4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 2.ÜNİTE

Soru 1- Çocuklarda en az dört hafta ,yetişkinlerde altı ay ve daha uzun bir süre, evden ya da bağlandığı kişiden ayrılma durumunda, gelişim düzeyine göre beklenenin üzerinde yineleyici şekilde korku ve kaygı duyulması olarak tanımlanan kaygı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Agorafobi
B)-Panik bozukluk
C)-Özgül fobi
D)-Ayrılma kaygısı bozukluğu
E)-Seçici konuşmazlık (mutizm)
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi özgül fobi tiplerinden değildir?
A)-Hayvan tip
B)-Doğal çevre tip
C)-Kan-enjenksiyon yara tipi
D)-Durumsal tip
E)-Özel durum tipi
Soru 3- Toplu bulunan yerlerde olmaktan kalabalığa girmekten ve psikolojik güvenlik sağlayan çevre ve insanlardan uzakta olmaktan korkma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Panik bozukluk
B)-Panik atak
C)-Anksiyete
D)-Agorafobi
E)-Yaygın kaygı bozukluğu
Soru 4- Hemşire kaygı yaşayan hastadan kaygısını tanılama için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)-Kaygının fizyolojik belirtileri gözlenir
B)-Kaygı ve ilişki bozuklukları için tanılama sorularını içeren rehber kullanır
C)-Hastanın kaygıya verdiği bilişsel ve davranışsal tepkiyi gözlemler
D)-Tanılamaya özgü standart ölçek ve anketler kullanır
E)-Hastanın hastalığı ile ilgili ailesine bilgi verir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi kaygılı bireyin hemşirelik tanılarından biri değildir?
A)-Anksiyete
B)-Korku ve güçsüzlük
C)-Agorafobi
D)-Sosyal izolasyon
E)-Etkisiz bireysel baş etme
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi kaygılı bireyin hemşirelik bakımının sonuç kriterlerinden değildir?
A)-Hasta çevresindeki insanlara sınır koyacak
B)-Hasta anksiyete özgü tanıları tanıyabilecek
C)-Hasta anksiyete belirtilerinin azaldığını sözel ifade edecek
D)-Hasta şu an yaşadığı anksiyete bozukluğuyla ilişkili stresörleri tanıyabilecek
E)-Hasta anksiyetesini azaltmak için çeşitli baş etme yöntemleri kullanacak
Soru 7- Kişinin rahatsız edici bulduğu, sıkıntı yaratan, yineleyici düşünce, dürtü ya da düşlemlere ne denir?
A)-Kompülsiyon (zorlantı)
B)-Opsesyon (takıntı)
C)-Anksiyete
D)-Trikotillomani (saç yolma bozukluğu)
E)-Takıntı-zorlantı bozukluk
Soru 8- OKB’de sıklık sırasına göre obsesyonlardan olmayan hangisidir?
A)-Bulaşma
B)-Kuşku
C)-Somatik
D)-Simetri
E)-Anksiyete
Soru 9- Takıntı-zorlantı bozukluklarında hemşirelik tanısı olmayan hangisidir?
A)-Kronik düşük benlik saygısı
B)-Etkisiz bireysel baş etme
C)-Etkisiz rol performansı
D)-Dürtü ya da düşlem
E)-Sosyalizolasyon
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisidir takıntı-zorlantı bozukluk ve ilişkili bozukluğu olan hasta için hemşirelik bakımının sonuç kriterlerinden değildir?
A)-Aksiyete yönetilebilir düzeye kadar azalacak
B)-Çevresel ve kişiler arası stres azalacak
C)-Ritüelistik ve dürtüsel davranışları yönetebilecek ve bu davranışlarda azalma olacak
D)-Hasta / ailesi destek grupları ve toplumsal programlara katılacak
E)-Alışkanlığı tersine çevirme eğitimi alınacak
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi etkisiz rol performansı hemşirelik tanısı koyulmuş takıntı zorlantı bozukluk ve ilişki bozukluğu olan hastanın hemşirelik girişimlerinden değildir?
A)-Hasta ve diğer aile üyelerinin üstlendikleri rolleri araştırarak rol değişikliği kapsamını tanımlar
B)-Hasta ve aile üyelerinin rollerini nasıl algıladığını belirler ve gerçekçi olup olmadığını konuşur
C)-Gerektiğinde aile içindeki çatışmaları tartışır
D)-Ailenin stresörlerini belirler
E)-Hasta ve aile üyelerinin ilişkilerini yönetir
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi travma ve stresörlerle ilişkili bozukluklar DSM-V’e göre sınıflandırmalardan değildir
A)-Tepkisel bağlanmama bozukluğu
B)-Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
C)-Örselenme sonrası gerginlik (travma sonrası stres) bozukluğu
D)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
E)-Uyum bozukluğu
Soru 13- Çocuğun normal bağlanma sürecinin olumsuz çevre faktörler nedeniyle bozulması sonucu ortaya çıkan, uygun olmayan sosyal davranışlarla karakterize olan bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Tepkisel bağlanma bozukluğu
B)-Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
C)-Örselenme sonrası gerginlik (travma sonrası stres) bozukluğu
D)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
E)-Uyum bozukluğu
Soru 14- Tepkisel bağlanma bozukluğu kaç yaşından önce ortaya çıkmaktadır
A)-4
B)-5
C)-6
D)-7
E)-8
Soru 15- Olağan dışı fiziksel ya da ruhsal travmayla karşılaştıktan sonra, olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde yavaşlama, dış dünyaya ilginin azalması ,otonomik, disforik ve kognitif semptomların değişik derecelerde bulunmasıyla belirli ruhsal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tepkisel bağlanma bozukluğu
B)-Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
C)-Örselenme sonrası gerginlik (travma sonrası stres) bozukluğu
D)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
E)-Uyum bozukluğu
Soru 16- Başka bir ruhsal hastalığı olmayan kişilerde, olağan dışı bedensel ya da ruhsal zorlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan geçici bir bozukluk aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tepkisel bağlanma bozukluğu
B)-Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
C)-Örselenme sonrası gerginlik (travma sonrası stres) bozukluğu
D)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
E)-Uyum bozukluğu
Soru 17- Depresif mizaç ile seyreden, anksiyete ile seyreden ve anksiyete-depresyon karışık seyreden, davranış bozukluğu ile karışık ve ayrışmamış olmak üzere altı tipi olan bozukluk aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tepkisel bağlanma bozukluğu
B)-Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
C)-Örselenme sonrası gerginlik (travma sonrası stres) bozukluğu
D)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
E)-Uyum bozukluğu
Soru 18- Örselenme ve stresörle ilişkili bozukluğu olan hasta için hemşirelik bakımının hedefleri aşağıdakilerden hangileridir
A)-Hastanın fiziksel olarak güvenliği sağlanmalı
B)-Hasta, stresle baş etmede sağlıklı, etkili yöntemler geliştirebilmeli
C)-Hasta yıkıcı olmadan duygularını ifade edebilmeli
D)-Hasta sosyal destek gruplarına katılmalı ve bu gruplardan fayda sağlanmalı
E)-Hepsi
Soru 19- Dissosiyatif bozuklukları içinde en sık görüleni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kimlik çözülmesi bozukluğu
B)-Dissosiyatif Amnezi (unutkanlık çözülmesi)
C)-Depersonalizayson (kendine yabancılaşma) / Derealizasyon (gerçek dışılık) çözülmesi
D)-Disosyatif uyum bozukluğu
E)-Bellekte bozulma
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi agorafobinin özelliklerinden değildir
A)-Toplu taşıma araçlarında kaygı, korku yaşamaması
B)-Kaygı, korku yaratan durumdan kaçınma durumunun olmaması
C)-Yalnız/yardımsız/çaresiz hissettiği zaman kaygı duymaması
D)-Toplumsal alanlarda işlevselliğinin artması
E)-Kaygı ya da kaçınma süreklilik göstermeyen bir durumdur
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi ne zaman geleceği kestirilemeyen, geldiğinde dehşet duyguların yaşandığı dakikalarla sınırlı, anksiyetenin fiziksel belirtilerinin yoğun olarak eşlik ettiği, kişinin sosyal yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan bozukluktur
A)-Agorafobi
B)-Ruhsal bozukluk
C)-Panik atak
D)-Yalnız kalma korkusu
E)-Psikososyal bozukluk
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi sıkıntı verici, hoş olmayan gerçeklerden kurtulmak için bireyin kimliğinin geçici olarak kaybolmasıdır
A)-Depersonalizasyon
B)-Bellekte bozulma
C)-Agorafobi
D)-Disosyasyon
E)-Disosyatif uyum bozukluğu
Soru 23- Bireyin kendisiyle ilgili bilgiler hatırlanmazken genel bilgilerde çoğunlukla bozulma görülmeyen bozukluk aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kimlik çözülmesi bozukluğu
B)-Tepkisel bağlanma bozukluğu
C)-Akut gerginlik (stres) bozukluğu
D)-Unutkanlık çözülmesi (dissosiyatif Amnezi)
E)-Beden algısı bozukluğu

Toplam Soru Miktarı: 23