4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 4.ÜNİTE PSİKİYATRİK TEDAVİLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (a)

Soru 1- psikiyatrik bozuklukların tedavisini düzenlemek amacıyla kullanılan kimyasal ve sentetik maddelere psikotrop ilaçlar denir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Tarihsel süreçte,ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilk bileşikler verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-bromidler
B)-kloral hidrat
C)-morfin
D)-beta blokerler
E)-
Soru 3- Bulunan ilk antipsikotik ilaç klorpromozindir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- sinir sisteminin özelleşmiş hücresine ‘’nöron ‘’denir.bir sinir hücresi 3 bölümden oluşur.’’Hücregövdesi,dentrit ve akson.’’
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- psikofarmakolojide tedaviyi etkileyen ilaçla ilgili değişkenlerden olmayan hangisidir
A)-etki mekanizması,dozaj formları
B)-formülasyonların biyoyararlanımı
C)-etki süreleri,serum yarılanma ömrü
D)-vücuttan atılım yolları,yan etkileri
E)-ilaç içindeki boyar maddeler
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi farmakodinamiğin alanına girmez
A)-vücudun ilaca ne yaptığını
B)-ilacın canlı doku üzerindeki etkilerini
C)-ilacın organlar üzerindeki etkilerini
D)-ilacın reseptörlerde ve hedef bölgeyi nasıl etkiediği
E)-
Soru 7- farmakodinamiği etkileyen vücutta bazı kimyasal olaylar olumaktadır.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-emilim
B)-dağılım
C)-katabolizma
D)-metabolizma
E)-eliminasyon
Soru 8- psikiyatrik ilaçlar en çok oral yolla kullanılır.Bu nedenle emilim çok önemlidir.Emilimde………………….görev alır.Boşluğa hangi kelimenin gelmesi uygun olmaz
A)-tükrük salgısı
B)-emilim yüzeyi
C)-motilite
D)-sfinkter aktivitesi
E)-lenfatik sistem
Soru 9- tipik(klasik)antipsikotik ilaçların özelliklerinden olmayan hangisidir
A)-şizofrenin pozitif belirtilerinde etkindir
B)-dopamin reseptör antogonistleridir
C)-negatif belirtileri baskılamakta etkisizdirler
D)-yan etki olarak EPS ye yol açarlar
E)-endorfin reseptör blokajı yaparlar
Soru 10- tipik antipsikotiklerinaffiniteleri (uyum)olan bileşikler vardır.hangisi bunlardan biri değildir
A)-serotonerjik
B)-histaminerjik
C)-adrenerjik,glutamerjik
D)-muskarinik,GABA enerjik
E)-endorfinerjik
Soru 11- atipikantipsikotiklerin özelliklerinden olmayan hangisidir
A)-şizofrenide hem negatif hem pozitif belirtiler üzerinde etkilidir
B)-dopamin(D1,D2,D4)ve serotonin(5HT 2),Reseptör blokajı ve seçici etki
C)-eksrapirimidaletkiler fazladır
D)-tardivdiskenezi riski daha az
E)-
Soru 12- Antipsikotik ilaçların etki mekanızmaları ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Beyinde dopamin tip 2(D2)reseptörlerini bloke ederek,dopamin salınımını ve dönüşünü değiştirerek
B)-periferde alfa –adrenarjikblokaj ve antikolinerjik etki gösterek
C)-orta beyin , limpik sistem ve tempofrontal korteksteki D2 tipi dopaminerjik reseptörlerin blokajı ile
D)-sempatik sistemdeki beta blokerleri bloke ederek etki gösterirler
E)-
Soru 13- Antipsikotiklerin etki ettiği semptomlardan olmayan hangsidir
A)-kavgacılık eğilimi,düşmanca duygu ve düşünceler,agresif davranışlar
B)-hiperaktivite,dürtüsellik
C)-dezorganize konuşma ve davranış
D)-negativizm,uykusuzluk
E)-aşırı iştah ve çok yemek yeme
Soru 14- Antipsikotik ilaçların MSS yönelik yan etkilerini gruplandırdığımızda hangisi bu gruplama dışında kalır
A)-Ekstramirimidal yan etkileri
B)-ruhsal yan etkileri
C)-bellek bozukluğu
D)-dolaşım sistemi etkileri(alfa adrenarjik blokaja bağlı)
E)-göze etkileri
Soru 15- antipsikotik ilaçların reseptör blokajı yaparak asetilkolin yan etkiler oluşturur.hangisi bu grup yan etkilerden biri değildir
A)-ağızda kuruluk
B)-bulanık görme
C)-sinüs taşikardisi
D)-mide hiperasididesi
E)-QRS değişiklikleri
Soru 16- antipsikotik ilacın eksraprimidal yan etki olan tardivdiskinezi yaptığını anladığınızda hastada hangi belirti görülmez
A)-ağız ,dil ve yüzde istemsiz hareketler
B)-yılanvari kıvrılma tarzı hareketler
C)-tonik ve klonik kasılmalar
D)-hareketlerin parmak,kol ve bedene yayılması
E)-
Soru 17- akatizi(motor ve içsel huzursuzluk) gelişen bir hatada tedavi hemşirelik girişimi olarak hangisini yapmanız doğru olmaz
A)-ilacı durdur veya düşük dozla devam et
B)-akatizi devam ederse antiparkinson ilaçları tedaviden çıkar
C)-antikolinerjik ilaçlar ver
D)-hastanın güvenini kazan
E)-
Soru 18- psikotrop ilaçların ciddi yan etkilerinden olmayan hangisidir
A)-agranülositoz
B)-nöbetler
C)-hepatotoksisite
D)-nöroleptikmalignsendrom
E)-konfüzyon
Soru 19- hepatoksisite gelişen hastada hemşirelik girişimlerinden olmayan hangisidir
A)-böbrek fonksiyon testlerini izle
B)-karaciğer fonksiyon testlerini incele
C)-hekime haber ver
D)-yeterli dinlenme ve beslenme
E)-sıvı alımını sağla
Soru 20- hastanın laboratuvar testlerinde lökopeni(2000 altında)varsa,boğazağrısı,hafifateş,kırgınlık vestomatit(ağız yarası) ne düşünürsünüz
A)-agronülositoz
B)-üsye
C)-kardit
D)-myalji
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20