4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 1. ÜNİTE (b)

Soru 1- Çocuk hemşireliğinin amacı, aile ve toplumda çocuğun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık durumunda iyileştirmeye yönelik bakım hizmetlerini vermektir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Çağdaş çocuk hemşiresinin rolleri hangisidir
A)-Bakım verici rolü
B)-Savunucu rolü
C)-Araştırmacı rolü
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Çocukların hastaneye yatmasındaki tehlikesi nedir
A)-Travma yaşama
B)-Ebeveyn ve akranlarından ayrılma
C)-Hepsi
D)-Bilinmeyen yeni ve yabancı kişiler ve olaylarla karşılaşma
E)-
Soru 4- Hastane oryantasyon programının çocuğa yararları hangisidir
A)-Hastaların hastanede aldığı tedavi/bakım sonucunda iyileştiğini görür
B)-Çocuk hastanenin korkulacak bir yer olmadığını görür
C)-Hemşirelerin ve doktorların kendisine yardım ettiğini anlar
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Temel sağlık hizmetlerininfelsefeleri aşağıda verilmiştir. Yanlış olanı işaretleyiniz
A)-Sosyal eşitlik
B)-öz sorumluluk
C)-sağlık hizmetleri boyutu
D)-uluslararası dayanışma
E)-Eşit gelir dağılımı
Soru 6- sağlık hizmetleri değişik meslek üyelerinden oluşan ekip tarafından verilmelidir. Hangi meslek grubu buna dahil değildir
A)-hekim
B)-hemşire, fizyoterapist
C)-eczacı ,psikolog
D)-laborant ve röntgen teknisyeni
E)-diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı
Soru 7- TSH ( en az bakım- minimal care) kapsamındaki faaliyetler aşağıda verilmiştir.Bu faaliyetler kapsamında olmayanı işaretlerini
A)-halk sağlığı eğitimi , bağışıklama, endemik hastalıkların kontrolü
B)-beslenmenin geliştirilmesi, sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi
C)-Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması
D)-çevre sağlığı ve temiz su temini
E)-ana çocuk sağlığı ve aile planlaması
Soru 8- 1999 yılında çocuk işçiliğinin en kötü biçiminin önlenmesi ve yasaklanması İçin İvefi Eylem Sözleşmesi-İLO benimsendi.bu çerçevede Bin yıl kalkınma hedefleri belirlendi . Hangisi bu hedeflerden değildir
A)-yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması
B)-Metabolik ve kronik hastalıklarla mücadele
C)-herkese temel eğitimin sağlanması
D)-cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığında iyileşme
E)-HIV/AIDS , sıtma vb bulaşıcı hast. Mücadele mücadele, kalınma İçin küresel ortaklık
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve yetişkin arasında ki anotomik farklılıklardan biri değildir
A)-Kafatası kırıkları ilk aylarda nadirdir
B)-Kardia sfenkteri gevşek, kusma sıktır
C)-Doğum travmaları yenidoğanda görülür
D)-Baş kemikleri yumuşaktır
E)-Fontanelleraçıktır
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve yetişkin arasında ki hastalıklaryönünde farklılıklardan biri değildir
A)-Konjenital anomaliler yenidoğanda görülür
B)-Rh uyuşmazlığı yenidoğanda görülür
C)-Doğum travmaları yenidoğanda görülür
D)-Çocukluk çağı enfeksiyonları, zehirlenmeler ve yanıklar sık görülür
E)-Şikâyetini söyleyemez
Soru 11- Tarihsel süreç içinde çocuk ve çocuk haklarıyla ilgili aşağıda verilen eşleşmelerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-Eski Medeniyetler (M.Ö. 3000 - M.S. 500 Yılları): Roma yasalarına göre baba, çocuklarını öldürme, cezalandırma, hapsetme yetkisine sahipti
B)-Eski Medeniyetler (M.Ö. 3000 - M.S. 500 Yılları): Çin de ve Hindistan da ilk defa çiçek aşısının uygulandı
C)-Rönesans ve Modern Çağın Başlangıcı (M.S. 1350 – 1800):Bu dönemde çalışan çocukların sağlığını koruma ve çalışma şartlarını iyileştirmek için Çocuklar İçin Savaşım hareketi başladı
D)-Ortaçağ (M.S. 450 – 1350): Ortaçağda bulaşıcı hastalıklar çok yaygın değildi ve ölüm oranı düşüktü
E)-ModernÇağlardanGünümüze(M.S.1800-...):Hastalıklarıntedavisinde, bilimsel ve sosyal gelişmelere paralel olarak bilimsel bilgiler hızla yayıldı ve hümanistik düşünce yerleşti
Soru 12- Milletler Cemiyeti, Uluslararası Çocuk Refahı Birliği tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir
A)-1924
B)-1977
C)-1945
D)-1920
E)-1922
Soru 13- İlk çiçek aşısı Edward Jenner tarafından geliştirildi
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Temel Sağlık Hizmetleri nin 4 önemli kapsamı vardır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir
A)-TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür
B)-TSH, sadece bağışıklama ile ilgili çalışmaları yürütür
C)-TSH, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır
D)-TSH, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır
E)-TSH,birfaaliyetlergrubudur
Soru 15- TSH felsefesinin temelini aşağıdakilerden hangileri oluşturur
A)-sosyal eşitlik (sağlık doğuştan kazanılmış bir haktır)
B)-öz sorumluluk (herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve sorumlu olmalıdır)
C)-sağlık hizmetleri boyutu (sektörler arasında eş güdüm gereklidir)
D)-uluslararası dayanışma (sağlık bir dünya ve insanlık sorunudur)
E)-hepsi
Soru 16- Amerikan Pediatri Akademisine göre: Doğumdan sonraki ilk 48 saat ve 15. günde görülmelidir. Daha sonra; 2, 4, 6. aylarda ve 9, 12, 15, 18 ve 24 aylık iken kontrol edilmelerini önerilmektedir. Süt çocukluğundan sonra 24 ayda bir kontrollere devam edilmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Unicef in önerdiği çocuk sağlığı izlemi standart programında: Doğumdan sonra ilk 48 saatte, 15.ve 41. günde, 2. ayda, 3-4 ayda birer kez, 6, 9,12. ayda birer kez, 13- 36 ay arasında altı ayda bir, 4-6 yaş arasında yılda bir kez izlem yer almaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Çocuk sağlığı izlem basamaklarında hangi aşamada deri ve deri ekleri, lenf nodülleri, baş ve boyun incelemesi (gözler, kulaklar, burun, ağız ve boğaz) yapılır
A)-Görüşme
B)-Gözlem - İnceleme
C)-Fiziksel değerlendirme
D)-Çocuğa/Aileye Yaklaşım
E)-Öykü Alma
Soru 19- Çocuk Hemşireliğinin Amacı: Aile ve toplumda çocuğun sağlığını koruma, geliştirme, hastalık durumunda iyileştirmeye yönelik bakım hizmetlerini vermektir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş çocuk hemşiresinin birincil rolleri arasında değildir
A)-Eğitici Rolü
B)-Savunucu Rolü
C)-Bakım Verici Rolü
D)-vaka yönetimi Rolü
E)-Araştırmacı Rolü

Toplam Soru Miktarı: 20