4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 9. ÜNİTE (b) ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BÖBREK VE İDRARYOLLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- aşağıdakilerden hangisi uriner sistemde bulunmaz
A)-Böbrek
B)-üreter
C)-bağırsak
D)-Vesica urinalis
E)-Üretra
Soru 2- Böbreklerle ilgili hangisi yanlıştır
A)-lomber bölgede vertebranın iki yanındadır
B)-Sol böbrek sağ böbrekten daha aşağıdadır
C)-Böbrek üzerinde adrenal bezler yer alır
D)-Çocuklarda etrafını saran yağ dokusu daha azdır
E)-Çocukların böbrekleri daha aşağıda lokalizedir
Soru 3- oliguri nedir
A)-İdrar miktarının az olması
B)-İdrar miktarının çok olması
C)-İdrar yapamama
D)-İdrar renginin değişmesi
E)-Dansitesinin düşük olması
Soru 4- Üriner sistem enfeksiyonunun böbreklere ulaşması sonucu hangi rahatsızlık oluşur
A)-Üretrit
B)-Sistit
C)-Kolit
D)-Otit
E)-Piyelonefrit
Soru 5- A.H Nefrotik sendromda koruyucu uygulamalardandır
A)-Mesanenin sık ve düzenli aralıklarla boşaltılması
B)-Ailenin çocuğun idrar yapımını gözlemesi
C)-Bol sıvı almasının sağlanması
D)-Kız çocuklarına doğru perine temizliğinin öğretilmesi
E)-Hepsi
Soru 6- Akut postStreptokal Glomerülonefritle ilgili yanlış olan şık hangisidir
A)-Üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben gelişir
B)-Deri enfeksiyonunu takiben gelişir
C)-Tek böbreği tutar
D)-İnflamatuar bir hastalıktır
E)-Deri ve ÜSYE den 1_3 hafta sonra gelişir
Soru 7- A.H Nefrotik sendrom tiplerinden değildir
A)-Kongenital Nefrotik sendrom
B)-İdiyopatik Nefrotik sendrom
C)-Sekonder Nefrotik sendrom
D)-Primer Nefrotik sendrom
E)-Minimal lezyonlu Nefrotik sendrom
Soru 8- Aşagidakilerden hangisi Nefrotik sendrom bulgularıdır
A)-Masif proteinüri
B)-Hipoproteinemi
C)-Hipoalbunemi
D)-Hiperlipidemi
E)-Hepsi
Soru 9- Anatomik bozukluk sonucu idrarın mesaneden üretere ve böbreklere geri kaçması nedir
A)-Veziko üreteral Reflü
B)-Prolapsus
C)-Desansus
D)-Hematüri
E)-Nefroblastoma
Soru 10- Wilms tümörü ile ilgili doğru bilgi hangisidir
A)-En çok 5 yaş altında görülür
B)-Başarılı kemoterapiyle sağ kalma oranı%90 lardadir
C)-Yaşla birlikte azalmakla beraber genç yetişkinlerde de görülür
D)-En sık görülen Primer malign böbrek tümörü dür
E)-Hepsi
Soru 11- Ay dede yüzü hangi hastalıkta görülür
A)-Üst solunum yolu enfeksiyonu
B)-İshal
C)-Hiperlipidemi
D)-Nefrotik sendrom
E)-Metabolik hastalıklar
Soru 12- Wilms tümörü belirti ve bulguları nelerdir.Dogru şıkkı bulunuz
A)-Karın ve yan ağrısı
B)-Hipotansiyon
C)-Diabet
D)-Hiperlipidemi
E)-Siroz
Soru 13- Wilms tümöründe asağıdaki hemsirelik bakımlarından hangisi yanlıştır
A)-kemoterapide çocuk ve aileye destek ve bakım uygulanır
B)-öykü alınır
C)-verilen tedavi uygulanır
D)-abdominal palpasyonla tümor takip edilir
E)-
Soru 14- Veziko üretral reflünün tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-1-2-3evrede medikal tedavi uygulanır
B)-4-5 evrede medikal tedavi uygulanır
C)-Medikal tedavi sık idrar kültürü ve antibiyotik tedavisi içerir
D)-4-5 evrede cerrahi tedavi uygulanır
E)-ikili işeme ve hijyen kuralları hastaya öğretilir
Soru 15- Piyolonefritin tanımı hangisidir
A)-enfeksiyonun üretrada olması
B)-enfeksiyonun mesanede görülmesi
C)-orta idrarda 1000 ml koloni üremesi
D)-enfeksiyonun böbreklere ulaşması
E)-
Soru 16- Böbreklerin gelişimi ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur
A)-Embriyonik dönemin 2. trimestirinde başlar çocuklukta sona erer
B)-Embriyonik dönemin 2. trimestirinde başlar adelosan döneminde sona erer
C)-Embriyonik dönemin 1. trimestirinde başlar çocuklukta sona erer
D)-Embriyonik donemin 1. trimestirinde başlar adelosan dönemde sona erer
E)-
Soru 17- Üriner sistem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Böbrekler mesane üretra
B)-Böbrekler korteks renalis ve üretra
C)-üreterler mesane vecüretra
D)-böbrekler üreterler mesane ve üretra
E)-
Soru 18- Akut Poststreptokal Glomerülonefrit(APSGN) tedavisinde hangisi yanlıstır
A)-hemen antibiyotik başlanır
B)-tansiyon takibi yapılır
C)-kalp yetmezliği durumunda semifawler pozisyonu verilir oksijen tedavisi uygulanır
D)-ödem ve hipertansiyon varlığında tuz ve sıvı kısıtlaması yapılır
E)-

Toplam Soru Miktarı: 18