4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 3.ÜNİTE ŞİZOFRENİ (a)

Soru 1- Şizofreni ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-genellikle genç yaşlarda başlayan kronik ve sıklıkla yinelenmelerle seğreden bir bozukluktur
B)-seğrek görülmesine rağmen en çok yetiyitimine yol açan hastalıklardan biridir
C)-bir işe girmede ve kendilerine bakmakta zorluk çekmezler
D)-birey aile ve topluma yükü fazla olmaktadır
E)-sadece hasta ve hasta yakınlarını , ruh sağlığı çalışanlarını ilgilendiren bir hastalık olması ötesinde bir halk sağlığı sorunudur
Soru 2- ………….kavramı,kişiliğin dağıldığı ,sosyal işlevselliğin kötüleştiği ve gerçeklerle bağlantının bozulduğu veya koptuğu ağır bir ruhsal durumdur.Boşluğu dolduracak uygun kelime hangisidir
A)-psikoz
B)-nevroz
C)-anksiye
D)-bipolar bozukluk
E)-dismorfik bozukluk
Soru 3- modern şizofreni ölçütlerini 19. Yüzyılda PİNEL ,psikozlara tanımlayıcı yaklaşımları KRAEPELİN yapmıştır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Bleuler , şizofrenin temel belirtilerini dört ana başlık altında toplamıştır.4A belirtisi olarak adlandırılan belirtilerden hangisi yanlış verilmiştir
A)-asosiyasyon(çağrışım) bozukluğu
B)-afekt(duygulanım) bozukluğu
C)-autizm(otizm)
D)-ambivalans
E)-anksiyete
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide birincil sıra belirtilrinden biri değildir
A)-düşüncelerin duyulması(hasta kendi düşüncelerini yüksek sesle duymaya başlar)
B)-tartışan sesleri içeren işitsel varsanılar(birtakım sesler tartışmakta ve kendi düşüncesine aykırı şeyler söylemektedir)
C)-yorum yapan işitsel varsanılar(hasta düşüncelerini yorumlayan sesler duymaktadır)
D)-düşünce çalınması,düşüncenin etkilenmesi(hasta düşüncelerinin çalındığını düşünmektedir)
E)-duygusal yoksullaşma
Soru 6- hangisi şizofrenide ikincil sıra belirilerden değildir
A)-ani sanrısal düşünceler
B)-depresif ve öforik duygudurum değişikliği
C)-düşüncelerin duyulması
D)-duygusal yoksullaşma
E)-diğer algı bozuklukları
Soru 7- Hangisi şizofrenin etyolojisinde yer alan nörobiyolojik etkenler arasında sayılmaz
A)-genetik hipotezi
B)-dopamin hipotezi
C)-GABA hipotezi
D)-norepinefrin hipotezi
E)-seratonin hipotezi
Soru 8- hangisi dopamin yolaklarından değildir
A)-mezolimpik
B)-mezokortikal
C)-mezotrofoblast
D)-nigrositriatal
E)-tuberoinfindubuler
Soru 9- Dopamin hipotezi ile ilgili yanlış olan hangidir
A)-dopamin hipotezi şu ana kadar biyolojik alanda en tutarlı hipotezdir
B)-şizofreni semtomları ,duyarlı dopamin reseptörleri veya artan dopamin etkinliğine bağlı olarak oluşmaktadır
C)-Mezolimpik bölgede aşırı dopaminerjik aktivite sonucu şizofrenin pozitif belirtileri oluşur
D)-mezokortikal yolakta dopaminerjik aktitenin azalması sonucu negatif belirtiler görülür
E)-amfetamin ve kokain gibi maddeler dopamini azaltarak psikozu tetikler veya kötüleştirir
Soru 10- şizofreni etyolojisinde prenatal risk faktörleri olduğu öne sürülmektedir.hangisi bunlardan biri deildir
A)-viral enfeksiyonlar
B)-kötü beslenme
C)-D vitamini eksikliği
D)-sezeryan doğumlar
E)-toksinlere maruz kalma
Soru 11- kişi tehdit edildiğini düşünüyorsa ne tür bir sanrıdan söz edilir
A)-grandiyoz sanrı
B)-perseküsyon sanrı
C)-somatik sanrı
D)-nihilistik sanrı
E)-
Soru 12- kişi kendini peygamber veya pop yıldızı olduğunu nsöylüyorsa ne tür bir sanrı içindedir
A)-perseküsyon
B)-blokaj
C)-mutizm
D)-grandiyoz
E)-neolojizm
Soru 13- şizofrenide pozitif belirtiler;zihinsel işlevlerin bozulması yada çarpık şekilde işlenmesi sonucu ortaya çıkar ve ilaç tedavisine iyi yanıt vererek zamanla azalma eğilimi gösterir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- pozitif belirtilerden olmayan hangisidir
A)-düşünce bozuklukları
B)-duygulanım(affekt) bozuklukları
C)-algılama bozuklukları
D)-hareket ve davranış bozuklukları
E)-
Soru 15- 70 yaşındayım ve doğum yapan en yaşlı kadın ben olacağım diyen kişi ne tür bir sanrı içindedir
A)-somatik sanrı
B)-grandiyoz sanrı
C)-erotomanik sanrı
D)-referans sanrı
E)-
Soru 16- hastada konuşmayı izlemek güçtür.Soyut düşünce kaybolur,somut düşünce yerleşir.Konuşmalar arasında ilişkiler bozulmuştur.Yeni kelime uydurma,tekrarlamalar,teğetsel konuşmalar, bloklaşma,klant çağrışımı,düşüncede yoğunlaşma var ise ne tür bir bozukluk olduğunu düşünürsünüz
A)-düşüncenin içeriğine ait bozukluk
B)-düşüncenin yapısına ait bozukluk
C)-konuşma problemleri
D)-duygu durum bozukluğu
E)-
Soru 17- hasta,konuşmalarında kelime seçerken anlamlarından çok ses uyumuna dikkat ediyorsa,yani kafiyeli konuşuyorsa ne tür bir sanrıdan söz edilir
A)-klang çağrışım
B)-kelime salatası
C)-blokaj
D)-teğetsellik
E)-
Soru 18- hangisi düşünce yapısına ait bir bozukluk değildir
A)-enkoherans
B)-perseverasyon
C)-verbijerasyon
D)-fikir uçuşması
E)-düşünce çekilmesi
Soru 19- şizofrenide algılama bozukluklarından biride;kişinin kendi kimliğine ,bedenine yada bedeninin bir bölümüne duyduğu yabancılık hissidir buna……………………….denir.boşluğa uygun kelimeyi yazınız
A)-negativizm
B)-pozitivizm
C)-depersonalizsyon
D)-derealizasyon
E)-ekopraksi
Soru 20- şizofrenide hareket ve davranış bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.hangisi bunlardan biri değildir
A)-katotani
B)-ekolali
C)-katolepsi
D)-negativizm
E)-ekopraksi

Toplam Soru Miktarı: 20