4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V SINAV SORULARI 2021

Soru 1- -Aşağıdakilerden hangisi bireyde anksiyete ile seyreden, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı toplumsal uyumun fazla bozukluğu ifade eder
A)-Dezorganize düşünce
B)-Dezorganize davranış
C)-Temaruz
D)-Nevroz
E)-Psikoz
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin Türklerdeki gelişimi ile ilgili değildir?
A)-Ruh hastalarını tedavi eden tekke şeyhleri ve ailelerin olması
B)- Ruh hastalarının tedavisi ile uğrasan hastane-köylerin olması
C)-Ruh hastaliklarının tedavisi için çeşitli müziklerin kullanılmase
D)-Ruh hastaları için toplumdan uzak merkezlerin inşa edilmesi
E)-Ruh hastalarının tedavisin Toptaşı Bimarhanesinin açılması
Soru 3- -Ülkemizin Ulusal Ruh Sağlığı Politikası hangi yılda yayımlanmıştır
A)-2008
B)-2005
C)-2004
D)-2006
E)-2007
Soru 4- Oğlunu trafik kazasında kaybeden, çocuğunun cenaze törenine katıldıktan sonra evine dönen ve oğlunun arkadaşlarını telefonla arayarak oğlunun orada olup olmadığını soran ve oradaysa eve gelmesini isteyen bir annede- aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
A)-Disosiyatif kaçma
B)-Disosyatif amnez
C)-Disosyatif kimlik bozuklugu
D)-Disosyatif çözülme
E)- Disosyatif inkar
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi antipsikotiklerin etki mekanizmasını en iyi şekilde açıklar?
A)-Dopaminin etkisini arttırır
B)-Serotonin ve norepinefrin düzeyini düşürür
C)- GABA reseptörlerinde norotransmisyonu artırır
D)- Dopamin ve seroton geri alımını bloke eder
E)-Dopamin reseptörlerini bloke eder
Soru 6- Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler - kitabını yazan lider psikiyatri hemşiresi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Martha Rogers
B)-Hildegard E. Peplau
C)- Sister Callista Roy
D)-Betty Neuman
E)- Virginia Henderson
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi trisiklik antidepresanların özellikle yaşlılarda ciddi yan etkilerinden biridir?
A)-Ekstrapiramidal yan etkiler
B)-Bulanti-kusma
C)-Kardiyolojik yan etkiler
D)-Idrar kaçırma
E)-Ajitasyon
Soru 8- Aşağıdaki rollerden hangisi psikiyatri hemşiresinin indirekt rollerinden biridir
A)-Eğitici
B)-Danışman
C)-Terapist
D)-Bakım verici
E)-Vaka yöneticisi
Soru 9- Ağıdakilerden hangisi ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin mesleki performans standartları arasında yer almaz?
A)-Araştırma
B)-Etik
C)-Egitim
D)-Konsultasyon
E)-Performans değerlendirme
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bakımdan sağlıklı olan bir kişinin özelliklerinden değildir?
A)- Bağımsız planlar yapabilir ve kararların tek başına verebilir.
B)-Yakın ve uzak çevre ile ilişkiler kurup sürdürebilir.
C)-Kendisini olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirebilir
D)- Karşılaştığı güç durumlarla baş edebilir.
E)- Yaşadığı çevreye aynen uyarak çevresi ile aynı davranabilir.
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin gelişimini ve ilerlemesini sağlayan önemli olaylardan biri değildir?
A)-Psikoterapilerin gelişmesi
B)-Hastaların zincirden kurtarılması
C)-Depo hastanelerin kurulması
D)-Klorpromazinin keşfedilmesi
E)-Farklı antipsikotiklerin kullanılması
Soru 12- :Panik bozukluk tanılı bir hasta için aşağıdakilerden hangisi geçerli degildir?
A)-Hastada şiddetli aklini yitirmeye ya da çıldırma korkusu vardır
B)-Hastanın iş ve sosyal yaşamında genel olarak işlevselliği bozuktur
C)-Ataklarda baş dönmesi sersemlik hissi gibi belirtiler görülmektedir
D)-tekrar atak olacak korkusu ile çevresinden yardım beklemektedir
E)-) Hastada görülen ataklar madde kullanımı ile ilişkili olmaktadır
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Joyce Travelbee nin kuramının hasta ile hemsire iletisimindeki aşamalardan biri değildir?
A)-Empati aşaması
B)-Ayrılma aşaması
C)-dostça ilişki aşaması
D)-ilk karşılaşma aşaması
E)-kimliklerin ortaya çıkma aşaması
Soru 14- :Bireysel kimlikte bozulma" sorunu olan disosyatif bozukluk tanılı hastada aşağıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisini uygulamak yanlış olur?
A)-Her bir alt kisiliğin gereksinimini tanıma ve anlamada hastaya yardım etme
B)-Hastanın tedavi sırasında cesareti kırıldığında güven tazeleme
C)-Bir kisilikten diğerine geçişi hazırlayan stresörleri hastaya farkettirme
D)-Hastaların temel kişiliği ve her bir alt kişiliği ile güvenli ilişki geliştirme
E)-Hastanın alt kişiliklerinin ayrı ayrı bağımsızlığının korunmasını destekleme
Soru 15- Ankisiyete bozukluğu tanısı olan bir hastaya verilecek eğitimde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)-Zaman yönetimi
B)- Destek sistemlerin kullanımı
C)-Anksiyete ile baş etme yolları
D)- ilaçlann etki ve yan etkileri
E)-Sosyal aktivitelerin sınırlanması
Soru 16- :Panik atak sırasında ölüm korkusu yaşayan hasta için öncelikle aşagıdakilerden hangisini uygulamak doğru olur?
A)-Hastanın ölümcül bir hastalığının olmadığının söylenmesi
B)-Hastanın endişelerini açıklaması için fırsat verilmesi
C)-Hastanin yakınlarına hastalik hakkında bilgi verilmesi
D)-Hastanın yanında bulunarak güven verilmesi
E)- Hastanın yaşam bulgularının 15 dakikada bir kontrol edilmesi
Soru 17- Yalnız başına evden çakmakta zorlanan bir hasta için aşağıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisini uygulamak hatalı olur?
A)-Yalniz başına evden dışarı çıkmama konusunda desteklenir
B)- Korkularına neden olan düşünceleri açıklamasında desteklenir
C)-Kişiye açıklama yaparken basit, kısa ve anlaşılır mesajlar verir
D)-evden dışarı çıktığında güvende olacağı duygusu verilir
E)-Korktugu durumla aşamalı olarak yüzleştirilmesi sağlanır
Soru 18- Aşağıda verilen Nörobilişsel bozukluklara yönelik nanda tanılarından hangisi algılama/kognitif bozukluklara yönelik değildir?
A)-Hafızada bozulma
B)-Uyku sürecinde değişme
C)-Beden imajında bozulma
D)- Düşünde sürecinde değişme
E)-Sağlığı sürdürmede bozulma
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bozuklukların biyolojik bir temeli olmadığını, toplumsal nedenlerle ortaya çıktığını savunan psikiyatri akımıdır?
A)- Psikodinamik psikiyatri
B)-Biyolojik psikiyatri
C)-Pozitif psikiyatri
D)-Antipsikiyatr
E)- Kültürlerarası psikiyatri
Soru 20- Aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi, Karşı Gelme Bozukluğuna uygun değildir?
A)-savunmacı başa çıkma
B)- Düşük benlik saygısı
C)-Tedavi uyumsuzluğu
D)-Sosyal etkileşimde bozulma
E)-Sözel iletişimde yetersizlik
Soru 21- :Organik beyin sendromu. akut beyin yetmezliği olarak da bilinen nörobilişsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Başka bir sağlık durumuna bağlı yeğin ve ağır olmayan norobilişsel bozukluk
B)-Alzheimer hastalığı
C)-Deliryum
D)- HIV enfeksiyonuna bağlı yeğin ve ağır olmayan norobilişsel bozukluk
E)-Çarpmayla beyin yaralanmasına bağlı yeğin ve ağır olmayan norobilissel bozukluk
Soru 22- Ağıdakilerden hangisi Nörobilişsel bozukluğu olan bir hastanın nörobilişsel kayıplarından biri değildir?
A)-Apraksi
B)-Amnezi
C)-Atazi
D)-Agnozi
E)-Ambivalans
Soru 23- 1951 yillarda bulunan ve günümüzde de halâ çok sık kullanılan ilk antipsikotik hangisidir?
A)-klozapin (Leponex)
B)-Risperidon (Risperdal)
C)-olanzapin (Zyprexa)
D)-klorpromazin (Largactil)
E)-haloperidol (Norodol
Soru 24- Aşagıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisi, iki uçlu bozukluk tanısıyla yatışı yapılan hastaya uygun bir girişim değildir?
A)- Hareket ihtiyacını gidermek için davranışlarını sınırlamama
B)-Uygunsuz davranışlarda mahremiyeti koruma
C)-İletişimde, kısa ve basit cümleler kullanma
D)-Yüksek kalorili beslenmeye dikkat etme
E)-Hastanin ve etrafindakilerin güvenliğini sağlama
Soru 25- :Aşagıdakilerden hangisi Hipokrat ın vücut sıvılarına göre tanımladığı mizaç tiplerinden değildir?
A)- Hafif kanlı mizaç
B)- Kara sevdali mizaç
C)- Sinirli mnizac
D)-Ağır kanlı mizaç
E)- Soğukkanlı mizac
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi akut distonik reaksiyonun bir belirtisidir?
A)-Üriner retansiyon ve bacak sertliği
B)-Huzursuzluk, yerinde duramama
C)-Ayaklarını sürüyerek yürüme ve maske yüz belirtisi
D)-Dişli çark belirtisi ve dudak bükme hareketleri
E)-Göz ve sırt kaslarinin kasılması
Soru 27- Aşağıdaki belirtilerden hangisi psikofarmakolojik tedaviye bağlı görülen antikolinerjik yan etkilerden biri değildir?
A)-Konstipasyon
B)-Ağızdan salya akışı
C)- Bulanik görme
D)-Üriner retansiyon
E)-iştah azalması
Soru 28- Korku yaşayan hastanız için aşağıdaki hangi girişimi uygulamak yanlış olacaktır?
A)-Hasta ile gerceklerin tartışılması
B)- Hasta ile güvenli ilişki kurulması
C)- sistematik duyarsızlastırma yapması
D)-Korku yaratan Objeden uzaklaşması
E)-duygularını açıklamasının sağlanması
Soru 29- :Sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar ve tiramin içeren besinlerle birlikte alındığında hipertansif krize yol açan ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Monoamin oksidaz enzim inhibitorleri
B)-Trisiklik antidepresanlar
C)-Seçici serotonin geri alım inhibitorleri
D)- Seçici serotonin-norepinefrin geri alim inhibitorleri
E)- Seçici norepinefrin geri alım inhibitorleri
Soru 30- Aşağıdakilerden hangisi deliryumun klinik belirtilerinden biri değildir?
A)-Dikkat bozukluğu
B)-Yönelim bozukluğu
C)-Stabil duygulanım
D)- Bilinç bozukluğu
E)-Algı bozukluğu
Soru 31- Mani ve hipomani ataklarının yılın belirli zamanlarında tekrarlaması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)-)Norokimyasal bozukluk
B)-Fizyolojik etkilenme
C)-Sirkadiyen ritm düzensizligi
D)-)Nöroendokrin bozukluk
E)- Duyarlılaşma modeli
Soru 32- Sürekli ellerini yıkayan obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaya yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)-Hastaya bu davranışının yanlış olduğunu anlatma
B)-Suyun sabunun olmadığını hastaya söyleme
C)-Hastayı odasında tutarak dinlenmesini sağlama
D)-Sürekli yikarsa el derisinin soyulacağını söyleme
E)- Ellerini belli sürelerde yıkamasına izin verme
Soru 33- I) Deliryuma sebep olan durum belirlenip tedavi edilmelidir. II) Hastanın güvenliği sağlanmalıdır. III) Deliryum belirtileri kontrol altına alınmalıdır. Deliryumun tedavisine yönelik olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)- I ve IIl
B)-Yalnız ll
C)- l ve ll
D)-) l,Il ve Ill
E)-Yalnız lll
Soru 34- Aşağıdakilerden hangisi yeğin depresyon bozukluğunda görülen belirtilerden biri değildir?
A)-Uykusuzluk
B)-Aşırı hareketlilik
C)-Kilo alma
D)- ilgi kaybı
E)-Ajitasyon
Soru 35- Suicid riski olan depresyon hastasında aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi öncelikle uygulanır?
A)-Antipsikotikler
B)-EKT
C)-Davranışçı terapi
D)- Kişilerarası terapi
E)-Antidepresanlar
Soru 36- Psikiyatrik hastalıklar oluşum ve tedavi kuramına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
A)-Tanımlayıcı Psikiyatri
B)-Biyolojik Psikiyatri
C)- Bilişsel-Davranışçı Psikiyatri
D)- Dinamik Psikiyatri
E)-Sosyal Psikiyatri
Soru 37- Bebeklerin bir hareketi taklit edebilmesi aşağıdaki alanlardan hangisine ait bir özelliktir?
A)-Sosyal alan
B)-Davranışsal alan
C)- Ahlaki alan
D)- Bilişsel alan
E)-Duygusal alan
Soru 38- Travma sonrası stres bozukluğu olan kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez
A)- Olayın en ufak çağrışımla yaşanıyor olması
B)-Olayı sıkıntı verecek şekilde rüyasında görmesi
C)-Olayı çağrıştırabilecek uyaranlardan kaçınma çabası
D)-Olay öncesi hoşlandığı etkinliklere ilginin artması
E)-Olayın kişide çaresizlik duygularına neden olması
Soru 39- Aşağıdakilerden hangisi DSM-5 e göre depresyon bozuklukları kapsamında değildir?
A)-Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu
B)- Siklotimik bozukluk
C)- Suregiden depresif bozukluk
D)-Yineleyen depresif bozukluk
E)- Premenstruel disfori bozuklugu
Soru 40- Aşağıdakilerden hangisi ruhsal sorunları ve psikiyatrik hizmetleri etnik bağlam ile ilişkili olarak ele alan psikiyatri dalıdır?
A)-Kültürlerarası Psikiyatri
B)-Askeri Psikiyatri
C)-Sosyal Psikiyatr
D)-Nöropsikiyatri
E)-Konsultasyon Liyezon psikiyatri
Soru 41- Cocuğun öğretmeninin ödev için verdiği yönergeleri takip edememesi, ödev yaparken sık sık hata yapması arkadaşı konuşurken araya girip konuşmaya başlaması. esyalarını bir yerlerde unutması gibi belirtiler aşağıdaki bozukluklardan hangisinde görülmektedir?
A)- istenç dışı devinim bozukluğu
B)-Özgül öğrenme bozuklugu
C)-yıkıcı davranış bozuklugu
D)- anlıksal yeti yitimi
E)-Dikkat eksikliği aşırı hareket bozukluğu
Soru 42- :Duygudurum bozukluklarında ilaçla tedavinin etki mekanizması hangi etyolojik boyutla ilişkilidir?
A)-Genetik
B)-Duyarlılaşma
C)-Psikodinamik
D)-Nöroendokrin
E)-Norokimyasal
Soru 43- :Şizofreninin pozitif belirtileri içine aşağıdaki belirtilerden hangisi girmez?
A)- Duygulanımda küntlük
B)-Delüzyon
C)-Halusinasyon
D)- Dezorganize düşünce
E)- Dezorganize davranış
Soru 44- Sanrısal bozuklukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)- Sizofreniye göre işlevsellik daha iyidir.
B)-Ortalama başlangıç yaşı 40 tır.
C)- Ani bir stresorden sonra ortaya çıkar
D)-Sık görülen bir bozukluktur
E)-Sanrılar bizar olmayan ozelliktedir

Toplam Soru Miktarı: 44