3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR TEST 1

Soru 1- 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bakımda model kullanmanın yararlarından biri değildir?
A) Bakım modelleri hemşirelik uygulamalarına kanıt oluşturur
B) Bakım modelleri disiplinler arası bir ekip çalışmasında hemşirenin katkılarının görülmesini sağlar
C) Hemşire kendi uygulamalarında bireysel olarak sorumluluk almamış olur
D) Seçilen model uygulamaya bir yön verir
E) Hemşireliğin anlamı açığa kavuşturulur ve netleşir.
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi dekon ve dekoneslerin ilkelerinden değildir?
A) Açları doyurmak
B) Çevre sanitasyonunu sağlamak
C) Evsizlere barınak sağlamak
D) Hastalara bakmak
E) Susuzlara su vermek
Soru 3- 3. Aşağıdaki hemşirelik tanımlarından hangisi Virginia Henderson a aittir?
A) Hemşirelik, iki insan arasındaki kişiler arası süreçtir
B) Hemşirelik, hastanın kendi kendine yapmaya gücü, arzusu ve bilgisi yetmediği durumda yardım edici güçtür
C) Hemşirelik, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunların önlenmesi ve çözümlenmesidir
D) Hemşirelik, kişinin sağlık durumlarını olumlu biçimde etkileyen, süreçleri devamlı gözleyen, bunları sınıflandıran ve aralarında bağlantı kuran gelişmiş bir bilgi sistemidir
E) Hemşirelik, bilim ve sanattan oluşan öğrenilmiş bir meslektir
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisinde mesleği uğraştan ayıran en önemli iki ölçüt bir arada verilmiştir?
A) Bilgi yükü ve toplumun temel sosyal değerleriyle bağlantı
B) Mesleğe bağlılık ve sosyallik
C) Eğitim süresi ve mesleğe bağlılık
D) Otonomi ve eğitim süresi
E) Topluma hizmet sunma ve otonomi
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi deneysel, eleştirel, gerçekçi olma ile ilgili değer türlerindendir?
A) Ekonomik değerler
B) Estetik değerler
C) Kuramsal değerler
D) Politik değerler
E) Sosyal ve toplumsal değerler
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de açılan ilk hemşirelik yüksekokuludur?
A) Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
B) Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
C) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
D) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
E) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Soru 7- 7. Kültür ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültür bireyin çevresine uyumudur
B) Kültür dinamik ve değişen bir süreçtir
C) Kültür öğrenilir ve kuşaktan kuşağa aktarılır
D) Kültür paylaşılır
E) Kültürü paylaşmanın en iyi yolu eğitimdir
Soru 8- 8. Sigmund Freud a göre fallik dönem aşağıdaki yaş dönemlerinden hangisini kapsar?
A) 0-1 yaş dönemi
B) 1-3 yaş dönemi
C) 3-6 yaş dönemi
D) 6-12 yaş dönemi
E) 12-18 yaş dönemi
Soru 9- 9. Çevreyi dış koşullardan daha çok gelenek, görenek ve inançlarla şekillendirilmiş kültürel çevre olarak açıklayan hemşire kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Virginia Henderson
B) Florence Nightingale
C) Hildegard Peplau
D) Martha Rogers
E) S. Callistra Roy
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen çevresel faktörler arasında değildir?
A) Fiziksel büyüme
B) Bitkiler
C) Mikroorganizmalar
D) Hayvanlar
E) Vektörler
Soru 11- 11. Tedaviyi reddeden bir hastanın gerekçelerini dinleyerek sağlık ekibinin diğer üyeleri ile tartışan hemşire aşağıdaki rollerinden hangisini yerine getirmiş olur?
A) Değişim ajanı rolü
B) Eğitici rolü
C) Klinisyenlik rolü
D) Hasta hakları savunuculuğu rolü
E) Uzmanlık rolü
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi varoluşculuğu vurgulayan felsefi akımdır?
A) Egzistansializm
B) Hümanizm
C) Naturalizm
D) Realizm
E) Romantizm
Soru 13- 13. Kliniğe yeni yatan hastanın fiziksel muayenesinin yapılması hemşirelik sürecinin hangi aşamasında yapılır?
A) Veri toplama
B) Tanılama
C) Planlama
D) Uygulama
E) Değerlendirme
Soru 14- 14. Hemşire-hasta ilişkisinin yarattığı güven, verilen sözü tutma ve alturistik yaklaşımla hastaya ilgi gösteren bakımı yansıtan etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Doğruluk
C) Sadakat
D) Dürüstlük
E) İnsan onuruna saygı
Soru 15- 15. Bireyin ve çevresinin birbiriyle sürekli etkileşim içinde olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık sistem
B) Çok boyutluluk
C) Enerji alanı
D) Model
E) Üniter insan
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisinde Orem in kuramını oluşturan üç kuram doğru olarak verilmiştir?
A) Hemşirelik sistemleri kuramı, stres ve adaptasyon kuramı, öz-bakım kuramı
B) Öz-bakım kuramı, öz-bakım yetersizlik kuramı, hemşirelik sistemleri kuramı
C) Öz-bakım kuramı, öz-bakım yetersizlik kuramı, gereksinim kuramı
D) Öz-bakım yetersizlik kuramı, gereksinim kuramı, üniter insan kuramı
E) Öz-bakım yetersizlik kuramı, hemşirelik sistemleri kuramı, İletişim kuramı
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi Marjory Gordon un 11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü nden biri değildir?
A) Sağlığın algılanması ve sağlığın yönetim biçimi
B) Kendini algılama ve kavrama şekli
C) İnanç ve değerleri
D) Rol- ilişki şekli
E) Çalışma ve boş zamanlarını değerlendirme
Soru 18- 18. Aşağıda hemşirelik süreci ile ilgili verilen ifadelerin hangisi hemşirelik sürecinin dinamik özelliği ile bütünleştirilebilir?
A) Hemşirelik sürecinin aşamaları birbirini takip eder. Örneğin; bir hemşirelik girişimine karar vermeden önce bu girişime yönelik planlama yapılmalıdır.
B) Hemşirelik süreci aşamalarının belirli bir düzeni vardır. Bu düzen bakıma sistematik bir yaklaşım sağlar.
C) Hemşirelik süreci bireyselleştirilmiş bakım sağlar.
D) Hemşirelik sürecinin bir basamağında iken diğer bir basamak aynı anda gerçekleştirilebilir. Örneğin; bir hemşirelik girişimi için veri toplarken, diğer bir hemşirelik girişiminin değerlendirilmesi yapılabilir.
E) Hemşirelik süreci, yorumlama, muhakeme etme, değerlendirme ve çözüm olanakları sağladığı için bir problem çözme yöntemidir.
Soru 19- 19. Bireyin bilgi inanç ve değerleri doğrultusunda günlük yaşam aktivitelerini farklı düzeylerde ve farklı biçimlerde yerine getirmesi günlük yaşam aktiviteleri modelinin hangi bileşenini oluşturur?
A) Bağımlılık - bağımsızlık dizgesi
B) Günlük yaşam aktiviteleri
C) Günlük yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler
D) Yaşamda bireysellik
E) Yaşam süresi
Soru 20- 20. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin planlama aşamasındaki amaçlardan biri değildir?
A) Bakım amaçlarının/beklenen hasta sonuçlarının belirlenmesi
B) Bakım planının yazılması
C) Hemşirelik girişimlerine karar verilmesi
D) Önceliklerin belirlenmesi
E) Sonuçların değerlendirilmesi

Toplam Soru Miktarı: 20