4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 4.ÜNİTE BÖLÜM SORULARI

Soru 1- İlk bulunan Antipsikotik aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Klorpromazin (Largaktil)
B)-Klozapin (Leponex)
C)-Haloperidol (nörodol)
D)-Ketiapin (Seroquel)
E)-Risperidon
Soru 2- Tedavinin başlamasından hemen sonra görülen özellikle ağız, çene, yüz ve ensedeki istem dışı kas gerilmeleri ile belirgin ekstrapiramidal yan etkisi hangisidir
A)-Akatizi
B)-Parkinsonizm
C)-Akut distoni
D)-Tardiv diskinezi
E)-Akinezi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi antipisikotiklerin etkilediği hedef semptomlardan değildir?
A)-Delüzyonlar ve halüsünasyon
B)-Histerik nöbetler
C)-Aşırı agresif davranışlar
D)-Uygunsuz duygulanım
E)-Psikomotor aktivitenin artması
Soru 4- 15. Bay K haloperidol tedavisi almaktadır.38.9’ateş , kaslarda rijidite, mental durumda bozulma belirtileri ile hastaneye başvurmuştur ve Malign nöroleptik sendrom tanısı almıştır. Laboratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisi olasıdır
A)-Haloperidol düzeyinin artması
B)-CPK düzeyinde ve lökosit miktarında azalma
C)-CPK düzeyinde ve lökosit miktarında artış
D)-Lökosit miktarında azalma
E)-Yükselmiş karaciğer enzimleri
Soru 5- Klorpromazin reçete edilen hastanız görmesinin bulanıklaştığını ve konstipasyon şikayetinin olduğunu söylediğinde
A)-İlaç dozunun düzenlenmesi için hastanın şikayetlerini doktora ileteceğinizi söylersiniz
B)-Bunların ilacın yanetkisi olduğunu ve birkaç hafta içinde düzeleceğini söylersiniz
C)-İlacını değiştirmesi için doktoruna haber vereceğinizi söylersiniz
D)-Bu yan etkinin düzelmesi için antikolinerjik ilaç uygularsınız
E)-İlacı bırakmasının gerektiğini söylersiniz
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi benzodiyazepinlerle ilişkili değildir
A)-REM uykusunu baskılar
B)-Solunum depresyonu yapabilir
C)-Tolerans ve bağımlılık gelişebilir
D)-Konsantrasyonda artma olur
E)-Epileptik nöbetleri arttırır
Soru 7- Trisiklik antidepresanların temel etki mekanizması
A)-Dopaminerjik reseptörleri
B)-GABA reseptörleri
C)-Serotonin ve nörepinefrin geri alımı
D)-Kolinerjik reseptör
E)-Muskarinik reseptörleri
Soru 8- Antipsikotiklerin yanetkisine bağlı akatizi saptanan bir hastada aşağıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisini uygulamak hatalı olur
A)-Hastayı duygularını ifade etmesi konusunda cesaretlendiririm
B)-Hastanın antipsikotik ilzç dozunun artırılması için hekime bildiririm
C)-Hastanın yanetki açısından durumunu takip ederim
D)-Hastayı rahatlatmak için yan etki konusunda bilgilendiririm
E)-Hastanın doktoru ile görüşür tedavisine antiparkinson ilaç eklenmesini sağlarım
Soru 9- Tedaviye uyum sorunu saptadığınız hastada aşağıdaki girişimlerden hangisini uygulamak hatalı olur
A)-Ailenin tedavi konusunda tutumunu sorgulamak
B)-Hastanın önceki tedaviye yanıt öyküsünü sorgulamak
C)-Hastanın ilaçla ilgili düşüncesini sorgulamak
D)-Hastanın yanlızca ilaç kan düzeyini takip etmek
E)-Hastanın hastalığı ile ilgili duygularını öğrenmek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ilaç tedavisini etkileyen hastaya ait değişkenlerden biridir
A)-Önceki tedavilere yanıtı
B)-Serum yarılanma ömrü
C)-Vücuttan atılım yolları
D)-Etki mekanizması
E)-Emilimi

Toplam Soru Miktarı: 10