4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (6)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel öğesidir
A)-Hedef
B)-Öğrenme-öğretme süreci
C)-İçerik
D)-Ölçme- değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdaki program öğelerinden hangisinde (niçin) sorusuna yanıt aranmaktadır
A)-Hedef
B)-İçerik
C)-Öğrenme-öğretme süreci
D)-Ölçme- değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdaki program öğelerinden hangisinde "nasıl öğretelim" sorusuna yanıt aranmaktadır
A)-Hedef
B)-İçerik
C)-Öğrenme-öğretme süreci
D)-Ölçme- değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdaki program öğelerinden hangisinde eğitimin "hedeflerine ne kadar ulaşıldı" sorusuna yanıt aranmaktadır
A)-Hedef
B)-İçerik
C)-Öğrenme-öğretme süreci
D)-Ölçme- değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdaki program öğelerinden hangisinde (ne öğretelim) (ne kadar öğretelim) sorularına yanıt aranmaktadır
A)-Hedef
B)-İçerik
C)-Öğrenme-öğretme süreci
D)-Ölçme- değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi gereksinim saptama çalışmalarında uygulanacak yaklaşımdır
A)-Farklar yaklaşımı
B)-Demokratik yaklaşım
C)-Analitik yaklaşım
D)-Tanımlayıcı yaklaşım
E)-Hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi gereksinim saptama çalışmalarında yer alan farklar yaklaşımını tanımlar
A)-Beklenen ve gözlenen başarı arasındaki farkın ortaya konması
B)-Toplumdaki baskı gruplarının istekleri ve ilgilerini belirler
C)-Ulusal ve uluslararası koşullardaki değişimlere ait yönelimleri esas alır
D)-Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarını örnek alır
E)-Varsayımlardan hareket edilerek
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi gereksinim saptama çalışmalarında yer alan analitik yaklaşımı tanımlar
A)-Beklenen ve gözlenen başarı arasındaki farkın ortaya konması
B)-Toplumdaki baskı gruplarının istekleri ve ilgilerini belirler
C)-Ulusal ve uluslararası koşullardaki değişimlere ait yönelimleri esas alır
D)-Genel olarak eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözümler aranır
E)-Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarını örnek alır
Soru 9- Sevgi, korku, ilgi gibi durumlar aşağıdaki alanlardan hangisinde baskındır
A)-Bilişsel Alan
B)-Duvussal Alan
C)-Psikomotor Alan
D)-Beceri Alanı
E)-Zihinsel Alan
Soru 10- Zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren becerilerin baskın olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bilişsel Alan
B)-Duvussal Alan
C)-Psikomotor Alan
D)-Affektif Alan
E)-Zihinsel Alan
Soru 11- Zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bilişsel Alan
B)-Duvussal Alan
C)-Psikomotor Alan
D)-Affektif Alan
E)-Devimsel Alan
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitimde içerik seçimi ile ilgili geçerli olan ölçütlerdendir
A)-Eğiticinin konuya ilgi duyması
B)-Bireylerin gelişme ve öğrenmesine yardımcı olması
C)-Konunun daha önce ele alınmamış olması
D)-Diğer konulardan bağımsız bir konu olması
E)-Tartışmaya açık bir konu olması
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde içerik düzenlemede kullanılan yaklaşımdır
A)-Simgesel yaklaşım
B)-Analitik yaklaşım
C)-Sistematik yaklaşım
D)-Modüler yaklaşım
E)-Kesitsel yaklaşım
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi yöntemlerinin özelliklerindendir
A)-Eğitim yöntemi yetişkine yönelik olmalı
B)-Eğitim yöntemi yetişkinin yaşadığı çevreye uygun olmalı
C)-Eğitim yöntemi yetişkinin öğrenmeyi öğrenmesine yardım etmeli
D)-Grup süreci yöntemlerini ağırlıklı olarak kullanmalı
E)-Hepsi
Soru 15- Öğrenenleri programın merkezinde tutabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir
A)-Eğitim programının hedefleriyle tutarlı öğrenme etkinlikleri dikkatle seçilmeli
B)-Eğiticinin ve öğrencinin izleyeceği rehberler ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalı
C)-Eğiticinin temel görevi eğitime katılan bireylerin öğrenmesine rehberlik etmek olmalı
D)-Yöntem olarak sınıfta yetişkini aktif kılacak interaktif yöntemler kullanılmalı
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin değerlendirilmesindeki amaçtır
A)-Eğitilenlerin konuya ilgi duymasını sağlamak
B)-Bireylerin gelişme ve öğrenmesine yardımcı olmak
C)-Eğitim konusunun içeriğini belirlemek
D)-Eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek
E)-Eğitimin hangi yöntemle verileceğini belirlemek
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan pratik tasarımdır
A)-Tepki değerlendirme
B)-Öğrenmeyi değerlendirme
C)-İşe dönük değerlendirme
D)-Sonuçları değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi sürekli eğitimin hedeflerindendir
A)-Araştırıcı ve geliştirici bireyler yaratmak
B)-Öğrenmeyi öğretmek
C)-Bilgi kıskançlığını önlemek
D)-İş becerilerini artırmak
E)-Hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sürekli eğitim faaliyetlerinin nedenlerinden biri değildir
A)-Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri
B)-Bilgi sunumundaki çeşitlilik
C)-Rekabetin ortadan kalkması
D)-İş yerinde kalıcı olabilmek
E)-Kullanıcı gereksinimlerinin değişmesi
Soru 20- Aşağıda özellikleri sıralanan, iş yerinde sürekli eğitim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir. Kurumlar işin kalitesini arttırmak için bütçesinden pay ayırarak, çalışanı bulunduğu şehirden başka bir yere göndererek yaptığı işle ilgili kurslara katılımını sağlar. Bu faaliyet türünde yöneticinin teşviki ve maddi desteği önemli rol oynar
A)-Kurumun dışında kurslara katılım
B)-Uzaktan eğitim
C)-Kongre konferanslara katılım
D)-Mesleki yayınların izlenme
E)-Mesleki derneklere üye olma

Toplam Soru Miktarı: 20