4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 11. ÜNİTE (b) ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Soru 1- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bilgidir
A)-Kronik lösemi yavaş ilerler, gidişi sinsidir
B)-Kronik lösemide çoğunda halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri görülürken bazı hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir
C)-Akut lösemi ani başlar, hızlı ilerler, ölümle sonuçlanabilir
D)-Akut lösemi olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin oldukça hızlı artışı ve kemik iliğinde baskın halde olması ile karakterizedir
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Akut Nonlenfoblastik Lösemi (ANLL) çeşitlerinden biri değildir
A)-Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
B)-Akut Monositik Lösemi (AMOL)
C)-Akut Myelositik Lösemi (AML)
D)-Akut Myelomonositik Lösemi (AMML)
E)-Hiçbiri
Soru 3- Lösemilerin sınıflandırılmasında en sık kullanılan FAB (Fransız – Amerikan – İngiliz) sistemine göre Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) morfolojik özelliklerine göre 3 alt tipe ayrılır (L1 tip L2 tip L3 tip). Aşağıdakilerden hangi bilgi L1 tipe aittir
A)-Çocukluk çağı ALL’lerinin %14’ünü oluşturan hücrelerin farklı büyüklükte olduğu tiptir
B)-Çocukluk çağı ALL’lerinin %85’ini oluşturur L1 tipte blastlar küçük, muntazam çekirdekli, birbirine benzer ve dar sitoplazmalıdır. Prognozu en iyi olan alt gruptur
C)-ALL’lerin %1’ini oluşturur. Prognozu daha kötüdür
D)-Boyutları büyük, sitoplazmaları koyu mor bazofilik, nükleuslu hücrelerdir
E)-Sitoplazması daha geniş ve nükleusların olduğu bir tiptir
Soru 4- Lösemi tipinin belirlenmesi için kemik iliği aspirasyonu yapılmalıdır. Santral sistemin tutulumunu belirlemek için Lomber Ponksiyon yapılması gereklidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Çocukluk çağı ALL’ de yeni ilaçların devreye girmesi, bakım imkanlarının artması ile iyileşme ve kür oranları %80’ lere çıkmıştır. Tedavi yöntemleri hangileridir
A)-Santral Sinir Sistemi (SSS) Profilaksis
B)-Konsolidasyon
C)-Remisyon İndüksiyonu
D)-İdame tedavisi
E)-Hepsi
Soru 6- ………………….. Bu tedavinin amacı; remisyonu sağlamak yani lösemiye ait bütün belirti ve bulguların yok olması, kan değerlerinin normale dönmesi, kemik iliğinde blast hücrelerin %5’in altına düşmesini sağlamaktır.Boşluğu doldurunuz
A)-Konsolidasyon (Pekiştirme)
B)-İdame tedavisi
C)-Remisyon İndüksiyonu
D)-Santral Sinir Sistemi (SSS) Profilaksis
E)-
Soru 7- ANLL çocukluk döneminde görülen lösemilerin yaklaşık %15’ini oluşturur. Çeşitli alt gruplara ayrılır.Hangisi en sık görülenidir
A)-Akut Myelomonositik Lösemi (AMML)
B)-Akut Monositik Lösemi (AMOL)
C)-Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
D)-Akut Miyeloid Lösemidir (AML)
E)-
Soru 8- Lösemili çocuğun bakımında hemşirenin destekleyici, eğitici, danışman ve rehberlik gibi çeşitli rollerini kullanması gerekir. Lösemili çocuğun bakımında aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir
A)-Hastanın yeterince dinlenmesi ve beslenmesi sağlanarak yeterli protein ve enerji alması sağlanmalıdır
B)-Dişeti kanamaları mukozite neden olduğu için çocuğun ağız bakımı düzenli yapılmalıdır
C)-Bulantı kusmayı önleme veya azaltmada nonfarmakolojik (gevşeme, dikkati başka yöne çekme, müzik terapi) yöntemler de uygulanabilir
D)-Trombositopenisi olan çocukların kanamaya neden olabilecek aktivitelerden uzak durması önemlidir
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kemoterapide kullanılan ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında yapılan hatalı uygulamalardandır
A)-İlacın hazırlanacağı alan karanlık ve sessiz olmalıdır
B)-İlacı hazırlamaya başlamadan önce kolları uzun ve manşetli koruyucu disposbl gömlek ve çift lateks eldiven, plastik koruyucu ve gözlük giyilmelidir
C)-İlacın kazayla deriye teması halinde kontamine bölgenin bol su ve sabunla yıkanması gereklidir
D)-Enjektörün iğnesi şişeden çekilirken ilacın dökülmemesine ve çevreye sıçramamasına dikkat edilmelidir
E)-İlaçlar hazırlanırken aseptik tekniklere dikkat edilmelidir
Soru 10- Aşağıdakilerden hangileri kemoterapinin yan etkilerindendir
A)-Mukoz membranda değişiklikler, Trombositopeni
B)-Enfeksiyon, Kanama, Anemi
C)-Hipersensivite Reaksiyonu, Diyare, Bulantı ve kusma
D)-Tümör Lisis Sendromu, Alopesi, Anoreksiya
E)-Hepsi
Soru 11- Hodgkin Lenfoma Lenfoid sistemin bir hastalığıdır. Çocukluk dönemi kanserlerinin %6,5’ini oluşturur. Bu hastalık adolesan döneminden 30 yaşa kadar artış gösterir. 5 yaş altında görülmez. Erkeklerde kızlardan sık görülür. Özellikle 9-12 yaş erkeklerde sıktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hodgkin Lenfoma’da hangi evresinde Diyafragmanın iki yanında lenf nodu bölgelerinin tutulmasının yanı sıra bir ekstralenfatik organ tutulumu olur
A)-Evre 1
B)-Evre 2
C)-Evre 3
D)-Evre 4
E)-
Soru 13- ………… Lenfosit ve makrofaj sisteminin malign bir hastalığıdır. Vücuttaki herhangi bir lenfoid dokudan orijin alabilir, çocukluk dönemi kanserlerinin yaklaşık %8-10’unu, lenfomaların %60’ını oluşturur.Boşluğu doldurunuz.
A)-Hodgkin Lenfoma
B)-Herediter Sferositoz
C)-Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği
D)-Non Hodgkin Lenfoma (NHL)
E)-
Soru 14- Aşağıda Hodgkin Lenfoma’nın belirtileri verilmiştir .Hangisi doğrudur
A)-Vakaların %60-80’inde servikal lenf nodlarında tutulum vardır
B)-Servikal bölgede genişlemiş, hassas olmayan hareketli nodüller vardır, genellikle ağrısızdır
C)-Mediastendeki lenflerde büyüme, trakea ve bronşlara baskı yaparak solunum problemlerine neden olabilir
D)-Vakaların yaklaşık yarısında iştahsızlık, ateş, gece terlemeleri ve vücut ağırlığının %10’unu kaybetme gözlenir. Bu bulgular genellikle lenf nodu ve ekstra lenfatik tutulumun ilerlediğini gösterir
E)-Hepsi
Soru 15- ………. farklı ağırlık derecesi, etkin olmayan eritropoez ve artmış hemoliz gösteren otosomal resesif geçişli, bir grup kalıtsal hipokrom anemi grubudur.Boşluğu doldurunuz
A)-Talasemi
B)-Demir eksikliği anemisi
C)-Folik asit eksikliği anemisi
D)-Jüvenil pernisyöz anemi
E)-
Soru 16- Anemi sınıflandırıldığında Spesifik faktör eksikliği (Fe eksikliği anemisi, B12 vit. Eksikliği Folik asit eksikliği, Jüvenil pernisyöz anemi ) hangi grup anemilerin içinde kalır
A)-Eritrosit dışı bozukluklara bağlı
B)-Eritrositlerin ve Hb’in Yetersiz Yapımına Bağlı Anemiler
C)-Aşırı Eritrosit Yıkımına Bağlı Anemiler
D)-Kan Kaybına Bağlı Anemiler
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangileri demir eksikliği anemisinin belirtilerinden biri değildir
A)-Uyku bozukluğu, dikkat eksikliği
B)-Egzersiz kısıtlılığı, kas zayıflığı
C)-Algılama işlevlerinde artma
D)-Motor ve mental gelişme geriliği
E)-
Soru 18- Beta Talasemi Major de Eritrosit yaşam süresi kısalır ve dalakta tutulum artar. Sonuçta kemik iliği aşırı çalışmaya başlar, kemik iliği alanları genişler, (kemiklerde kortikal incelme) demir alımı artar, vücutta demir birikimi gözlenir, bu da karaciğer sirozuna, endokrin bozukluklara, deride hiperpigmantasyona, kalpte hemosideroza yol açar. Hipersplenizm gelişebilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- - Beta talasemi genellikle yaşamın ikinci 6 aylık evresinde Hb F’den Hb A’ya geçişinde görülür. Aşağıdakilerden hangisi belirtilerindendir
A)-Gelişme geriliği ,Anemi, Sarılık, Safra taşları
B)-Belirgin ve çıkık alın, Genişlemiş gözler
C)-Basık burun kökü, Patolojik kırıklar, Derinin koyulaşması
D)-Kemik minerallerinde düşüklük , Gelişme geriliği
E)-Hepsi
Soru 20- Beta Talasemi İntermedia de Anne ve baba taşıyıcıdır, çocuğa geçen iki beta globin geni de defektlidir ancak talasemi majordan farkı genlerdeki değişim daha hafif bir klinik tabloya yol açan tiptedir. Klinik daha ılımlıdır, kansızlık daha hafiftir. Bu talasemi çeşidinde hemşirelik bakımında yanlış olan hangisidir
A)-Talasemili çocuğu olan aileler taşıyıcılık açısından test edilmeli ve genetik danışmanlık almak için yönlendirilmelidir
B)-Çocuk görünümü, fiziksel ve cinsel gelişme geriliği, sınırlılıkları nedeniyle kendini izole edebilir. Bu konuda herhangi bir girişim yapılmamalıdır
C)-Yemek yeme enerji gerektirir ve talasemili (özellikle talasemi majörlü) hastaların fiziksel gücü ve enerjisi azalmıştır
D)-Splenektomi yapılan çocuklarda enfeksiyon riski yüksektir. Bu nedenle çocuklar enfeksiyondan korunmalıdır
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20