4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 9. ÜNİTE (c) ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BÖBREK VE İDRARYOLLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Anatomik bir bozukluk sonucu idrarın mesaneden üretere geri kaçması olayı hangisidir
A)-Nefrotik Sendrom (NS)
B)-Akut Poststreptokal Glorilonefrit (APSGN).
C)-Veziko Üretral Reflü (VUR).
D)-Nefroblastoma
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Veziko Üretral reflü belirti ve bulgularından değildir
A)-Hematuri
B)-İştahsızlık
C)-Enürezis Noktüma
D)-Hepatomegali
E)-Ateş- konvülsiyon
Soru 3- Akut Poststreotokal Glamerülonefrit (APSGN) için verilen bilgilerdemn yanlış olan hangisidir
A)-Aso ve sedimantasyonda artış
B)-Oligüri ve proteinüri görülür
C)-Nedeni A grubu Bete hemlitik streptokoklardır
D)-Aydan küçük bebeklerde daha sık görülür
E)-Kan basıncı 160/100 mm/Hg ye ulaşırsa ensefelopati görülür
Soru 4- Hangisi nefrotik Sendromda (NS) görülür
A)-Ödem
B)-Masif Proteinüri
C)-Hipoproteinemi
D)-Hiperlipidemi
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Konjenitel Nefrotik Sendrom için verilmiş doğru bir ifadedir
A)-Yeni doğanlarda yada 3 aydan küçük bebeklerde sık görülür
B)-Belli sistemik ya da renal rahatsızlık olmaksızın görülür
C)-Sendromun gelişmesinde polen/toz alerjisi etkili olur
D)-Hemolitik Üremik sendrom sonucu gelişir
E)-Etiyolojisi açık değildir
Soru 6- Nefrotik sendromda görülen hangisidir
A)-Hipoalbunemi
B)-Poliüri
C)-Hiperproteinemi
D)-Hipolipidemi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Wilms Tümörü (Nefroblastoma,Böbrek Tümörü) Kaç evreden oluşur
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Wilms Tümörü Belirti ve bulgularından değildir
A)-Karında kitle
B)-Ateş
C)-Hematüri
D)-Akciğer-karaciğere metastaz yapması
E)-Hipotansiyon
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Veziko Üreteral Reflü rahatsızlığı olan çocuğa hemşirelik bakımı olarak uygulanmaz
A)-Çocuk büyükse 2-3 saatte mesanesinin boşaltılması sağlanır
B)-Hipokalemi gelişeceği için potasyumdan zengin diyet uygulanır
C)-Yeterli sıvı alımı sağlanır
D)-Katater tıkanıklıkları açısından çocuk izlenmeli
E)-Suprapubik Kataterin Ameliyat sonrası 7-10 gün süreyle kalacağı söylenmelidir
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Veziko Üretral Reflünün Sekonder nedenlerinden değildir
A)-Üriner sistem enfeksiyonu
B)-Nörojenik Mesane
C)-Konjenital anomaliye bağlı olarak üreterin mesane kas tabakası arasında seyrettiği tünelin kısa olması
D)-Mesanedeki lezyonlara bağlı obstrüksiyonlar
E)-Çocukların idrarını devamlı tutması
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Nefrotik sendromda hemşirelik bakımı olarak uygulanmaz
A)-Kilo takibi yapılır
B)-Yatak istirahati sağlanır
C)-Sık pozisyonu değiştirilir
D)-Aldığı sıvı miktarı artırılır
E)-Sıkı giysiler giydirilmez
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Üriner sistem Enfeksiyonunun (ÜSE) etyolojisi ile ilgili değildir
A)-En sık gram(-) negatif mikroorganizmalar etkendir
B)-Perine temizliğinin yetersiz olması
C)-En çok 5-10 yaşındaki erkeklerde görülür
D)-Fazla idrar tutma
E)-Parazitler (kıl kurdu)
Soru 13- Orta idrardan alınan kültürde koloni sayısı kaç olursa ÜSE kabul edilir
A)-100/ml
B)-1 000 /ml
C)-10 000/ml
D)-100 000 /ml
E)-1 000 000 /ml
Soru 14- Üriner sistemi ile ilgili sorunu olan çocuğa tanılama yapılırken aşağıdaki sorunlardan hangisi değerlendirilmez
A)-Ateş ve hipotermi
B)-Ödem
C)-Hipertansiyon
D)-Karında kitle
E)-Karın ağrısı
Soru 15- Üriner sistemle ilgili sorunu olan çocuklarda yapılan tanılamayla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Karında asit olması
B)-Yenidoğanın ilk 24-48 saatte idrar yapması beklenir
C)-Mesane kontrolü 3 yaşından sonra kazandırılır
D)-İdrar yapma güçlüğü veya sık idrar yapma görülür
E)-Mesane kontrolü kazanılmamışsa Enüresis gelişir
Soru 16- Aşağdakilerden hangisi nefronların Tübüller kısmına ait değildir
A)-Proksimal Tüp
B)-Henle Kulpu
C)-Distal Tüp
D)-Bowman kapsülü
E)-Toplayıcı Kanallar
Soru 17- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir
A)-Sağ Böbrek sol böbrekten daha aşağıdadır
B)-Böbrekler Lomber bölgede vertebral kolonun iki yanındadır
C)-Böbrekler 3 ana bölümden oluşur
D)-Nefron böbreğin işlevsel birimidir
E)-Çocukların böbreği yetişkinlere göre daha yukarıdadır
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi nefrotik Sendrom (NS) tiplerinden değildir
A)-Konjenital Nefrotik Sendrom
B)-İdiopatik nefrotik sendrom
C)-Minimal lezyonlu nefrotik Sendrom
D)-Kronik nefrotik sendrom
E)-Sekonder Nefrotik sendrom
Soru 19- Üriner sistem içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır
A)-Böbrekler
B)-Üreterler
C)-Mesane
D)-Üretra
E)-Hepsi
Soru 20- Böbreklerin gelişimi, embriyonik dönemin ilk trimesterinde başlar ve çocukluk döneminde böbreklerin büyümesi ve tübüler sistemin olgunlaşması devam eder. Adolesan döneminde tamamen olgunlaşır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Yetişkin bir insanın 24 saatte çıkması gereken idrar miktarı ne kadardır
A)-500-600 ml/24saat
B)-800-1500 ml/24saat
C)-1600 ml/24saat
D)-500-700 ml/24saat
E)-
Soru 22- Çocuğun ürüner sisteme ait tanılaması yapılırken aşağıdaki sorunlardan hangisinin olup olmadığı değerlendirilmelidir
A)-İdrar yapma güçlüğü ve sık idrar
B)-Karın ağrısı
C)-Ödem
D)-Hipertansiyon
E)-Hepsi
Soru 23- Böbrekler korteks, medula ve pelvis olarak 3 ana bölümden oluşur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 24- Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur
A)-Üriner sistemin üretrada sınırlı kalması- Üretrit
B)-Mesaneye ulaşması- Sistit
C)-Böbreklere ulaşması- Piyelonefrit
D)-Hepsi
E)-
Soru 25- Her iki böbrek glomerüllerini tutan bir üst solunum yolu enfeksiyonu ve deri enfeksiyonunu takiben 1-3 hafta sonra gelişen inflamatuar bir böbrek hastalığıdır. Tanıma uyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Piyelonefrit
B)-Akut Poststreptokal glomerülonefrit (APSGN).
C)-Glomerülonefrit
D)-ÜSE
E)-
Soru 26- Veziko-Üreteral Reflü (VUR) belirti ve bulgularından hangisi yanlıştır
A)-Ateş, konvülsiyon, karın vey an ağrısı
B)-Keskin ve kötü kokulu idrar, hematüri
C)-Koyu bulanık idrar, tartı kaybı
D)-Hepatomegali
E)-Bulantı, kusma, iştahsızlık
Soru 27- Anotomik bir bozukluk sonucu idrarın mesaneden üretere ve böbreklere geri kaçması olarak tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Nefrotik sendrom
B)-Akut Poststreptokal glomerülonefrit (APSGN)
C)-Veziko-Üreteral Reflü (VUR)
D)-Hepsi
E)-
Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem enfeksiyonu olan sadece 2 yaşın altında çocuklarda görülen klinik bulgulardandır
A)-Hematüri
B)-Sık ve ağrılı idrar
C)-Beslenme güçlüğü
D)-İdrarda kötü koku
E)-Abdominal ya da yan ağrısı
Soru 29- Çocukluk çağının en sık görülen primer malign böbrek tümörlerindendir. En çok 5 yaş altındaki çocuklarda görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı azalmakta birlikte ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde de görülebilir. Tanıma uyan hastalık hangisidir
A)-Wilms tümörü
B)-Veziko-Üreteral Reflü (VUR)..
C)-Akut Poststreptokal glomerülonefrit (APSGN).
D)-Nefrotik sendrom
E)-

Toplam Soru Miktarı: 29