4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIMI VI 1.ÜNİTE HALK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (a)

Soru 1- Aş.hangisi Halk Sağlığı Hemşirelerinin sunumundaki rollerinden değildir
A)-II.Basamak sağlık hizmetlerinin sunumu
B)-Rehberlik
C)-Konsültasyon
D)-Sağlık eğitimi
E)-İletişim
Soru 2- Sağlıkla ilgili problemi birlikte deneyimleyen ve birlikte yaşayan kişilerden oluşan sosyal birime ne denir
A)-Toplum
B)-Grup
C)-Aile
D)-Birey
E)-Vatandaş
Soru 3- Aş.hangisi birincil(primer )önlemlerden değildir
A)-Aşılama
B)-iyi beslenme
C)-Kişisel hijyene uyma
D)-Hastanede tedavi olma
E)-sigara içmeme
Soru 4- Hastalık etkeni tam anlamı ile yok edilmemekle birlikte,hiç hastalık olgusu görülmemesine ne denir
A)-Destekleyici çevre
B)-Çıktı
C)-Eliminasyon
D)-Epidemi
E)-Endemi
Soru 5- Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde sürekli olarak ve belli bir düzeyde var olmasına ne denir
A)-Eliminasyon
B)-Endemi
C)-Enfeksiyon
D)-Epidemi
E)-Çıktı
Soru 6- Aş. Hangisi, Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yeryüzünden yok etmek tanımıdır
A)-Eradikasyon
B)-Epidemiyoloji
C)-Filyasyon
D)-Eliminasyon
E)-Girdi
Soru 7- Bir salgının başlamasına neden olan kaynaklarının ne olduğunun bulunması için yapılan iş ve işlemlere ne denir
A)-Çıktı
B)-Girdi
C)-Eradikasyon
D)-Filyasyon
E)-Epidemiyoloji
Soru 8- Aş.hangisi halk sağlığı anlayışında yer alan temel ilkelerden değildir
A)-Sağlık bir insanlık hakkıdır. Koruma tedaviden üstündür
B)-Kişinin hastalığı kendi sorunudur
C)-Kişi çevresi ile bir bütündür, hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fiziksel nedenlerdir
D)-Yaşam doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür
E)-Sağlık düzeyi ile ekonomik kalkınma arasında iki yönlü ilişki vardır ve sağlık evrenseldir
Soru 9- Aş. Hangisi HalkSağlığı kapsamında yer alan hizmetlerdendir
A)-Sağlık yönetimi,sağlık ekonomisi
B)-Epidimiyoloji ve araştırma,sağlık eğitimi
C)-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü,salgın ve bağışıklama
D)-Kadın ve üreme sağlığı,bebek ,çocuk ve ergen sağlığı
E)-Hepsi
Soru 10- Aş.hangisi halk sağlığı kapsamında yer alan hizmetlerden değildir
A)-Ağız-diş sağlığı
B)-okul-iş sağlığı
C)-Kronik hastalıklar ve engellilik ve yaşlı sağlığı
D)-yoğun bakım ünitesi
E)-tütün ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele
Soru 11- Hastalıkların belirtisiz dönemlerinde yada belirtilerin(semptomların)hafif olduğu dönemlerde teşhis olarak tedavi edilmesine ne denir
A)-Hastalıkların önlenmesi
B)-İkincil(sekonder koruma)
C)-Herkes için sağlık
D)-İyili hali
E)-İzolasyon
Soru 12- İzolasyon nedir
A)-Bulaşıcı bir hastalığı olanların o hastalığı bulaştırıcılık süresince sağlam kişilerden ayrılması
B)-Esenlik,iyilik hali
C)-Sağlık programlarında kullanılacak ölçüt
D)-Hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve mükemmelliğini sürekli bir şekilde artırma ve değerlendirme süreci
E)-Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi için yapılan hizmetler ve düzenlemeleri içerir
Soru 13- Aş.hangisi ülke sınırlarını aşarak birkaç ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan salgını tanımlar
A)-Prevalans
B)-Pandemi
C)-Risk faktörü
D)-Öz sorumluluk
E)-Hiçbiri
Soru 14- Aş.hangisi en iyi ve en güncel kanıt aramayı, klinik uzmanlık ve değerlendirmeyi ve bakım bağlamında hastanın tercih değerlerini kapsayan klinik karar vermeye yönelik problem çözen bir yaklaşım kavramını tanımlar
A)-Kendi kendine yardım
B)-Kapasite geliştirme
C)-Kanıt temelli uygulama
D)-Koruyucu sağlık hizmetleri
E)-Sağlığa yönelik yetkilendirme
Soru 15- Aş.hangisi sağlığa yönelik yetkilendirme ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır
A)-Bireylerin ve sosyal grupların ihtiyaçlarını ifade edebileceği
B)-Endişelerini dile getirebileceği
C)-Karar almaya katılım için stratejiler belirleyebileceği
D)-Ekonomik yönden zenginleşeceği
E)-İhtiyaçlarını karşılamak için politik sosyal ve kültürel hareketi gerçekleştirebilecekleri sosyal, kültürel, psikolojik ve politik bir süreçtir
Soru 16- Sadece hastalık yada sakatlığın olmaması değil, kişininbedenen, ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halin ene denir
A)-Hastalık
B)-Afiyet
C)-Hakkaniyet
D)-Esenlik
E)-Sağlık
Soru 17- Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli sağlık verilerinin süreklive sistematik biçimde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması tanımı aş. hangisine aittir
A)-Savunuculuk
B)-Sporadi
C)-Sürveyans
D)-Temel sağlık
E)-Hiçbiri
Soru 18- Aş.hangisi TSH içerisinde yer alır
A)-Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması
B)-Güvenli su ve hijyenin yeterli olması
C)-Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama
D)-Yeterli gıda maddelerive uygun beslenmenin teşvik edilmesi
E)-Hepsi
Soru 19- Aş.hangisi Halk sağlığı hemşiresinin rolleri arasında yoktur
A)-Gezici rolü
B)-Savunucu rolü
C)-Eğitimci rolü
D)-Model olma rolü
E)-Liderlik rolü
Soru 20- Aş.hangisi halk sağlığı hemşireliği girişimlerindendir
A)-Hastalık veya sağlık durumunun araştırılması,sevk ve izlem
B)-Sosyal yardım, tarama,vakabulucu,vaka yönetimi
C)-Sağlık eğitimi,danışmanlık,konsültasyon,işbirliği
D)-Sürveyans,koalisyonyapma,toplum organizasyonu,savunuculuk
E)-Hepsi
Soru 21- Aş.hangisi,Halk sağlığı hemşireliği eğitimi verirken temel ilkelerden değildir
A)-Problem çözme becerisini geliştirilmesi
B)-Analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi
C)-Uygulamaların kanıta dayalı yapılması
D)-Bütüncül yaklaşımın benimsenmemesi
E)-Toplum yararına çalışma

Toplam Soru Miktarı: 21