3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 5 ÜNİTE KALP YETERSİZLİĞİ (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hipopatasemi belirti ve bulgularından değildir
A)-Üşüme
B)-Uyuşukluk
C)-Reflekslerde azalma
D)-K 3.5mEq/L altında olması
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kardiyak aritmi belirti ve bulgularından değildir
A)-Düzensiz apikal nabız
B)-Defisit nabız
C)-Bilinç düzeyinde azalma
D)-Atriyal fibrilasyon
E)-Ventriküler taşikardi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi akut akciğer ödemi belirti ve bulgularındandır
A)-Dispne veya ortopnenin artması veya birdenbire ortaya çıkması
B)-Raller-wheezingde artış
C)-Pembe köpüklü balgam
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetersizliği belirti ve bulgularından değildir
A)-İdrar miktarı <30 ml/h
B)-Kan üre azotu (BUN)
C)-Kreatinin yüksek
D)-Kreatinin klirensi düşük
E)-Böbrek taşı
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi serebral hipoksemiyi gösteren anksiyete belirti ve bulgularından değildir
A)-Huzursuzluk
B)-Ajitasyon
C)-Terleme
D)-Bradikardi
E)-Tırnak ısırma
Soru 6- kalp yetersizliği olan bir hastada hemşirelik tanısına yönelik hemşirelik girişimleri nelerdir
A)-solunum sayısı ve ritmi değerlendirilir
B)-hastaya derin nefes alıp vermesi öğretilir
C)-hastaya spirometre kullandırılır
D)-oksijen inhalasyonu uygulanır
E)-hepsi
Soru 7- kalp yetersizliği olan bir hastada sıvı volüm fazlalığına ilişkin belirti ve bulgulardan değildir
A)-boyun ven dolgunluğunda artma
B)-sakral ödem
C)-nefes darlığı
D)-taşikardi
E)-karında asit
Soru 8- kalp yetersizliği tedavisini amacı nedir
A)-hastanın şikayetini azaltıp beklenen yaşam süresini arttırmak
B)-istirahati sağlamak
C)-ilaç tedavisi destek sağlamak
D)-uygun diyet uygulanması
E)-kilo takibi yapılması
Soru 9- kalp yetersizliğinde tanı yöntemlerinde hangi teknik kullanılmaz
A)-elektrokardiyografi
B)-toraks grafisi
C)-EMG
D)-laboratuvar testleri
E)-ekokardiyografi
Soru 10- kalp yetersizliği etiyoloji hangileridir
A)-yaşlılık
B)-hipertansiyon
C)-kalp kapak hastalıkları
D)-yüksek Total kolesterol
E)-hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlardan değildir
A)-diüretikler
B)-antihistaminikler
C)-anjiotensin dönüştürücü enzim(ACE) inhibitörleri
D)-aritmik ve antikoagülanlar
E)-anjiotensin reseptör blokerleri
Soru 12- Aşağıda yer alan belirtilerden hangisi kalp yetersizliğinde görülmez
A)-efor dispnesi
B)-noktüri
C)-baş dönmesi
D)-ortopne
E)-halsizlik
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin nedenlerinden değildir
A)-hipertansiyon
B)-miyokart infarktüsü
C)-troid hastalıkları
D)-anemi
E)-kor pulmonale
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi akciğerin bir bölümüne kan toplanması oluşumudur
A)-akut pulmaner ödem
B)-pulmoner konjesyon
C)-infiltratif bozukluk
D)-kompliyans
E)-pulmoner atraksiyon
Soru 15- Hastanın yattığı anda nefes darlığı hissetmesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-ortopne
B)-dispne
C)-noktüri
D)-efor dispnesi
E)-perfüzyon
Soru 16- Kalp yetmezliğinde,aşağıdakilerden hangisi diyet tafsilerinden değildir
A)-sodyum kısıtlaması(Dr önerisiyle)
B)-aşırı sıvı alımından kaçmak
C)-ölçülü alkol kullanımı
D)-malnütrisyonu izleme ve önleme
E)-bitki çayları ve fitoterapi
Soru 17- Raller wheezing nedir
A)-inspirasyonun başında duyulan sesler
B)-ekspresyon sırasında duyulan çıtırı ve ıslık şeklindeki sesler
C)-oskültasyonda duyulan horlama şeklindeki sesler
D)-plevral ve kapaklardaki sürtünme sesi
E)-trake ve larinksden çıkıp duyulan kaba sesler
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi dispnenin nedenidir
A)-Sağ ventrikül diyastolik basıncının artışı
B)-Sol ventrikül diyastolik basıncının artışı
C)-Sağ ventrikül sistolik basıncın artışı
D)-Sol ventrikül sistolik basıncın artışı
E)-Hiçbiri
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi serebral semptom belirtileridir
A)-Kontrasyon zaafı
B)-Konfüzyon
C)-Anksiyete
D)-Başağrısı
E)-Hepsi
Soru 20- Kalp yetersizliğinde fonksiyonel sınıflamanın istirahatte bile şikayetleri oluşunun tanımı hangisidir
A)-Klas I
B)-Klas II
C)-Kas III
D)-Klas IV
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20