4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 4.ÜNİTE (Nuray)

Soru 1- Aş.hangisi bulaşma zincirindendir
A)-Etken
B)-Kaynak
C)-Giriş
D)-Çıkış
E)-Hepsi
Soru 2- Aş.hangisi bulaşıcı hastalıkları etkileyen özelliklerdendir
A)-Ekolojik değişiklikler
B)-Nüfus yoğunluğu
C)-Alt yapı sorunları
D)-Nüfus hareketleri
E)-Hepsi
Soru 3- Aş.hangisienfeksiyoz ajanlardan değildir
A)-Metezoolar
B)-Protozoolar
C)-Riketsialar
D)-Sporlar
E)-Mantarlar
Soru 4- Enfeksiyon zincirini etkileyen faktörlerden değildir
A)-Genelsenitasyon
B)-Zenginlik
C)-Su kalitesi
D)-Klabalık yaşam
E)-Hava kirliliği
Soru 5- Etkenin konakçının vücudunda oluşturabileceği patolojik reaksiyona ne denir
A)-Taşıyıcı
B)-Endemi
C)-Patojenite
D)-Konakçı
E)-Virulans
Soru 6- Etkenin konakçıya ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliğine ne ad verilir
A)-Enfektivite
B)-Virulans
C)-Konakçı
D)-Endemi
E)-Taşıyıcı
Soru 7- Patojen organizmanın hastalık oluşturabilme yeteneğine ne denir
A)-Sporadi
B)-Epidemi
C)-Patojenite
D)-Virülans
E)-Endemi
Soru 8- Bir bölgede yada toplumda hastalık olgularının o bölge için normal beklenenden daha çok görülmesine ……………………. denir.Boşluğaaş.hangisigelemelidir
A)-Sporadi
B)-Epidemi
C)-Pandemi
D)-Prevelans
E)-İnsidans
Soru 9- Belirli bir zaman aralığında,genellikle bir yıl içinde,ortaya çıkan yeni vakaların episodlarınveya olayların sayısını gösterene ne denir
A)-İnsidans
B)-Prevelans
C)-Epidemi
D)-Sporadi
E)-Pandemi
Soru 10- Belirli bir hastalığa yakalananlar içinden ne kadarının öldüğünü gösteren ölçüte ne denir
A)-Atak hızı
B)-Fatalite hızı
C)-Eliminasyon
D)-Eradiksiyon
E)-Bildirim
Soru 11- Planlı çabalar sonucunda,belirli bir hastalığın belirlenmiş bir coğrafi alanda yeni vaka görülme sıklığının(insidans)sıfır düzeyine indirilmesine ……………….denir.boşludaaş.hangisi gelmelidir
A)-Sürveyans
B)-İhbar
C)-Eliminasyon
D)-Eradiksiyon
E)-Bildirim
Soru 12- Salgın incelemesi ne için yapılır
A)-Salgın şüphesinin doğrulanması için
B)-Salgının nedeni ,kaynağı ve bulaş yolunun saptanması
C)-Salgının yayılımı ve risk altındaki kişileri belirlemek için
D)-Salgına yönelik girişimler ile ilgili varolan kaynakları ve etkin kontrol yöntemleri belirlemek için
E)-Hepsi
Soru 13- Aş.hangisi salgın basamaklarından değildir
A)-Hazırlık aşaması
B)-Olguların doğrulanması
C)-Risk faktörlerinin saptanmaması
D)-Salgın eğrisinin oluşturulması
E)-Rapor yazımı
Soru 14- Salgın kontrolünde duyarlı kişilere yönelik önlemlerden değildir
A)-Bağışıklama
B)-İyi beslenme
C)-Kişisel koruma
D)-Sağlıklı içme suyu sağlanması
E)-Güvenli kan ve kan ürünlerinin sağlanması
Soru 15- Salgın kontrolünde bulaş yoluna yönelik önlemlerden değildir
A)-İlaçla koruma
B)-Çevre temizliği
C)-Nüfus hareketlerin kısıtlamak
D)-Dezenfeksiyon ve sterilizsyon
E)-Kişisel hijyen konusunda sağlık eğitimi
Soru 16- Sürveyansın aşamalarından değildir
A)-Veri toplanması
B)-Tanılama
C)-Veri analizi
D)-Verinin yorumlanması
E)-Geri bildirim
Soru 17- Sürveyansın birinci aşaması nedir
A)-Veri toplama
B)-Tanılama
C)-Veri analizi
D)-Veri yorumlanması
E)-Geri bildirim
Soru 18- A Grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-AIDS;Difteri;Gonore;Hiv Enfeksiyonu
B)-Botulismus,Bruselloz,Boğmaca
C)-Kızamık,Kızamıkçık;Kolera;Kuduz ;Kabakulak ;NeontanalTetenoz
D)-Toksoplazma;Trahom;Tularemi
E)-SarıHumma;Sifiliz;Sıtma ;Su Çiçeği;Sıtma;Menangosik Hastalıklar
Soru 19- Aş.hangisi grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardandır
A)-Tifo,Tüberküloz ,Tetanoz
B)-Şarbon,Suçiçeği,Şark çıbanı
C)-Akut Gastroenteritenfeksiyon,HIV Enfeksiyonu
D)-Chikungunyaateşi,Akutviral hepatitler
E)-Hepsi
Soru 20- B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Çiçek
B)-Kuduz riskli temas
C)-Akut Solunum Yetmezliği Sendromu
D)-Poliomyelit
E)-Yeni bir alt tipte insan gribi(Human influanza)
Soru 21- Aş.hangisi Üçüncü Grup bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Avianınfluanza (H5N1)
B)-Bati Nil Virus Enfeksiyonu
C)-Akut Sol.Yetmezliği Sendromu
D)-Ekinokokkoz
E)-Kala-Azar
Soru 22- Aş.hangisi Üçüncü Grup bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardandır
A)-EpidemikTifüs,Influanza(Grip benzeri hastalık);Veba;Q Ateşi
B)-HantaVirusEnfeksiyonu;Kene kaynaklı ensafalit(TickBorneEnsf.)
C)-KonjenitalRubella;LaymHastalığı;Lepra;Lejyoner Hastalığı
D)-Şistozomiyaz ,toksoplazmoz;Trahom;Tularemi
E)-Hepsi
Soru 23- II.grupta yer alan hastalıkların bildirimini kimler yapmalıdır
A)-Eğitim -Araştırma hastaneleri
B)-Türkiye genelinde bütün sağlık kuruluşlarında tespit edildiği anda
C)-askeri Hastaneler
D)-Aile hekimleri
E)-Üniversite Hastaneleri
Soru 24- Dördüncü Grup Bildirimi zorunlu hastalıklardandır
A)-CampylobacterJejuni/Coli,Trişinoz,Influanza
B)-ChlamydiaTrachomatis;Rotavirus;Norovirus
C)-CryptosporidiumSp,SalmonallaSp;YersiniaSp
D)-EntamoebaHistolytica,ShigellaSp,GiardiaInstestinalis
E)-Hepsi
Soru 25- 4.grup bildirimi zorunlu hastalıklardan değildir
A)-Trişinoz
B)-Lepra
C)-Rotavirus
D)-salmonellaSp
E)-ShigellaSp
Soru 26- Aş.hangisi bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarındandır
A)-Havayolu,deri ve mukoza yolu ile bulaşma
B)-Ağız yolu ile bulaşma
C)-Hayvanlardan insanlara bulaşma
D)-Cinsel yolla bulaşma
E)-Hepsi
Soru 27- Aş.hangisi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan değildir
A)-Şarbon,kuduz
B)-Tifus,kırım Kongo
C)-Kolera,dizanteri
D)-Toksoplazma,salmonella
E)-Bruselloz,Kuş Gribi
Soru 28- Aş.hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan değildir
A)-AIDS,Mantar
B)-Hepatit B,C
C)-Sifiliz;Gonore
D)-uyuz,Bitlenme
E)-Herpes,Genital siğil
Soru 29- Aş.hangisi ağız yolu ile bulaşan hastalıklardandır
A)-Besinzehirlenmeleri,ishal
B)-Tifo,paratifo,dizanteri
C)-Kolera.viral hepatit A Sarılığı
D)-Bruselloz,poliomyelit
E)-Hepsi
Soru 30- Aş.hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerindendir
A)-Dezenfeksiyon
B)-bağışıklama
C)-Senitasyon
D)-Kişisel Temizlik
E)-Hepsi
Soru 31- Aş.Hangisi genişletilmiş bağışıklama programlarından değildir
A)-Ülke genelinde %95 aşılama oranına ulaşmak
B)-12-23 aylık bebeklerin %90 ını tam aşılı hale getirmek
C)-3 yaş altı aşısız yada eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak
D)-Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak
E)-maternal ne NeonatalTetonuzu elimine etmek
Soru 32- Aş.hangisi genişletilmiş bağışıklama programlarındandır
A)-Tespit edilen tüm gebelere tetenoz,difteri aşısı dozunu uygulamak
B)-2010 yılına kadar yerli kızamık virüsünü elimine etmek
C)-Aşı güvenliğini sürdürmek
D)-kızamıkçık ve KonjenitalRubella Sendromunu kontrol altına almak
E)-hepsi
Soru 33- Erişkinlere yönelik aşılardan değildir
A)-Sağlık çalışanları aşılaması
B)-Seyahat sağlığı aşılaması
C)-Doğurganlık çağı aşılaması
D)-Okul çağı aşılaması
E)-Askerlik dönemi aşılaması
Soru 34- Bulaşıcı hastalıklar şube müdürlüğünün görevleri arasındadır
A)-Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak
B)-Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak,gereken tedbirleri almak
C)-hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
D)-Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak ,ihtiyaç duyulanların temin,depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 34