4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2017 VİZE SORULARI

Soru 1- Birey, aile ve toplumun sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme, rehberlik yapma, koordinasyon sağlama, sağlık bakımı alma haklarını savunma, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanılmasına yönelik aktiviteler içeren sürece ne ad verilir
A)-Vaka Yönetimi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşiresinin rolleri arası yer almaz
A)-İzlem rolü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşiresinin özelleşmiş alanları içinde yer almaz
A)-Enfeksiyon hemşireliği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’nın temel ilkelerindendir
A)-Desantralizasyon ve hizmette rekabet
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Sağlıkta Dönüşüm Programı hangi yıl uygulamaya konmuştur
A)-2003
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi erken tanısı için çaba gösterilmesi gereken hastalıkların özelliğini yansıtmaz
A)-Erken tanı için yapılacak harcamaların sağlık giderleri içinde büyük bir bölümünü oluşturması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukluk döneminde yapılan tarama programları arasında yer almaz
A)-Kanser taramaları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yeni ortaya çıkan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Kolera
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- AIDS, Kızamık, Sıtma, Kolera hangi grupta yer alan bildirimi zorunlu hastalıklardandır
A)-A grubu bildirimi zorunlu hastalıklar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hizmet sunulan birey, aile ve toplumun problemleri nelerdir sorusunun yanıtını bulmak için Omaha sisteminin hangi bileşeni kullanılır
A)-Problem sınıflama listesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Bireyin ilişkili problem ile ilgili ne bildiğini, ne kadar anladığını belirlemek için problem değerlendirme ölçeğinin hangi parametresi kullanılır
A)-Bilgi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Omaha sisteminde 4 problem alanı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir
A)-Sağlık öyküsü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir
A)-Problemleri için yardım aramaz, her koşulda kendileri çözmeye çalışırlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli sağlık verilerinin sürekli ve sistematik bir biçimde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ne ad verilir
A)-Sürveyans
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Sağlık bakımı, giyim, barınak ve gıda gibi fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasını sağlama ve dış güçlerden koruma ailenin hangi fonksiyonudur
A)-Güvenlik fonksiyonu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Windshield gözlem yöntemi için uygun ifadedir
A)-Yürüyerek ya da araçla dolaşarak yapılan gözlem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi toplum tanılama alanlarından (eğlence ve oyun alanları) kapsamındadır
A)-Sosyal aktivite alanları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- İllerde halk sağlığı hizmetlerinin sunumundan sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir
A)-İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- I.İnsidans II.Prevalans III.Mortalite Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir hastalığın toplumda görülme sıklığını ifade eder
A)-Sadece II. Prevalans (I ve II?)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi tarama programının planlama aşamasında yer almaz
A)-Bireyin sevki
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20