4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 3.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Erken tanı faaliyetleri hangi koruma düzeyi kapsamında yer aktiviteleri içerir
A)-Temel
B)-Birincil
C)-İkincil
D)-Üçüncül
E)-Dördüncül
Soru 2- ‘’Semptomatik hastalığı olankişilerin sekellerini en aza indirerek yaşam kalitesini arttırmak ne var olan bir hastalığın komplikasyon gelişmesini önlemek’’ hangi kuruma düzeyinin hedefidir
A)-Temel
B)-Birincil
C)-İkincil
D)-Üçüncül
E)-Dördüncül
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi erken tanıyı etkileyen faktörler arasında yer alır
A)-Kültür
B)-Belirtilerin fiziksel ve psikolojik etkisi
C)-Bilgi yetersizliği nedeniyle farkına varmama
D)-Zaman ve ekonomik açıdan yetersizlik
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerin hangisi taramaları ilişkin özellikler arasında yer almaz
A)-Taranan hastalık, toplum için önemli bir hastalık sorunu olmalıdır
B)-Taranacakhastalığın tanınması için, latent bir dönemi bulunmalıdır
C)-Hastalıkla ilgili tüm klinik seyir bilmelidir
D)-Testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır
E)-Taramaprogramlarında kullanılacak uygun yöntemler olmalıdır
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi erken tanı faaliyetlerinin amaçları yer almaz
A)-Kronik bir hastalığı başlangıç döneminde yakalamak
B)-Hastalığın toplumda yayılmasını önlemek
C)-Sağlıklailgili yanlış olan alışkanlıkların ortaya çıkmasını önlemek
D)-Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkların düzeltilmesinde yol göstermek
E)-Hastalığı olan bireylerin hastalığının gidişini izlemek
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi erken tanısı için çaba gösterilmesi gereken hastalıkların özelliğini yansıtmaz
A)-Hastalığın toplum için önemli bir sağlık sorunu olması
B)-Hastalığıntanı konulabilecek bir dönemi olması
C)-Hastalığıntanısı için güvenilir, uygun ve toplum tarafından kabul görmüş bir muayene yöntemi olması
D)-Tanıkonulduğunda tedavinin mümkün olmaması
E)-Erkentanı için yapılacak harcamaların sağlık giderleri içinde büyük bir bölümü oluşturulması
Soru 7- Toplumda hastalıkların taranması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş bazı ölçülerin karşılanması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütler arasında yer almaz
A)-Tarananhastalık toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır
B)-Taranacakhastalığın taranması için latent veya erken semptomatikbir dönemi bulunmalıdır
C)-Taramatestlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır
D)-Tarananhastalığa ilişkin uygun tedavi yöntemi olmalıdır
E)-Tarama için uygun, pratik test yadamuayene yöntemleri olmalıdır
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürütülen ulusal tarama programları arasında yer almaz
A)-Konjenitalhipotiroidi
B)-Biyotinidazeksikliği
C)-Kistikfibrozis
D)-Gelişimselkalça displazisi
E)-Prostatkanseri
Soru 9- Taramatestinin bir topluluktaki hasta kişileri ayırdedebilme gücüne ne ad verilir
A)-Duyarlılık
B)-Seçicilik
C)-Özgüllük
D)-Spesifite
E)-Doğruluk
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ulusal kanser tarama programında yer alan serviks kanseri tarama programına ilişkin özelliği yansıtmaz
A)-Taramaya 30 yaşından sonra başlanmalıdır
B)-Taramapapsmear ve HPV testi ile yapılmalıdır
C)-Tarama 30-65 yaş arası her 5 yılda bir smear testi yapılmalıdır
D)-Tarama 40 yaşından sonra 5-10 yılda bir HPV testi ile yapılmalıdır
E)-Tarama 30-65 yaş arasında 5-10 yılda bir HPV testi ile yapılmalıdır

Toplam Soru Miktarı: 10