4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (4)

Soru 1- Anragojik eğitim yaklaşımı aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılır
A)-Çocukların öğrenmesinde
B)-Yetişkinlerin öğrenmesinde
C)-Danışmanlık eğitimlerinde
D)-Toplum kalkınmasında
E)-Hepsinde
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi andragojik yaklaşımla ilgili doğru bir ifade değildir
A)-Yetişkin eğitiminde iletişim çok yönlüdür
B)-Bireylerin deneyimlerine dayalı bir öğrenmedir
C)-Kendi kendine yönetilen öğrenmenin bir yoludur
D)-Öğrenme konu merkezlidir
E)-Karşılıklı anlaşma ve yardım edici ilişki vardır
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi andragoji ve pedagoji arasındaki farklılığı açıklayan kavramdır
A)-Zamana bakış ve öğrenmeye uyum
B)-Benlik algısı
C)-Öğrenmeye hazır olma
D)-Deneyimler
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Andragojik yaklaşım, sadece yetişkin eğitiminde kullanılan bir model değildir
B)-Andragojide eğitimci, öğrenmeyi kolaylaştıran kişidir
C)-Andragojik yaklaşım çocuk eğitimde kullanılan bir yöntem değildir
D)-Pedagojik yaklaşımda, öğrenci ile öğretmen arasında yönetilen bir ilişki vardır
E)-Andragoji, şu andaki sorunu bulma ve çözme işlemidir
Soru 5- Yaşam boyu öğrenme kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle eş anlamlıdır
A)-Yaşam boyu eğitim
B)-İleri eğitim
C)-Sürekli eğitim
D)-Yetişkin eğitimi
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdaki becerilerden hangisi yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek için gereklidir
A)-Bireyin kendini nasıl güdüleyeceğini bilme
B)-Değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme
C)-Hepsi
D)-Öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirme
E)Geriye dönerek düzeltme ve geliştirme
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin öğelerinden değildir
A)Süreklilik
B)-Yaratıcılık
C)-Kendi kendine öğrenme
D)Yaşamın ilk yıllarındaki öğrenme
E)-Yaşamın ilk yıllarından sonuna kadar devam eden öğrenme
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme modelidir
A)Yaygın eğitim
B)-İnformal eğitim
C)-Formal eğitim
D)-Doğal eğitim
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdaki tarihlerden hangisi Avrupa’da Yaşam Boyu Öğrenme yılı olarak kabul edildi
A)-1996
B)-2000
C)-1931
D)-1972
E)-1930
Soru 10- Aşağıdaki Topluluk Eylem Programlarından hangisi Türkiye’de yaşam boyu öğrenime katkı sağlamaktadır
A)-Sokrates
B)-Leonardo da vinci
C)-Hepsi
D)-Yüksek eğitim (erasmus)
E)-Youth (gençlik)
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yetişkinin tanımıdır
A)-18 yaşını doldurmuş, zorunlu eğitimi bitirmiş
B)-Bütün yeteneklerini kullanabilen ve uygun davranabilen kişi
C)-Kişiliği oluşmuş ve bağımsız kararlar verebilen kişi
D)Sorumluluk alabilen kişi
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini gerektiren nedenler arasındadır
A)Temel eğitimden yeterince faydalanamamış olma
B)-Gelişen teknolojiden ve yeniliklerden haberdar olmak
C)-Hepsi
D)-Hayat şartlarını iyileştirmek
E)-İş bulmak
Soru 13- Aşağıdaki faktörlerden hangisi hayat boyu eğitime ihtiyaç duyma nedenlerindendir
A)-Hayat şartlarını iyileştirme
B)-Mesleki anlamda kendini geliştirme
C)-Teknik ve sosyal değişmelere uyum sağlama
D)-Bireysel açıdan kendini geliştirme
E)-Hepsi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin öğrenme özelliklerinden değildir
A)-Kişiliklerine saygı duyulmasını isterler
B)-Grup etkileşiminden hoşlanmazlar
C)-Eğitim içeriğinin belirlenmesinde yer almak ister
D)-Deneyimleri ile çelişen öğrenmelere direnç göestrirler
E)-Hemen/kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin öğrenme engelleri arasında yer alır
A)-Bedensel engeller
B)-Zekâ ve kapasitesinin sınırlı olması
C)-Eğitimin gerekliliğine inanmaması
D)-Fiziksel ortamın uygun olmaması
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimcisinde bulunması gereken kişisel özellikler arasında yer almaz
A)-Liderlik
B)-Öz-güven
C)-Genel kültür
D)-Otorite
E)-Dengeli kişilik
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin temel kuramlarından biri değildir
A)-Yapılandırmacı öğrenme kuramı
B)-Sosyal öğrenme kuramı
C)-FlorangeNinghtingale’nin çevre kuramı
D)-Davranışçı öğrenme kuramı
E)-İnsancıl öğrenme kuramı
Soru 18- Bireyin güdülenmesinin temelinde gereksinimler vardır) düşüncesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir
A)-Weiner
B)-Atkinson
C)-Maslow
D)-Houle
E)-Bruner
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin güdüleyici faktörlerini tam olarak açıklamaktadır? I- Etkin öğrenme ortamını hazırlama II- Özendirilme III- Konunun önem ve gerekliliğini hissettirme IV- Sıkıcı olmayan öğrenme yöntemlerini seçme V- Eğiticinin iyi ilişkiler kurması
A)-I, II
B)-II, III, IV
C)III, IV
D)-III, IV, V
E)-I, II, III, IV, V
Soru 20- Nelson’ın yetişkinleri güdülemede önerdiği dört adımdan hangisinde yetişkinin bol övgüye ihtiyacı vardır
A)-Takdir etme adımında
B)-Olumlu geribildirim verme adımında
C)-Başlangıç aşamasında
D)-Yetişkinin düşüncelerini alma adımında
E)Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20