4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V FİNAL SORULARI 2020

Soru 1- 1- Aşağıdakilerden hangisi -Bir bireyin başka bir bireye karşı duyduğu cinsel ve romantik çekimdir- açıklamasını ifadeeder?
A)-Homoseksüel
B)-Biseksüel
C)-Heteroseksüel
D)-Cinsel yönelim
E)-Biyolojik cinsiyet
Soru 2- 2- Aşağıdakilerden hangisi sigara içen bir kişinin hiç sigara içmemesi yada her zaman içtiği miktardandahaaz içmesiyoksunluk belirtileriyaşamasıvesigaramiktarınıgiderekarttırmasına denir?
A)-Alışkanlık
B)-Dayanıklık
C)-Yoksulluk
D)-Bağımlılık
E)-Tolerans
Soru 3- 3- Aşağıdakilerden hangisi A kümesine ait bir kişilik bozukluğudur
A)-Bağımlı kişilik bozukluğun
B)-Histrionik kişilik bozukluğu
C)-Paranoid kişilik bozukluğu
D)-Obesesifkompulsif kişilik bozukluğu
E)-Borderline kişilik bozukluğu
Soru 4- I)Hastayaotoriterbirtutum içindeyaklaşılmalıdır II) Hastalarınanksiyetesiniazaltan,zevk aldığı şeyleryapılmalıdır. III) Hastanınfizikselsağlığınınoptimalsürdürülmesisağlanmalıdır. Nörobilişsel bozukluklarda hemşirelik sürecinin uygulama aşamasına yönelik yukarıda verilendenhangisiyada hangileri doğrudur?
A)-Yalnız I
B)-- II ve III
C)-I ve III
D)-Yalnız II
E)-- I,II ve III
Soru 5- Nefes egzersizleri ile rahatlama sağlanması aşağıdaki hastalıklardan hangisinde uygun bir psiko sosyal yaklaşımdır?
A)-Davranış bozukluğu
B)-Dikkat eksikliği aşırı hareketlilik bozukluğu
C)-Otizm açılımı kapsamında bozukluk
D)-Kekemelik
E)-Anlık salyetiyitimi
Soru 6- Alzheimer hastalığının klinik belirtilerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerinden hangisi yanlıştır
A)-Sorumluluk bilincinde artma
B)-Sözcükleri bulmakta zorlanma
C)-Eşyaları yanlış yerlere koyma
D)-Basit konularda karar verme güçlüğü
E)-Tarihleri ve bilinen yolları unutma
Soru 7- Masaya çarpan çocuğun ağlayarak masayı suçlaması ve masaya kızılınca sakinleşmesiaşağıdakilerhangisidir?
A)-Soyut düşünce
B)-Ben merkezci düşünce
C)-Gerçek dışı düşünce
D)-Animistik düşünce
E)-İlkel düşünce
Soru 8- Aşağıdaki göstergelerden hangisi ruhsal bozukluğu olan çocuk-gencin diğerleri ile anlamlı etkileşimler içinde olduğunu belirtmektedir
A)-Cinsiyet kimliği ile uyumlu olma
B)-Diğerlerinin isteklerine uygun yanıt verme
C)-Emosyonel kontrolü sağlayabilme
D)-Stres azaltıcı teknikleri kullanma
E)-Yaşa uygun özbakım davranışları sergileme
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Orta Derece Alzheimer Hastalığının belirtilerinden biri değildir?
A)-Kişilik bozuklukları oldukça belirgindir
B)-İdrar ve gaitalarını tutamazlar
C)-Halüsinasyon gelişebilir
D)-Belleğin bozulması belirgindir
E)-İletişim kurmakta zorluk yaşarlar
Soru 10- Psikiyatri alanında sıklıkla kullanılan bitkisel ürünlerden biri olan (kava kava) bitkisiaşağıdakilerdenhangisiiçinkullanılır
A)-Dismonere,menopozal,semptomlar
B)-- İnsomnia, depresyon, anksiyete
C)-İnsomnia,anksiyete
D)-Anksiyete,şizofreni
E)-Depresyon,şizofreni,demans
Soru 11- Ruh sağlığı ikinci önemler kapsamı içine aşağıdakilerden hangisi girmez
A)-Yatarak tedavi-bakım
B)-Kriz önleme hizmeti
C)-Evde bakım
D)-Acil hizmet
E)-Kısa süreli psikoterapiler
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin doğrudan uygulamaya dâhil edebildikleri tedavilerdenbirideğildir
A)-Shiatsu masajı
B)-Hidroterapi
C)-Aromaterapi
D)-Refleksoloji
E)-Terapotikdokuma
Soru 13- Ülkemizruhsağlığıepidemiyolojikverileriileaşağıdakilerdenhangisiuyumlulukgöstermemektedir
A)-Eğitim düzeyi düşük kesimlerde ruhsal bozukluk fazladır
B)-Erkeklerde akol-madde bağımlılığı kadınlara göre fazladır.
C)-Tanı konulacak düzeyde ruysal hastalık yaygınlığı %20 dolayındadır
D)-4-18 yaş grubunda sorunlu davranışların yaygınlığı %5 dir.
E)-Kadınlarda depresyon erkeklere göre 2 kat daha fazladır
Soru 14- Hukuki ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Akıl sağlığının yerinde olması gerekir
B)-Kişinin kendi gereksinimlerinin farkında olmasıdır.
C)-Kişinin kişilik haklarını kullanmasını sağlayan temel insan hakkıdır
D)-Hukuki ehliyet ceza kanunu ile düzenlenir
E)-Kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ile başlar.
Soru 15- Ruhsal bozukluğu olan bireye evde bakım vermedeki öncelikli amaç aşağıdakilerdenhangisidir
A)-- Hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır
B)-Hastanın hastalığını tedavi etmektir
C)-Hastaya karşı aile duyarlılığını arttırmaktır
D)-Hastanın aileye zarar vermesini önlemektir
E)-Destek sistemlerini harekete geçirmektir
Soru 16- Ruh sağlığı üçüncül önlemleri içine aşağıdakilerden hangisi girmez
A)-Bağımlılığı arttırma
B)-Destekleyici tedavi sağlama
C)-Uyumsuzluğu azaltma
D)-İşlevselliği arttırma
E)-Destek sistemi geliştirme
Soru 17- Ruhsağlığı epidemiyolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(bu sorunun cevabı 3 şıkta var
A)-Gençlerde intihar diğer gelişim dönemlerine göre yüksektir**** (buseçenek daha yakın)
B)-Ruhsal bozukluklar ensık yaşlılık döneminde görünür******
C)-Madde kullanım bozuklukları kadınlarda daha fazladır…yanlış
D)-Depresif bozukluklar erkeklerde daha fazla görünür yanlış
E)-Entelektüel düzey yükseldikçe ruhsal bozukluklar artar******
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi düzenli alkol alan kişilerde iş aile ve sosyal yaşamında sorumlulukların başladığı kişinin bazen alkolü azaltıp bazen de tamamen bırakabildiği evredir?
A)-Birinci evre
B)-Beşinci evre
C)-Dördüncü evre
D)-İkinci evre
E)-Üçüncü evre
Soru 19- 19- Bağımlı bir hastada -yoksunluk- sorunu saptadığımızda aşağıdaki girişimlerden hangisini uygulamak hatalı olur?
A)-Konvulsiyon belirtilerini gözleme
B)-Sık sık fiziksel temasta bulunma
C)-Hayati belirtilerini takip etme
D)-Yoksunluk derecesini belirleme
E)-Hastanın hava yolunu açık tutma
Soru 20- Aşağıdaki gruplardan hangisi madde kullanımı yönünden yüksek risk grubuna girmez?
A)-Sağlık personeli
B)-Kadınlar
C)-Mahkumlar
D)-Erkekler
E)-Çocuk ve gençler
Soru 21- 21- Akıl hastalığı nedeni ile işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış kişiye ceza kanunu kapsamında aşağıdakilerden hangisinin uygulamak gerekir
A)-Ceza verilmez,mahkeme tarafından vasi atanır
B)-Cezalandırılır ve tedavi edilir
C)-Cezalandırılmaz, tedavi edilmez
D)-İşlediği suça göre ceza indirimi uygulanır
E)-Ceza verilmez, güvenlik tedbirlerine başvurulur
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi psikofizyolojik hastalıkların etyolojisinde yer almaz?
A)-Bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler
B)-Toplumsal stresler
C)-Yapısal etkenler
D)-Bağışıklık sistemini güçlendiren etkenler
E)-Kalıtımsal etkenler
Soru 23- Cinsel yanıt döngüsünde erkekte ereksiyon, kadında vazokonjesyon ile karakterize evrehangisidir
A)-İstek
B)-Uyarılma
C)-Plato
D)-Çözülme
E)-Orgazm
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi DSM 5e göre cinsel işlev bozuklukları kategorisinde yer almaz
A)-Geç boşalma bozukluğu
B)-Kadında orgazm bozukluğu
C)-Kadında cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu
D)-Homoseksüelite bozukluğu
E)-Sertleşme bozukluğu
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi nikotinin yoksunluk belirtilerinden değildir
A)-Depresifmood
B)-Kalp hızında artma
C)-İştah artması
D)-İnsomnia
E)-Sinirlenmede artma
Soru 26- Ceza ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Eylemi başkasının etkisi altında olmadan yapmıştır.
B)-Çocuklar ve duyusal işlev kaybı olanlar cezalandırılmaz.
C)-Zihinsel yargılamaları bozulmuş olanlar cezalandırılır
D)-Kişi yaptığı eylemin sonuçlarının, vereceği zararların farkındadır
E)-Suçu işlediği anda bilinç ve davranış serbestliği vardır
Soru 27- Doğrudan hemşirelik bakımı sağlamak, ilaç tedavisini uygulamak ve izlemek ruh sağlığıhemşiresininhangi rolününkapsamındadır
A)-Araştırmacı
B)-Eğitici
C)-Vaka yöneticisi
D)-Terapist
E)-Klinisyen
Soru 28- Aşağıdaki verilen hastalıklardan hangisi endokrin sisteminin psikofizyolojik bozukluklarından biridir
A)-Hiperventilasyon Sendromu
B)-Romatoid Artrit
C)-Ürtiker
D)-Anoereksia Nevroza
E)-Hipertiriodizm
Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi B kümesi kişilik bozukluklarının ortak özelliklerinden biridir
A)-Dramatik,emosyonel
B)-Eksantrik,korkulu
C)-Tuhaf, garip
D)-Kararsız,endişeli
E)-Endişeli,korkulu
Soru 30- Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımından korunmaya yönelik yapılan çalışmalardan değildir
A)-Öğüt verme
B)-Sosyal beceri geliştirme
C)-Talebi azaltma
D)-Kişiliği geliştirme
E)-Bilgilendirme
Soru 31- I-deliryuma sebep olan durum belirlenip tedavi edilmelidir. II- hastanın güvenliği sağlanmalıdır III- deliryum belirtileri kontrol altına alınmalıdır Deliryumun tedavisine yönelik olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur
A)-yanlız III
B)- yalnız II
C)- I ve III
D)- I,II ve III
E)-I ve II

Toplam Soru Miktarı: 31