4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 5.ÜNİTE (Nuray)

Soru 1- Aş.hangisi toplumun coğrafik yapısı hemşirenin dkkatini odaklamasını sağlar
A)-Ulaşım
B)-Eğitim
C)-Barınma
D)-Çevre
E)-Hepsi
Soru 2- Aş.hangisi toplumun üçüncü özelliğini yansıtır
A)-Sosyal etkileşimleri
B)-Ortak ilgileri
C)-Amaçları
D)-Aktiviteleri
E)-Hepsi
Soru 3- Aş.hangisifenomenolojik toplum örneklerindendir
A)-Kadın hakları
B)-Irk eşitliği
C)-Dine bağlı gruplar
D)-Akedemisyenler
E)-Hepsi
Soru 4- Aş.hangisi sağlıklı toplum göstergesinden değildir
A)-Amaçlarının ve önceliklerinin farkındadırlar
B)-Kararlarını nasıl uygulayacağını bilmezler
C)-Bulundukları yerde mutludurlar
D)-İşbirlikçi ve başarılı faaliyetler yapar
E)-Yaşadıkları yerde mutlu olduklarından dolayı başkalarınıda oraya çekerler
Soru 5- Aş.hangisi sağlıklı toplumun özelliklerindendir
A)-Düşük suç oranları,sağlam ekonomi
B)-Güçlü aile yaşamı,sağlıklı ev koşulları
C)-Sağlıklı fiziksel çevre,sanatsal aktivitelere açık olma
D)-İyi ulaşım kaynakları,iyi okullar
E)-Hepsi
Soru 6- Toplum sağlığında hemşirelik sürecinin ilk adımı nedir
A)-Sağlıklı çevre geliştirmek
B)-Okul sağlığını geliştirmek
C)-Aile ,birey sağlığını geliştirmek
D)-Sağlık gereksinimlerini geliştirmek
E)-Güçlü aile yaşamını sağlamak
Soru 7- Toplum tanılama nedir
A)-Toplumu oluşturan özellikler hakkında veri toplamak
B)-Toplumu oluşturan özellikler hakkında veri analizi yapmak,sentez etmek
C)-Toplumu oluşturan özellikler hakkında değerlendirme sürecidir
D)-Dinamiktir,ekip işidir
E)-Hepsi
Soru 8- Topluma ilişkin tüm bilgilerin incelenmesi ve değerlendirmesi için hangi faktörlerden bilgi alınır
A)-Toplumun büyüklüğü
B)-Toplumun eğitimi
C)-Toplumun yoğunluğu
D)-Sağlık,din ve ekonomik durumuna
E)-Hepsi
Soru 9- Bir hastalığın toplumdaki görülme sıklığına ifade etmesine ne denir
A)-Prevelans
B)-Atak hızı
C)-İnsidans
D)-Oran
E)-Hız
Soru 10- Aş.hangisi belli bir nüfusta yeni olgu/vakaların ortaya çıkma hızıdır
A)-Hız
B)-İnsidans
C)-Oran
D)-Prevalans
E)-Fatalite hızı
Soru 11- Aş.hangisi toplumun sağlık düzeyi ölçütlerindendir
A)-Hastalık(morbidite) Ölçütleri
B)-Ölüm(mortalite) Ölçütleri
C)-Doğurganlık ölçütleri/hızları
D)-Diğer ölçütler/hızlar
E)-Hepsi
Soru 12- Aş.hangisi toplum tanılamada fiziksel çevre özelliklerinden değildir
A)-Toplumun yerleşme alanı ve coğrafik konumu
B)-Konut ve binaların yapısı
C)-Toplumun demografik özellikleri
D)-Çevresel sağlık koşulları
E)-Sanitasyon ve alt yapı koşulları
Soru 13- Toplum tanılamada nüfus ve eğitim özelliklerinden değildir
A)-Toplumun nüfus büyüklüğü
B)-Toplumun demografik özellikleri
C)-Toplumun yoksulluk ve işsizlik durumu
D)-Tarihsel gelişimi
E)-Toplumun eğitim özellikleri ve olanakları
Soru 14- Toplumun sağlık ve sosyal hizmetlerindendir
A)-Sağlık ve hastalık durumu
B)-Sağlık hizmetlerine erişim
C)-Toplumun sağlık bilinci ve özbakımı
D)-Sağlık hizmet kaynakları
E)-Hepsi
Soru 15- Aş.hangisi toplum tanılama yöntemlerindendir
A)-Anket çalışmaları yada surveyler
B)-Kayıtlar ve istatistikler
C)-harita ve krokiler
D)-Mevsimsel takvim
E)-Hepsi
Soru 16- Toplum tanılama yöntemlerinden değildir
A)-Ev ziyaretleri
B)-Yıllık takvim
C)-Tarih şeridi
D)-Gözlem
E)-Görüşme
Soru 17- Aş.hangisiWindshield gözlem yönteminden değildir
A)-Haritakullanılmalı,gösterişsiz olunmalıdır
B)-İnsanlara soru sorulmalı,gözlemlendiğini bilmelidir
C)-Gözlemler dikkat çekilmeyecek şekilde not edilmelidir
D)-Yürüyerek enaz2,araba ile yapılacaksa en az 4 kişi olunmalı
E)-Fotoğraf çekme gibi aktiviteler yapabilirler
Soru 18- Toplum düzeyinde uygulama sürecindendir
A)-Toplum tanılama
B)-Toplum tanısı
C)-Planlama
D)-Değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 19- Halk sağlığı hemşirelerin girişimlerinden değildir
A)-Sürveyans
B)-sevk ve izlem
C)-Danışmanlık
D)-Arabuluculuk
E)-Savunuculuk
Soru 20- Omaha Sisteminde toplum tanılamada kullanılan problemlerden değildir
A)-Kardiyovasküler Hastalıklar
B)-Madde kullanımı
C)-Kişiler arası ilişkiler
D)-Beslenme,gelir
E)-Sağlık bakım denetimi

Toplam Soru Miktarı: 20