3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR 3. ÜNİTE SORULARI

Soru 1- 1. bedenin her bir hücresinin optimal düzeyde işlev gördüğü ve hücreler arası uyumun var olduğu bir durumdur. İfadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoloji bilimine göre sağlık
b) Biyolojik bilimlere göre sağlık
c) Sosyal bilimlere göre sağlık
d) Davranış bilimlerine göre sağlık
e) Ekolojik açıdan sağlık
Soru 2- 2. Hangisi sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali biçiminde tanımlanmaktadır?
a) THD
b) ICN
c) DSÖ
d) NANDA
e) Türk Tabibler Birliği
Soru 3- 3. Tüm insanlara, tüm boyutları ve çevreleri içinde yaklaşım gösterilir,birey biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel bir varlıktır ve her birey diğerinden ayrı nitelik taşır ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pozitif sağlık
b) Nötral sağlık
c) Holistik ( Bütüncül ) sağlık
d) Spiritüel sağlık
e) Sosyal sağlık
Soru 4- 4. 1926 yılında holistik-bütüncü sağlık kavramını ortaya atan ve Holistik görüş felsefi bir anlam taşır ve bütüncü görüş anlamına gelir diyen kuramcı kimdir?
a) Piaget
b) Smith
c) Roy
d) Watson
e) Rogers
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Düzeyleri için yanlıştır?
a) Taburculuk
b) Esenlik
c) Sağlık
d) Rahatsızlık
e) Ölüm
Soru 6- 6. Bireyin çevresinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten ve iç ortam kavramını tanımlayan hangisidir?
a) Hipokrat
b) Smith
c) Bernard ve Cannon
d) Selye
e) Hiçbiri
Soru 7- 7. ------------, strese yanıtı Lokal Adaptasyon Sendromu (LAS) ve Genel Adaptasyon Sendromu (GAS) ile ifade etmiştir. Organizmanın strese verdiği her iki yanıtın temel nedeni, organizmayı korumaya ve dengede tutmaya yöneliktir. Boşluğu doldurunuz?
a) Florence Nigtingale
b) Martha Rogers
c) Carol Gilligian
d) Selye
e) Watson
Soru 8- 8. I-Alarm reaksiyonu; dış uyaranın algılandığı, otonom faaliyetlerin olduğu dönemdir. II-Direnç evresi; alarm dönemindeki belirtiler yoktur, vücut direnci normalin üzerindedir. III-Tükenme evresi; organizma dengeyi kuramazsa enerjisi biter ve tükenme başlar. Yukarıdakilerden hangisi GAS (Genel Adaptasyon Sendromunu) aşamalarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) Yalnız II
e) I , II , III
Soru 9- 9. sadece hastalık durumunun karşıtı değil, kullanmamız gereken gücümüzü kullanma yeteneği sağlıktır Diyen kuramcı hangisidir?
a) Florence Nigtingale
b) Virginia Henderson
c) Dorothea Orem
d) Hildegard Peplau
e) Joy Travelbee
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi 21.yüzyılda da herkesin sağlık hedeflerine ulaşabilmesi için belirlenen ve göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden değildir?
a) Sağlık sosyal gelişmenin temel öğesidir.
b) Sağlıkta eşitlik ve bütünlük ilkesine özen gösterilmelidir.
c) Sağlığın geliştirilmesi insan odaklı olmalıdır
d) Gelişmeler bilimsel yöntemlerle izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
e) Sağlığın sadece belli bir süre sürekliliği sağlanmalıdır.
Soru 11- 11. Sağlık inanç modelinde bireyin değer ve inançlarını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık ve hastalığa ilişkin bireysel beklentiler
b) Sağlık ve hastalık konusundaki bireyin daha önceki deneyimleri
c) Sosyo-kültürel yapı
d) Yaş ve gelişim dönemi.
e) Hepsi
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen faktörlerden biri olan Yaşam Biçimi faktörü için doğru bir ifadedir?
a) Sedanter yaşam
b) Kötü beslenme
c) Aşırı kilo alma
d) Stres
e) Hepsi
Soru 13- 13. Erken tanı, tedavi ve sakatlıkların sınırlandırılması amaçlı sağlık uygulamalarını içeren sağlığı koruma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Primer (Birincil) Koruma
b) Sekonder (İkincil) Koruma
c) Tersiyer (Üçüncül) Koruma
d) Bütüncül Koruma
e) Hiçbiri
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramını kişilerarası ilişkileri temel alarak açıklayan kuramcılardan biri değildir?
a) Peplau
b) Joyee Travelbee
c) Imogine King
d) Martha E. Rogers
e) Hepsi
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen genetik ve fizyolojik faktörler arasında yer alır?
a) Stres
b) Sedanter yaşam
c) Hamilelik
d) Değer ve inançlar
e) Hepsi
Soru 16- 16. Aşağıdaki modellerden hangisi sağlığı bireyin iyilik halini sürdürebilmek için iç ve dış çevredeki değişikliklere adaptasyonu olarak tanımlanan dinamik bir durum olarak tanımlar?
a) Klinik Model
b) Sağlığı Geliştirme Modeli
c) Sağlık/Hastalık Süreklilik Modeli
d) Yüksek-Düzey İyilik Modeli
e) Hiçbir
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi Sağlığı Geliştirme Modeli ni geliştirmiştir?
a) Pender
b) F. Nightingale
c) D. Orem
d) H. Pepleau
e) M.Rogers
Soru 18- 18. Aşağıdakilerden hangisi Gelişimsel model/değişime dayalı modelin unsurlarından biri değildir?
a) Yaşam olayları
b) Belirlenen yaşam şekli
c) Gelişimsel değişkenler
d) Politik değişkenler
e) Emosyonel değişkenle
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi tersiyer (üçüncül) koruma sağlık düzeyi kapsamındaki bireyi gösterir?
a) Sağlık eğitimi programı alma
b) Rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma
c) Bağışıklama yaptırma
d) Beslenme alışkanlıklarını düzeltme
e) Genetik danışmanlık alma
Soru 20- 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bireyin karşılaştığı yeni, farklı ve değişik durumlara karşı homeodinamisini sağlamak için gösterdiği uyum süreci ni ifade etmektedir?
a) Sosyalizasyon
b) İzolasyon
c) Mutasyon
d) Adaptasyon
e) Konfüzyon
Soru 21- 21. Aşağıdakilerden hangisi holistik bakım felsefesini yansıtır?
a) Hastalığa özel yaklaşım esastır
b) Bireylerin çevreleri bakım alanının dışındadır
c) Bakım hekim liderliğinde yönetilir
d) Yalnızca hasta bireylerin bakımı söz konusudur
e) Birey ailesi ve çevresi ile bir bütündür
Soru 22- 22. Aşağıda bütüncül yaklaşımla ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi yalnıştır?
a) Bütüncül yaklaşım, hastalıkla birlikte bireyin hastalığa karşı tepkisini ele alır
b) Bütüncül yaklaşımda birey çevresinden soyutlanır
c) Bütüncül yaklaşım, bakım ve tadavinin niteliğini artırır
d) Bütüncül yaklaşım, insan yaşamının sürekli ve tek yönlü olduğunu vurgular
e) Bütüncül yaklaşım, bireyin biyo-psiko-sosyal-spiritüel boyutlarını ele alır

Toplam Soru Miktarı: 22