3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 5 ÜNİTE KALP YETERSİZLİĞİ (c)

Soru 1- Toplumdaki risk faktörleri göz önüne alındığında Hipertansiyonun kadın ve erkekte kalp yetersizliğine sebep olma oranı % kaçtır
A)-Erkeklerde %39 kadınlarda %59
B)-Erkeklerde %29 kadınlarda %49
C)-Erkeklerde %40 kadınlarda %60
D)-Erkeklerde %30 kadınlarda %50
E)-Erkeklerde %49 kadınlarda %59
Soru 2- Toplumda risk faktörleri gözönüne alındığında kalp kapak hastalıkları KY vakalarının % kaçını oluşturur
A)-)%5-6
B)-)%7-8
C)-)%8-9
D)-)%6-7
E)-)%4-5
Soru 3- Kalp yetersizliği hastalarda aşağıdakilerden hangisi olmaz
A)-İştahsızlık
B)-Bulantı
C)-Sağ üst kadran ağrısı
D)-Ayaklarda şişlik
E)-Kusma
Soru 4- Kalp atım hacminin azalmasına bağlı olarak iskelet adalesinin perfüzyonu bozulur. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi oluşur
A)-Efor dispnesi
B)-Öksürük
C)-Halsizlik
D)-Nefes darlığı
E)-Ödem
Soru 5- Kalp yetersizliği hemşirelik bakımında serebral hipokseniyi gösteren bulgular için hangi durumları takip eder
A)-Anksiyete
B)-Huzursuzluk
C)-Sıvı volüm fazlalığı
D)-Asit varsa karın çevresi ölçülüp ve kaybedilmesi
E)-Hepsi
Soru 6- Gün boyunca kan böbrek dışındaki organlara gönderilir. Gece renal vazokonstirksiyon azalır;idrar miktarı artar.Bu nedenle ………… meydana gelir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-Dispne
B)-Noktüri
C)-Uygunsuz beslenme
D)-Kalp yetersizliği
E)-Serebral semptom
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliği tedavisinin bileşenlerindendir
A)-Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ya da düzeltilmesi
B)-Prensipite eden nedenlerin ortadan kaldırılması
C)-Enfeksiyon, aritmi, aşırı alkol alımı, tirotoksikoz, anemi faktörlerinin gidirilmesi
D)-Kalp yetersizliğinin farmokolojik ajanlar ve yaşam şeklinin kontrol edilmesi
E)-Hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin ilk semptomudur
A)-Hipertansiyon
B)-Hipotansiyon
C)-efor dispne
D)-noktüri
E)-kompliyans
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi nefes darlığının nedenidir
A)-taşikardi
B)-bradikardi
C)-anemi
D)-pulmoner konjesyon
E)-miyokart iskemi
Soru 10- Hangisi kalp yetersizliğinde Hemşirelik bakımının amaçlarındandır
A)-Kardiyopulmoner fonksiyonları optimize etmek
B)-İstirahati sağlamak
C)-Farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek
D)-Deri bütünlüğünü sürdürmek
E)-Hepsi
Soru 11- Hangisi kalp yetersizliği sebeplerinden değildir
A)-HT
B)-MI
C)-kor pulmonale
D)-böbrek yetmezliği
E)-Anemi
Soru 12- kalp yetersizliğinde hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-sodyumun 120 mEq/L olması normalden sapmadır bildirilir
B)-potasyumun 2.5 mEq/L olması normalden sapmadır bildirilir
C)-sodyumun 140 mEq/L olması normalden sapmadır bildirilir
D)-potasyumun 1.5 mEq/L olması normalden sapmadır bildirilir
E)-besin gereksinimlerini karşılayan yiyecekler ve sıvıları seçmede yardımcı olunur
Soru 13- KY hastanın fonsiyonel durumu değerlendirilirken NYHA’nın tanımladığı sınıflamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir
A)-Her zamanki fizik aktivite herhangi bir yakınmaya yol açmıyorsa klas 1 olarak ifade edilir
B)-Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlama mevcutsa klas 3 olarak ifade edilir
C)-Günlük aktivitenin altında sayılabilecek bir efor, yakınma ortaya çıkarıyorsa klas 3 olarak ifade edilir
D)-Günlük aktivite şikayete yol açıyorsa klas 3 olarak ifade edilir
E)-İstirahatte şikayet varsa klas 4 olarak ifade edilir
Soru 14- Hangi belirtiler kalp yetersizliğine özgü değildir
A)-Hastanın yattığı anda nefes darlığı hissetmesi. Başının altındaki yastık sayısını arttırması ile azalıp, oturunca geçmesi
B)-Hastanın uykuya daldıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ile uyanmasıdır
C)-İdrar miktarında artışa bağlı dizüri
D)-Eforda ya da istirahatte görülebilen öksürük
E)-Atım hacminin azalmasına bağlı olarak iskelet adalesinin perfüzyonu bozulur ve buna bağlı halsizlik
Soru 15- Hangi belirtiler sıvı volüm artışına ilişkin belirti ve bulgulardan değildir
A)-Boyun ven dolgunluğunda artış
B)-Deri turgorunda bozulma
C)-Ödem
D)-Karında asit
E)-Nefes almada güçlük
Soru 16- Altta yatan yapısal kalp hastalığı na bağlı KY septom ve bulguları olan hastalar hangi evrededir
A)-A
B)-B
C)-C
D)-D
E)-
Soru 17- Uykuya daldıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ile uyanma hangisidir
A)-ortopne
B)-dispne
C)-noktüri
D)-proksimal nokturnal dispne
E)-
Soru 18- Hangisi kalp yetersizliğinin tanı yöntemlerinden degildir
A)-elektrokordiografi
B)-ekokardiyografi
C)-Efor testi
D)-yüksek dansiteli lipoprotein
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliginde hemşire bakiminin amaçları için uygun degildir
A)-Farmokolojik tedavinin etkilerinni degerlendirmek
B)-İstirihati sağlamak
C)-kardiyopulmener fonksiyonları optimize etmek
D)-Fiziksel aktiviteyi kısıtlamak
E)-
Soru 20- Akut akciğer ödeminin belirti ve bulgularindan olmayan hangisidir
A)-Raller - wheezing de artış
B)-Derin ven trombozu
C)-Dispne ve ortopnenin artışı
D)-Bradikardi ve solunum durması.
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20