4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 7.ÜNİTE (Nuray)

Soru 1- Aş.hangisiaile kavramı ve ailenin temel özelliklerindendir
A)-Birbirlerilerine doğrudan akrabalık bağıyla bağlı olan
B)-Erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğu olarak tanımlanabildiği gibi biyolojikilişki sonucu insan türünün devamlılığını sağlayan
C)-Toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı,karşılıklı ilişkilerin belli kurallara bağlandığı
D)-O güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginliklerin kuşaktan kuşağa aktaran,biyolojik,ekonomik,toplumsal,hukuksalv.b yönleri bulunan toplumsal birim
E)-Hepsi
Soru 2- Evlenmiş çocuklar ve onların kendi ailelerini de içeren üç kuşağın üyeleri bir arada yaşayan aile yapısı aş.hangisidir
A)-Çekirdek
B)-Geniş aile
C)-Birlikte yaşayan erişkin
D)-Birlikte yaşayan aile
E)-hiçbiri
Soru 3- Aş.hangisi ailenin özelliklerinden değildir
A)-Aile üyelerinin sorumlulukları vardır
B)-Aile evrenseldir
C)-Aile kültürel bir temele dayanır
D)-Ailenin sosyalizasyon özelliği vardır
E)-Aile sosyal kurallarla çevrilmştir
Soru 4- Ailenin evrensel özelliklerinden değildir
A)-Her aile küçük bir sosyal sistemdir
B)-Her ailenin bir yapılanma modeli vardır
C)-Her aile belli temel fonksiyonlara sahiptir
D)-Her ailenin temel ve yargıları aynıdır
E)-Her ailenin kendine özgü bir yaşam tarzı vardır
Soru 5- Aş.hangisi ailenin fonksiyonlarından değildir
A)-Sevgi
B)-Soyalizasyon
C)-Kültürel
D)-Güvenlik
E)-Üreme
Soru 6- Aile içinde ve çevre ile olan etkileşimlerde dengeyi sağlayarak bunu sürdürme ,duygusal destek sağlayarak problem çözümüne yardımcı olan aile fonksiyonu aş.hangisidir
A)-Bağlılıkfonk
B)-Başa çıkma fonk
C)-Sosyalizasyon fonk
D)-Kontrol fonk
E)-Güvenlikfonk
Soru 7- Aş.hangisi sağlıklı ailenin özelliklerindendir
A)-Toplumla ilişkilerde sorumluluk sahibir
B)-Sağlıklı barınak ve yaşam biçimi gösterirler
C)-Aile tüm üyelerini destekler
D)-Aile sorumluluk duygusunu paylaşır
E)-Hepsi
Soru 8- Aş.hangisi ailenin sağlıkla ilgili fonksiyonları ve görevlerinden değildir
A)-Sağlığı destekleyen hastane ortamı sağlamak
B)-Giyim ,barınma ve yeterli gıdayı sağlamak
C)-Sağlığı destekleyen psiko-sosyal ev ortamı sağlamak
D)-Kişisel hijyenin sürdürülmesi için kaynak sağlamak
E)-Manevi gereksinimler için ortam sağlamak
Soru 9- Aş.hangisi ailenin sağlıkla ilgili fonk.ve görevlerindendir
A)-Sağlık bakımı arama/çabalama
B)-Sağlık eğitimi
C)-Sağlığı geliştirme
D)-İlk yardım
E)-Hepsi
Soru 10- Aş.hangisi Çekirdek aile özelliklerindendir
A)-Ülkemizde %12,3 ü bu aile modelindendir
B)-Modernaile,çağdaşaile,kent ailesi olarak tanımlanır
C)-Baba ,oğul.torun gibi üç kuşağın bir arada yaşarlar
D)-Bu aileleri bir arada tutan nedenler büyük ölçüde ekonomiktir
E)-Özellikle kırsal kesimde yaygındır
Soru 11- Yatay geniş aile özelliklerinden değildir
A)-Aile bütünlüğü kapsamında birden fazla çekirdek aile bulunur
B)-Anne baba ve çocukların yanı sıra büyükanne,büyükbaba,amca ,hala,dayı,teyze gibi akrabalar bir arada yaşar
C)-Bütün akrabalık ilişkilerinin yer aldığı bir aile tipidir
D)-Ortak mülkiyet ilişkilerinin de şekillendirdiği bu aile tipinde koruyuculuk ve kollayıcılık geleneğinin gereği olarak ,parçalanmış yada tamamlanmamış aile üyeleri yaşamını bu baba evinde sürdürür
E)-Hiçbiri
Soru 12- Aile yapısını ve işlevlerini etkileyen eğilimlerdendir
A)-Yalnız yaşayan yaşlıların sayısında artış göstermesi
B)-Doğum oranlarının ve aile büyüklerinin azalması
C)-Kadınların eğitim olanaklarından daha fazla yararlanması
D)-Erkeğin hakimiyetinden kadın erkek eşitliğine dayalı bir düzene geçilmesi
E)-Hepsi
Soru 13- Aile yapısı ve işlevlerini etkileyen eğilimlerden değildir
A)-Ev dışında çalışan kadın sayısının artması
B)-Cinsiyet rollerinin değişime uğraması ve bulanıklaşması
C)-Üvey anne,baba bulunan ailelerin sayısında artış
D)-Gelir dağılımında eşitlik
E)-Teknolojik gelişmeler
Soru 14- Aile üyelerinin biyolojik ,psikolojik,ruhsal ve kültürel yönden iyilik halindeki değişim sürecinin incelenmesine ne denir
A)-Halk sağlığı
B)-Grup sağlığı
C)-Aile sağlığı
D)-Toplum sağlığı
E)-Sağlık davranışı
Soru 15- Aile sağlığı hamşireliğinin hedeflerinden değildir
A)-Ailenin sağlık sorunlarını saptamak
B)-Gelişim dönemlerinde aileyi kendi haline bırakmak
C)-Aileyi sorunlarını tanılamayı öğretmek
D)-Aileyi sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemek
E)-Ailenin kendi sağlık sorunlarını nlayıp kabullenmesini sağlamak
Soru 16- Aş.hangisi aile sağlığı hemşirelik sürecinden değildir
A)-Tanılama
B)-Veri toplama
C)-Planlama
D)-Uygulama
E)-Değerlendirme
Soru 17- Aş.hangisi aile sağlığı hemşirelik sürecinin tanılama alanlarındandır
A)-Çevresel
B)-Psikosoyal
C)-Fizyolojik
D)-Sağlık davranışları
E)-Hepsi
Soru 18- Aile bakım planının prensiplerinden değildir
A)-Tek taraflı olma
B)-Bireysellik
C)-Gerçekçi amaçlar
D)-Sağlık inaçları ve değerler
E)-Hepsi
Soru 19- Aile sağlığı hemşirelik süreci değerlendirmede soracağı sorulardan değildir
A)-amaçları ulaşıldı mı
B)-Beklenen davranış şekilleri varmı
C)-Hemşirenin eğitim ve deneyimi yetersiz mi
D)-Hemşire-aile etkileşimi nasıldır
E)-Amaca ulaşılamamışsa belirlenen amaçlar aile için uygun mu
Soru 20- Ev ziyaretlerinin avantajlarından değildir
A)-Hastane bakımından daha ucuzdur
B)-Sağlık eğitimi için ev ortamı daha uygundur
C)-Ailenin sağlık bakımına katılımı kolaylaşır
D)-Bakım veren kişi için bu süreç yorucu olabilir
E)-Aileyi oluşturan tüm bireyler gözlenebilir
Soru 21- Ev ziyaretlerinin dezavantajlarından değildir
A)-Hastanede bakıma göre daha fazla zaman gerektirir
B)-Hemşirenin güvenliği sorun olabilir
C)-Ev koşulları ve çevre faktörleri gözleneblir
D)-Fazla sayıda kişiyi tanılamakve bakım vermek zor olabilir
E)-Bireyler mahremiyet nedeni ile korkak ve çekingen olabilirler
Soru 22- Aile sağlığı hemşiresinin ,ev ziyareti öncesi ailenin belirlenmesi,hazırlık ve planlamasında yapılacaklardandır
A)-Ziyaret edilecek aileler belirlenir(aile adı,telefon,adres)
B)-İlk ziyaret ise telefon ile randevu alınır,devam eden ziyaretlerden biri ise gün ve saat belirlenir
C)-Aynı gün içinde birden fazla aile ziyareti edilecekse öncelik belirlenir
D)-Ziyaret çantasında bulunması gereken malzemeler ziyaretin amacına ve ailenin gereksinimlerine göre belirlenir
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 22