4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 2.ÜNİTE

Soru 1- Aş. Hangisi sağlık sistemini oluşturan temel yapılardandır
A)-Finansman
B)-Sigorta
C)-Hizmet sunucuları
D)-Ödeme sistemi
E)-Hepsi
Soru 2- Aş. Hangisi iyi bir sağlık sisteminin kapsamalarındandır
A)-Tüm toplum kapsamalıdır
B)-Hizmette odak önleyici hizmetler olmalıdır
C)-Sağlık sistemi yeterli finansal desteğe sahip olmalıdır
D)-Saplık personeli yeterli sayıda olmalıdır
E)-Hepsi
Soru 3- Aş. Hangi sağlık bakım sistemini etkileyen etmenlerden değildir
A)-idari ve politik yapı
B)-Psikolojik etkiler
C)-Coğrafik yapı/fiziksel çevre özellikleri
D)-Nüfus –demografik özellikleri
E)-Küresel etkiler
Soru 4- Sağlık bakanlığı kaç yılında kuruldu
A)-1915
B)-1918
C)-1920
D)-1923
E)-1925
Soru 5- Aş. Hangisi 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyalleşmesi Yasası ‘nın kabul edildiği yıldır
A)-1924
B)-1930
C)-1945
D)-1961
E)-1982
Soru 6- Aş. Hangisi sağlıkta dönüşüm programının temel ilkelerindendir
A)-insan merkezlilik
B)-Katılımcılık
C)-Gönüllülük
D)-Uzmanlaşmacılık
E)-Hepsi
Soru 7- Aş. Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programının Temel ilkelerinden değildir
A)-Güçler birliği
B)-Desentralizasyon
C)-Hizmette Rekabet
D)-Sürekli Kalite Gelişimi
E)-Gönüllülük
Soru 8- Aş. Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı bileşenlerindendir
A)-Planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı
B)-Herkesi Tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası
C)-Saplık hizmetlerinde yeni yapıya gidilmesi
D)-Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
E)-Hepsi
Soru 9- Aş. Hangisi Toplum Sağlık Merkezleri ile ilgili bilgilerden değildir
A)-Toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunar
B)-Bölgesinde yaşamayan insanların hizmetlerini organize eder
C)-İlçe bazlı sağlık merkezidir
D)-İdari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetimi faaliyetlerini yürütür
E)-Birinci basamak Sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer Kurumlar arasında eşgüdümünü sağlar
Soru 10- Aş. Hangisi Toplum Sağlığı Merkezi’nin sunduğu hizmetlerindendir
A)-Bulaşıcı hast. bağışıklama ve salgın kontrolü
B)-Bulaşıcı olmayan hast, Ruh sağlığı
C)-Kadın üreme sağlığı, Çocuk, ergen sağlığı
D)-Kanser tanı-tarama –eğitim, izleme değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 11- Aş. Hangisi Toplum sağlığı merkezlere bağlı kuruluşlardan değildir
A)-Ketem, VSD(Verem savaş dispanseri)
B)-TSM iş sağlığı güvenliği birimi, AÇS-AP birimi (anne çocuk Sağlığı, aile planlaması)
C)-Sıtma ile mücadele, sağlık evi
D)-Diyabet ve Obezite birimi, Deri ve zührevi hastalıklar
E)-Hepsi
Soru 12- Aş. Hangisi TSM Hemşirelerinin görevlerinden değildir
A)-Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak
B)-Bölgedeki sağlık çalışanlarını izlemek ve değerlendirmek
C)-Kayıt ve bilgi –işlem çalış. Görev almamak
D)-Okul sağlık hizmetlerine katılmak
E)-Soruları ve öncelikleri saptamak
Soru 13- Aş. Hangisi TSM hemşirelerinin görevlerindendir
A)-Sağlık eğitimi çalışmalarına katılmak
B)-Düzeni sağlamak, malzemeleri hazırlamak
C)-İstatistik ve kayıt tutmak
D)-Bağışıklama hizmetlerini planlamak/yürütmek
E)-Hepsi
Soru 14- Aş. Hangisi Aile Hekimliği ile ilgili bilgilerden yanlış olandır
A)-Aile hekimi, ailenin henüz doğmamış çocuğundan en yaşlı üyesine Kadar, ailenin tüm bireylerinin hekimidir
B)-2004–2010 yılları arasında geçilmiştir
C)-özel statüdedir/Nüfus 10000–20000
D)-amacı, birinci basamakta bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık
E)-
Soru 15- Aş. Hangisi Aile Sağlığı Elemanlarından (ASE) değildir
A)-Ebe
B)-Hemşire
C)-Acil tıp teknikleri
D)-Laborant
E)-Sağlık memuru
Soru 16- Aş. Hangisi ASE’ nın görevlerinden değildir
A)-Kendi gözetiminde ilaç uygulama
B)-Hizmet içi eğitimlere katılma
C)-Poliklinik hizmetlerine yardımcı olma
D)-Numune almak /tetkik yapmak
E)-Yara bakımı hizmetlerini yürütme

Toplam Soru Miktarı: 16