4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 9. ÜNİTE (a) ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BÖBREK VE İDRARYOLLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Nefronların sayısı intrauterin dönemde 1 milyon, doğumdan sonra 1-1,5 milyondur
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- hangisi yanlıştır
A)-böbrekler lomber bölgede, vertebral kolonun iki yanındadır
B)-sağ böbrek sol böbrekten daha yukarıdadır
C)-böbreklerin üzerinde adrenal bezler yer alır
D)-çocukların böbrekleri yetişkinlere göre daha aşağıda lokalizedir
E)-çocukların böbrekleri travmaya karşı daha hassastır
Soru 3- çocuğun üriner sisteme ait tanılaması yapılırken ,hangi sorunların olup olmadığı değerlendirilir
A)-ödem
B)-karın ağrısı
C)-idrar yapma güçlüğü ve sık idrar
D)-idrar kontrolü
E)-hepsi
Soru 4- 2-5 yaşındaki çocuğun günlük idrar çıkışı ne kadardır
A)-500-700ml/24 saat
B)-500-600ml/24 saat
C)-650-1000ml/24 saat
D)-800-1500ml/24 saat
E)-800-1200ml/24 saat
Soru 5- normal idrarın dansitesi kaçtır
A)-1010-1025
B)-1012-1018
C)-1005-1030
D)-1010-1020
E)-1015-1028
Soru 6- çocuklarda solunum sistemi hastalıklarından sonra en sık görülen enfeksiyon hangisidir
A)-endokrin sistemi hastalıkları
B)-dolaşım sistemi hastalıkları
C)-gastroenterit
D)-üriner sistem enfeksiyonları
E)-deri enfeksiyonları
Soru 7- üriner sistemi enfeksiyonu yenidoğan döneminde erkeklerde,yeni doğan dönemi hariç kızlarda daha fazladır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- üriner sistem enfeksiyonun kızlarda daha fazla görülmesinin nedeni değildir
A)-kızların üratrası daha kısadır
B)-küçük kızlarda üretra 4 cmdir
C)-üretra anüse yakındır
D)-fekal patojen bulaş riski fazladır
E)-kızlarda genital temizlik alışkanlığı arkadan-öne doru yapılması risktir
Soru 9- üriner sistem enfeksiyonunda hangisi 2 yaşın üzerindeki çocuklarda görülmez
A)-sık idrar yapma
B)-abdominal yada yan ağrısı
C)-açıklanamayan sarılık
D)-idrarda kötü koku
E)-hematüri
Soru 10- üriner sistem enfeksiyonunda hangisi hemşirelik bakımıdır
A)-çocuğun antibiyotik ve antipiretikleri uygun doz ve zamanında verilir
B)-hidrasyonu sağlanır
C)-aldığı-çıkardığı takibi yapılır
D)-günlük tartı takibi, yaşam bulguları alınır ve kaydedilir
E)-hepsi
Soru 11- her iki böbrek glomerüllerini tutan, bir üsye ve deri enfeksiyonunu takiben 1-3 hafta sonra gelişen inflamatuar böbrek hastalığı hangisidir
A)-üriner sistem enfeksiyonu
B)-nefrotik sendrom
C)-akut post streptokal glomerülonefrit
D)-veziko-üretral reflü
E)-wilms tümörü
Soru 12- glomerüllerin hasarına bağlı ödem,masif proteinüri, hipoalbuminemi,hipoproteinnemi , hiperlipidemi ile karakterize sendrom hangisidir
A)-üriner sistem enfeksiyonu
B)-nefrotik sendrom
C)-akut poststreptokal glomerülonefrit
D)-veziko-üreteral reflü
E)-wilms tümörü
Soru 13- nefrotik sendrom belirtileri nelerdir
A)-ödem
B)-masif proteinüri
C)-hipoproteinemi,hipoalbunemi
D)-hiperlipidemi,tüm plazma lipidleri artar
E)-hepsi
Soru 14- nefrotik sendromlu çocukta aşılama önemlidir,çocuğun yaşının gerektirdiğ ibağışıklama şemasına kontrollü olarak devam edilmelidir.Yüksek doz steroid uygulanırken herhangi bir aşı yaptırılması önerilmez. Remisyon döneminde ise ölü aşılar verilebilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- anatomik bir bozukluk sonucu idrarın mesaneden üretere ve böbreklere geri kaçması hangi sendromdur
A)-nefrotik sendrom
B)-veziko-üretral reflü
C)-wilms tümörü
D)-üriner sistem enfeksiyonu
E)-akut poststreptokal glomerülonefrit
Soru 16- üreterler,renal pelvis ve kalikslerde belirgin/orta derecede bir dilatasyon veziko-üretral reflünün kaçıncı evresidir
A)-evre 1
B)-evre 2
C)-evre 3
D)-evre 4
E)-evre 5
Soru 17- hangisi veziko-üretral reflünün belirtilerinden değildir
A)-ateş,konvülsiyon
B)-karın ve yan ağrısı
C)-açık renkli idrar
D)-keskin ve kötü kokulu idrar
E)-hematüri
Soru 18- wilms tümörü olan çocuğun fiziksel değerlendirmesi yapılırken abdomen palpe edilir
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 19- batına yayılmış , periton yüzeyine tümör saçılması ,bölgesel lenf nodlarına metastaz wilms tümöründe hangi evredir
A)-evre 1
B)-evre 2
C)-evre 3
D)-evre 4
E)-evre 5
Soru 20- wilms tümöründe tanıda radyolojik görüntülemede hangileri kullanılır
A)-intravenöz pyelografi
B)-ac grafisi
C)-ultrasonografi
D)-bilgisayarlı tomografi
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20