartlar ve daha çok gelenek ve inançlarla şekillendirilmiş kültürel çevre yönünden ele alan kuramcı kimdir?
a) Hildegard Peplau
b) Rogers
c) Nigtingale
d) Orem
e) Roy

Toplam Soru Miktarı: 20