3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI 1 VİZE SORULARI (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi kronik hacim yüklenmesine bağlı kalp yetersizliğine neden olur
A)-Miyokard iskemisi
B)-İntrakardiyak (soldan - sağa) şant
C)-İnfiltratif bozukluklar
D)-Obstrüktif kapak hastalığı
E)-kronik aritmiler
Soru 2- Somatik ağrı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir
A)-İyi lokalize edilemez
B)-Daha çok somatik sinir lifleriyle taşınır
C)-Batma, sızlama, zonklama tarzındadır
D)-Ani olarak başlar
E)-Keskindir
Soru 3- kalp yetersizliği olan bir hastada aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisi aktivite intoleransı ile ilişkili değildir
A)-Taşikardi
B)-Göğüs ağrısı
C)-Oligüri
D)-Baş dönmesi
E)-Dispne
Soru 4- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi talaseminin hemşirelik bakımı uygulamalarının içinde yer almaz
A)-Splenektomi yapılan hastalara pnomökokal hastalıklara karşı aşı yaptırması önerilmelidir
B)-Böbrek yetersizliğinin belirti ve bulguları yönünden hasta gözlenmelidir
C)-Aldığı çıkardığı takibi yapılmalıdır
D)-Tromboz oluşumuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar yönünden takip edilmelidir
E)-Proteinden zengin diyet alması sağlanmalı ve bu konuda eğitim verilmelidir
Soru 5- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinin tedavisinde kullanılmaz
A)-Herceptin
B)-Torakotomi
C)-Lobektomi
D)-Cisplatin
E)-Radyoterap
Soru 6- Periferik sinirlerde travma veya metabolik bir hastalık sonucunda nosiseptörlerin doğrudan etki altında kalmasıyla ortaya çıkan ağrı türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Reaktif
B)-Visseral
C)-Somatik
D)-Nöropatik
E)-Deafferentasyon
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk faktörlerindendir
A)-İç ve Dış Ortam Kirliliği
B)-Soğuk havada
C)-Aktivite yapmamak
D)-Obezite
E)-Diyabetes Mellitus
Soru 8- Akciğer kanseri tanı aşamasında şüpheli lezyonların değerlendirilmesinde aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi kullanılmaz
A)-Pozitron Emisyon Tomografisi
B)-Torakotomi
C)-Balgam sitolojisi
D)-Bronkoskopi
E)-Trantorasik ince iğne aspirasyonu
Soru 9- Aneminin en önemli komplikasyonu ……………...... Yukarıda yer alan boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir
A)-böbrek yetersizliğidir
B)-hipotansiyondur
C)-konjestif kalp yetmezliğidir
D)-immün yetersizliğidir
E)-enfeksiyondur
Soru 10- …........., tromboksan A2 oluşumunu engelleyip trombositlerin fonksiyonlarını kalıcı biçimde inhibe eden siklooksijenazları hedeflemektedir Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir
A)-PRasugrel
B)-Düşük Molekül Ağırlıklı Hepaarin
C)-Aspirin
D)-Klopidogrel
E)-GP IIb/IIIa
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastada baştan-ayağa fiziksel muayenede öncelikle dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir
A)-Abdominal hassasiyet bulguları
B)-Tırnak renk değişiklikleri
C)-Kalp ve solunum sesleri
D)-Periferal nabızlar
E)-Derinin rengi, sıcaklığı ve nemliliği
Soru 12- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinden korunma ile ilgili yaklaşımlar arasında yer almaz
A)-Sigara fiyatlarının düşürülmesi
B)-Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmete girmesi
C)-Sigara paketlerinin üzerine sigaranın sağlığa zararlarının yazılması
D)-Ülke genelinde asbest ve radon analiz ve ıslah çalışmaları yapılması
E)-Tüm kapalı alanlarda (restoran, bar ve kafeler hariç) sigara tüketiminin yasaklanması
Soru 13- Kan içindeki proteinlerin yarattığı basınç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Filtrasyon basıncı
B)-Aktif transport
C)-Starling dengesi
D)-Kolloid osmatik basınç
E)-Hidrostatik basınç
Soru 14- Aşağıdaki ağrı ölçeklerinden hangisi çok boyutlu ölçekler arasında yer almaz
A)-Wisconsin kısa ağrı çizelgesi
B)-Sözel kategori ölçeği
C)-Dartmount ağrı soru formu
D)-Anımsatıcı ağrı değerlendirme kartı
E)-Ağrı algılama profili
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinde tedavinin amaçları arasında değildir
A)-Fonksiyonel kapasiteyi arttırma
B)-Sol ventrikül doluş basıncını arttırma
C)-Kalp debisini arttırma
D)-Pulmoner konjesyonu azaltma
E)-Yaşam kalitesini arttırma
Soru 16- Aşağıdaki yer alan seçeneklerden hangisi Bevacizumab tedavisi alan hastanın hemşirelik bakımı uygulamaları arasında yer almaz
A)-Tedavi sırasında kan basıncında artış olan hastalarda tedaviye ara verilmemelidir
B)-Gerekli ise anti-hipertansif tedavi düzenlemesi için hasta kardiyolojiye yönlendirilmelidir
C)-Tedaviyi takiben 1 hafta boyunca kan basıncı izlemine 3x1 devam edilmelidir
D)-Antihipertansif ilaçlara rağmen şiddetli hipertansiyon devam eder ise tedavi kesilmelidir
E)-Kan basıncı ölçülmeli ve KB <140/90 mmHg olmalıdır
Soru 17- Kemik iliği transplantasyonu, kemoterapi ve uzun süreli eritrosit transfüzyonu gibi üç temel tedavi yaklaşımının kullanıldığı anemi türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pernisiyöz anemi
B)-Orak hücreli anemi
C)-Talasemi
D)-Polisitemi
E)-Aplastik anemisi
Soru 18- I. Solunum seslerinin şiddetinde azalma II. Ekspiryumda uzama. III. Büzük dudak solunumu. IV. Boyun ven dolgunluğu Yukarıda yer alan seçeneklerden hangisi/hangileri Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda oskültasyon fiziksel muayene bulgularındandır
A)-I, II, III
B)-I, II
C)-I, III,IV
D)-Sadece I
E)-II, III
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında sigarayı bırakmaya hazır olmayan hastaların motive edilmesinde uygulanabilecek girişimlerden birisi değildir
A)-Sigarayı bıraktığında kazanımları neler olacaktır konuşulmalıdır
B)-Sigarayı bırakmayı engelleyen faktörler konuşulmalıdır
C)-Bireyin sigara içmesini etkileyebilecek mevcut bir hastalık durumunun varlığı ve sigara ile ilişkisi araştırılır
D)-Sigarayı bıraktıktan sonra tekrar görüşmeler yapılmasına gerek yoktur
E)-Sigara içmeye devam etmesi durumunda risklerinin neler olduğu açıklanır
Soru 20- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi aneminin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden biri değildir
A)-Kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar
B)-Kan kaybı
C)-Mide mukozasının normal salgı yapamayacak biçimde atrofik olması
D)-Kanda alkol düzeyinin düşük oluşu
E)-Beta globin genindeki bir mutasyon

Toplam Soru Miktarı: 20