4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 1.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma kapsamında yer alan uygulamalardandır
A)-Aşılama
B)-İyi beslenme
C)-Kazaları önlemek için alınan önlemler
D)-Kişisel hijyen kurallarına uyma
E)-Kanser taramaları
Soru 2- Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde beklenen fazla görülmesine ne ad verilir
A)-Endemi
B)-Epidemi
C)-Epidemiyoloji
D)-Enfeksiyon
E)-Eradikasyon
Soru 3- ‘’Bir salgının başlamasına neden olan kaynaklarının ne olduğunun bulunması için yapılan iş ve işlemlere’’ ne ad verilir
A)-Filyasyon
B)-İnsidans
C)-İzolasyon
D)-Prevalans
E)-Epidemi
Soru 4- Aşağıdakiler hangisi Sağlık Hizmetleri kapsamında hizmetlerden değildir
A)-Ana Çocuk Sağlığı hizmetleri
B)-Yeterli gıda ve güvenli su sağlanması
C)-Bağışıklama
D)-Temel ilaçların tedarik edilmesi
E)-Kanser ilaçlarının tedarik edilmesi
Soru 5- ‘’Birey, aile ve toplumun sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme, rehberlik yapma, koordinasyon sağlama, sağlık bakımı alma haklarını savunma, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanılmasına yönelik aktiviteler içeren sürece’’ne ad verilir
A)-Tedavi işlem
B)-Sürveyans
C)-Vaka yönetimi
D)-İzlem
E)-Toplum katılımı
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşiresinin rolleri arası yer almaz
A)-İzlem rolü
B)-Bakım verici rolü
C)-Savunucu rolü
D)-Yönetici rolü
E)-Araştırıcı rolü
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşirelerinin girişimleri arasında yer almaz
A)-Sürveyans
B)-Tarama
C)-Konsültasyon
D)-İşbirliği
E)-Sağlıkta hakkaniyet
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı hemşiresinin özelleşmiş alanları içinde yer almaz
A)-Okul sağlığı hemşireliği
B)-İş sağlığı hemşireliği
C)-Toplumsalruh sağlığı hemşireliği
D)-Filyasyon hemşireliği
E)-Evde bakım hemşireliği

Toplam Soru Miktarı: 8