3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 4 ÜNİTE AKUT KORONER SENDROM (b)

Soru 1- Kardiyak troponinin düzeylerinin yükselmesi neyi gösterir
A)-miyokart hücre hasarını
B)-aort diseksiyonunu
C)-akciğer embolisini
D)-plevral efizyonunu
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi miyokart hücre hasarını gösteren laboratuvar testlerden biridir
A)-manyetik rezonans (MRG)
B)-kreatinin kinaz izoenzimi (CK-MB)
C)-LDL-kolesterol
D)-hiçbiri
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromunun gelişmesinde etkili olduğu kanıtlanmış risk faktörlerinden biridir
A)-inflamatuvar faktörler (C-reaktif protein düzeyinde artış)
B)-trombojenik faktörler (fibrinojen)
C)-serumda homosistein yükselmesi
D)-hepsi
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Akut koroner sendromda kontrol edilemeyen majör risk faktörlerinden biridir
A)-hipertansiyon
B)-diyabetes mellitus
C)-özgeçmişte aterosklerotik damar hastalığı olması
D)-yüksek trigliserit
E)-
Soru 5- Akut koroner sendromun en önemli belirtisi hangisidir
A)-polisitemi
B)-pernisiyöz anemi
C)-akut böbrek yetersizliği
D)-iskemik göğüs ağrısı
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangi antitrombosit ilaç türü doğrudan trombine bağlanarak trombinle tetiklenmiş fibrinojenin fibrine çevrim sürecini engeller
A)-aspirin
B)-prasugrel
C)-bivaluridin
D)-fondaparinuks
E)-
Soru 7- Kararsız anjina pektoris ve NSTEMİ’nin tedavisi için kaç sınıf akut tedavi belirtilmiştir
A)-4
B)-5
C)-3
D)-6
E)-
Soru 8- AKS ‘de hemşirelik bakımının amaçları nelerdir
A)-komplikasyonların belirlenip önlenmesi
B)-anjinal ağrının kontrolü
C)-miyokardın oksijen gereksiniminin karşılanması
D)-hepsi
E)-
Soru 9- …… aşırı duyarlılık öyküsü, pıhtılaşma bozukluğu ve şiddetli karaciğer hastalığı olanlar kullanmamalıdır? Boşluğu doldurunuz
A)-prasugrel
B)-aspirin
C)-bivaluridin
D)-klopidogrel
E)-
Soru 10- ………….. damar genişletici ilaçlardır? Boşluğu doldurunuz
A)-betablokerler
B)-nitratlar
C)-kalsiyum kanal brokerleri
D)-standart heparin
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi STEMİ’nin akut fazındaki önerilen tedavilerdendir
A)-antitrombotik ilaçlar
B)-antiaritmik ilaçlar
C)-kalsiyum antigonistleri
D)-hepsi
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi antitrombosit ilaçlardan değildir
A)-standart heparin
B)-aspirin
C)-fondaparinuks
D)-prasugrel
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi AKS ‘da yaşam şekli ile kontrol edilebilen risk faktörlerinden biridir
A)-aile hikayesi
B)-obezite
C)-hipertansiyon
D)-HDL kolesterolün düşük olması
E)-
Soru 14- ………..’de trombüs bulunduğu yerden kopup hareket eder koroner arterin kan akımını durdurur. Boşluğu doldurunuz
A)-STEMİ
B)-hipertansiyon
C)-hipotansiyon
D)-diyabetes mellitus
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi miyokart infarktüsü nedeniyle oluşan ‘’Akut ağrı’’ da hemşirelik girişimlerinden biridir
A)-seri kardiyak enzimler izlenmelidir
B)-hekim istemine göre oksijen tedavisi uygulanır
C)-ağrı sırasında sürekli 12 derivasyon EKG çekilir
D)-hepsi
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi AKS da risk değildir
A)-Yaş
B)-cinsiyet
C)-Aile hikayesi
D)-Çalışma koşulları
E)-Özgeçmiş
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisiAKS de ağrı bölgesini tanımlarken doğru yeri ifade eder
A)-Alt extremite
B)-Boyun bölgesi
C)-Ğöğsün tek bir bölgesinde
D)-Sağ kol omuz hizasında
E)-sırt bölgesinde yanma şeklinde
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi AKS de tanı yöntemlerinden değildir
A)-Fiziksel muayene
B)-EKG
C)-Laboratuvar testleri
D)-EEG
E)-Görüntüleme teknikleri
Soru 19- Aşağııdakilerden hangisi NSTEMİ nin akut tedavisinde uygulanır? 1-Anti-İskemik ilaçlar 2-Antikoagülanlar 3-Anti-trombositik ilaçlar 4-Koroner revaskülarisazyon
A)-1-2-3
B)-Yalnız1
C)-1-3-4
D)-1-2-4
E)-hepsi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi miyokart infarktüsü sonrası alınması gereken ikincil önlemlerden değildir
A)-Beslenme,kilo kontrolü ve diyabet kontrolü
B)-Fiziksel aktivite ve tansiyon takibi
C)-psikolojik ve sosyoekonomik boyutları
D)-İlaç tedavisi ve grip aşısı
E)-Sigaranın bırakılması

Toplam Soru Miktarı: 20