4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 2.ÜNİTE HEMŞİRELİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ FELSEFESİ

Soru 1- Eğitim farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değişik şekillerde tanımlanmıştır aşağıdakilerden hangisi genetik açıdan eğitimin tanımıdır
A)-Kasıtlı kültürlenme sürecidir
B)-Bireyi topluma faydalı hale getirme sürecidir
C)-Bireyi tanrı imparatorluğu’nun bir üyesi haline getirme sürecidir
D)-Fiziksel uyarılar sonucu beyinde istendik biyokimyasal değişiklikler oluşturma sürecidir
E)-Bireyde varolan genlerin kodlanmış bazı yeteneklerin canlandırılması ve en üst düzeye çıkarılması sürecidir
Soru 2- aşağıdakilerden hangi felsefi akımda (Eğitim bireyi yaşantılarını yeniden inşa yoluyla yeniden yetiştirme sürecidir) şeklinde tanımlanmıştır
A)-İdealizm
B)-Realizim
C)-Pragmatizm
D)-Romantizim
E)-Hümanizm
Soru 3- felsefe terimini ilk kez kimin kullandığı ileri sürülür
A)-Sokrates
B)-Freud
C)-Freud
D)-Pythagoras
E)-
Soru 4- Eğitim felsefesi genel olarak hangi işlevleri yerine getirir
A)-Eğitimcileri eğitimi tüm yönleriyle görmelerine yardımcı olur
B)-Eğitimde geçmişle bugün bugün ve gelecek arasında anlamlı bir bağ kurulmasını sağlar
C)-Eğitim faaliyetlerinin dayandığı kurumsal temelleri inceler ve eleştirir
D)-Eğitim uygulamalarına çok yönlü ve geniş bir açıdan bakmayı gerektirir
E)-Hepsi
Soru 5- Felsefe ile eğitim arasında ki ilişkide hedefler düzenini oluştururken felsefeden hangi konularda yararlanılmaktadır
A)-Hedefleri önem sırasına koyma da
B)-Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada
C)-Aday hedeflere yenilerini katmada
D)-Temel sayıtlılarda açıklığa varmada
E)-Hepsi
Soru 6- Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiye bakıldığında hangi bilgi yanlış verilmiştir
A)-Bilim gerçeği bir bütün olarak ele alırken felsefe gerçeği parçalara ayırarak inceler
B)-Felsefe varlığın özünü bulmak ister bilim varlığın özüyle ilgilenmez
C)-Felsefe bilimlere yol gösterir bilim olmadan felsefe sağır ve dilsiz felsefe olmadan bilim kördür
D)-Şüphelenme bilim ve felsefe için gerçeğin araştırılması ve ona ulaşılması için en temel yoldur
E)-Bilimsel önermeler genelde sentetik iken felsefi önermeler genelde analitik ya da metafiziktir
Soru 7- Eğitim felsefesinin işlevlerini yerine getirirken yararlanılan temel felsefi akımlar aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-İdealizm(düşüncecilik)
B)-Essentializm(Esasîcilik)
C)-Realizim (gerçekçilik)
D)-Pragmatizim(yararcılık)
E)-Existentializm (varoluşçuluk)
Soru 8- ……… akımına göre eğitimci konunun uzmanı olmalı evrensel doğruları tam ve kesin olarak bilmelidir öğrenci ise bilgi ve beceri kazandırılacak gerçeği hedeflemesi beklenen kişidir.Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A)-İdealizm
B)-Pragmatizim
C)-Realizim
D)-Varoluşçuluk
E)-İlerlemecilik
Soru 9- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi pragmatizm (yararcılık) için doğru bilgidir
A)-Dış dünyadaki varlıkları düşüncenin ürünü ve düşüncenin bizzat kendisi olarak kabul eden felsefi akımdır
B)-Varlıkların insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız olarak var olduğunu savunan bir felsefi akımdır
C)-Özgürlük ve sorumluluk seçimini insana bırakan felsefi akımdır
D)-Bu akıma göre Gerçek insana yararlı olarak uygulanabilendir doğru düşünceler bireye yarar sağlar bilgi beceri kadar araştırma yöntemleri de önemlidir
E)-Özgürlük ve sorumluluk seçimini insana bırakan ve onun varoluşunu özünden önce gören felsefi akım
Soru 10- Temel felsefi akımlarının eğitimde uygulanış biçimleri hangileridir
A)-İlerlemecilik (progressivizm)
B)-Değişmezcilik daimicilik (Prennializm)
C)-Esasîcilik (Essentializm)
D)-Sosyal yeniden yapılanma yeniden kurmacılık (Reconstructionizm)
E)-Hepsi
Soru 11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ilerlemecilik (progressivizm) akımı için doğru bilgidir
A)-Eğitimci danışman ve rehber konumunda öğrenci ise kendi eğitiminde insiyatif kullanan bireydir
B)-Bu görüşe göre eğitimci kültürel mirasın temsilcisi öğrenciye yol gösteren denetleyen ve sorunlarına çözüm bulan kişidir
C)-Bu felsefeye göre yaşanılan gerçek dünyadır gerçek dünya aklımızı kullanarak deney araştırma ve gözlem yaparak öğrenilir
D)-Öğrenci hiçbir bilgi ve beceriye doğuştan sahip olmadığından eğitimcinin söylediklerini ezberlemek yapmak ve tekrarlamak zorundadır
E)-Felsefe akımı bireysel değil sosyal öğretim ilkesini savunmaktadır
Soru 12- hangi eğitim felsefesi akımına göre sınavlar ezbere dayanmamalı öğrencinin aklını kullanıp kullanmadığını ölçecek biçimde düzenlenmelidir
A)-İlerlemecilik (progressivizm)
B)-Değişmezcilik daimicilik (Prennializm)
C)-Esasîcilik (Essentializm)
D)-Sosyal yeniden yapılanma yeniden kurmacılık (Reconstructionizm)
E)-Denemecilik ( experimentalism)
Soru 13- hangi eğitim felsefesi akımına göre Eğitim sıkı ve zor bir iştir disiplin ve çaba ister eğitimci merkez dedir ve öğrenci eğitimci tarafından yönlendirilir
A)-İlerlemecilik (progressivizm)
B)-Değişmezcilik daimicilik (Prennializm)
C)-Esasîcilik (Essentializm)
D)-Sosyal yeniden yapılanma yeniden kurmacılık (Reconstructionizm)
E)-Denemecilik ( experimentalism)
Soru 14- …………. Progressivizmin çıkış noktasıdır Bu görüşe göre eğitimci öğrencileri birbirleri arasında iletişim kurmaya ve yarışmaya özendirir. Boşluğu doldurunuz
A)-İlerlemecilik (progressivizm)
B)-Değişmezcilik daimicilik (Prennializm)
C)-Esasîcilik (Essentializm)
D)-Sosyal yeniden yapılanma yeniden kurmacılık (Reconstructionizm)
E)-Denemecilik ( experimentalism)
Soru 15- Çağdaş hemşirelik felsefesine göre hemşirelik felsefe kuram uygulama ve araştırma üzerine kurulu bilimsel bir sağlık disiplinidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan hemşireliğin felsefesi hangi ilkeleri içermektedir
A)-Hemşirelik bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı olduğuna inanır
B)-Hemşirelik kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan bağımsız bir sağlık disiplinidir
C)-Hemşirelik bireyin kendine özgü özelliği kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygı İçerir
D)-Hemşirelik sağlıktan Sapmalar olduğu zaman bireyin optimal bakımı almaya hakkı olduğuna inanır
E)-Hepsi
Soru 17- hemşireliği ve eğitimi etkileyen dört felsefi sistem vardır hangisi bunlardan biri değildir
A)-Romantizm
B)-Ascetizm
C)-Perennialİsm
D)-Pragmatizim
E)-Hümanizm
Soru 18- Hümanistik excistentializm ( insancıl varoluşçuluk ) felsefesine göre eğitimde hedefler belirlenmiştir hangisi bunlardan biri değildir
A)-Kişiyi temel almalıdır
B)-Bilginin objektif ve kesin olduğunu kabul etmelidir
C)-Tek tek her insanın kendi varoluşunu gerçekleştirmektedir
D)-Marcel’e göre batı uygarlığı insanı yeterince dikkate almamış çünkü makineye benzeyen bir toplum yaratmıştır
E)-Kneller’e göre meslek eğitimine küçük yaşta başlanmamalıdır özellikle uzmanlaştırıcı bir meslek eğitimi verilmemelidir
Soru 19- aşağıda verilen hangi felsefi sisteme göre işlevsellik verim ve yarar önemlidir insan yaşantı yoluyla yararlıyı seçen biyo kültürel ve toplumsal bir varlıktır
A)-Romantizm
B)-Ascetizm
C)-Hümanistik ezcistentializm
D)-Pragmatizim
E)-Hümanizm
Soru 20- günümüzde hemşirelik ve hemşirelik eğitimi felsefesinde görüş birliği sağlayan temel ögeler aşağıdakilerden hangileridir
A)-Her insanın kendi öz değerleri vardır ve bunlar insan yaşamı için çok kıymetlidir her insan ve yaşamı çok değerlidir
B)-Hemşirelik etkinlikleri akılcı dinamik ve yaratıcı bir süreçtir
C)-Hemşirelik farklı bilim alanlarının sağlığı geliştirmek için bütünleştiren eşsiz bir meslektir
D)-Hemşireliğin bir yurttaş olarak yaşadığı sosyal çevre ve politikalara karşı sorumlulukları vardır
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20