4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 1.ÜNİTE

Soru 1- Aş. Hangisi ruhsal bakımından sağlıklı olan bir kişide bulunan özelliklerden değildir
A)-Kendine güveni olmalıdır
B)-Geleceğe dönük planları olmalıdır
C)-Davranışları tutarsız olmalıdır
D)-Sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir
E)-Kendisini değerli hissetmelidir
Soru 2- Aş.hangisi hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre psikiyatrinin sınıflandırılmasından değildir
A)-Tanımlayıcı psikiyatri
B)-Dinamik psikiyatri
C)-Biyolojik psikiyatri
D)-Geriatrik psikiyatri
E)-Fenomenolojik psikiyatri
Soru 3- Aş.hangisi doğrudur
A)-Adlipsikiyatri,hukuk ve psikiyatrini ara birimidir
B)-Askeripsikiyatri,ruhsal sorunların ve ruhsal refahın kişiler arası ve kültürel bağlamına odaklanmış psikiyatri dalıdır
C)-Sosyal psikiyatri,askeri bağlamdaki ruhsal sorunları ve pskiyatrinin özel durumlarını kapsayan psikiyatri dalıdır
D)-Kültürlerarası psikiyatri,diğer tıbbi uzmanlık dalları ve psikiyatrinin ara bölgesini oluşturan bölüm üzerinde uzmanlaşmış psikiyatri dalıdır
E)-Konsultasyon-liyezonpsikiyatrisi,ruhsal sorunların ve psikiyatrik hizmetlerin kültürel ve etnik bağlamıyla ilişkili psikiyati dalıdır
Soru 4- Anti-psikiyatri akım nerede ortaya çıkmıştır
A)-Fransa
B)-A.B.D
C)-İngiltere
D)-Kanada
E)-Almanya
Soru 5- Aş.hangisibireyin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu,kişiler arası ilişkilerde gerçeklerden uzaklaşarak ,kendine has bir yaşantı yaşadığı ,duygu,düşünce ve davranışlarında bozulmanın olduğu ruhsal bir durumdur
A)-Psikonevroz
B)-Psikoz
C)-Organik bozukluk
D)-Nevroz
E)-Hiçbiri
Soru 6- DSM, Psikiyatri tanılama sistemi olarak ,Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı ilk kaç yılında yayınlanmış
A)-1988
B)-1965
C)-1994
D)-1945
E)-1952
Soru 7- 1949 yılında yayınlanan Uluslararası sağlık sınıflandırması aş.hangisidir
A)-DSM
B)-ICN
C)-DCI
D)-ICD
E)-MSD
Soru 8- Hastalıkların doğaüstü güçlere bağlı olamdığını ifade eden aş.hangisidir
A)-Socrates
B)-Hipokrat
C)-Freud
D)-Platon
E)-İbni-Sina
Soru 9- Hipokrat vücut sıvılarına göre birbirinden farklı ayırdığı mizaçlardan hangisi, çabuk kızan ,saldırgan ateşli ve sert insanları ifade eder
A)-Sinirli mizaç
B)-Kara sevdalı mizaç
C)-Hafif kanlı mizaç
D)-Ağırkanlı mizaç
E)-Orta halli mizaç
Soru 10- Aş.hangisi Hipokrat’ın ruh ve sinir hastalıklarını yapısal bozuklarına ve belirtilerine göre topladığı gruptandır
A)-Birdenbire başlayan ateşli ruhsal hastalıklar
B)-Birdenbire başlayan ateşsiz ruhsal hastalıklar
C)-Histeri,Melankoli,karşıtgiysicilik
D)-Sara-Epilepsi
E)-Hepsi
Soru 11- Akıl hastaları ruhlarına şeytan girdiği iddiası ile diri diri yakıldığı dönem hangi dönemdir
A)-İlkel Çağlar
B)-Eski Çağlar
C)-Orta Çağ
D)-Rönesans
E)-Yakın Çağ
Soru 12- Osmanalı tarihinde ilk akıl hastanesini hangi padişah yaptırmıştır
A)-Yavuz Sultan Selim
B)-Kanuni Sultan Süleyman
C)-Abdülmecid
D)-II.Murat
E)-Fatih Sultan Mehmet
Soru 13- İlk psikiyatri hemşireliği Master programı kaç yılında başladı
A)-1942
B)-1964
C)-1968
D)-1958
E)-1978
Soru 14- Türkiye’de ilk uzman hemşire tanımı hangi yılda yapıldı
A)-2007
B)-1954
C)-2000
D)-2011
E)-1924
Soru 15- Psikiyatri Hemşireler Derneği kaç yılında HORATIO-Avrupa Psikiyatri Hemşireler Birliği’ne üye oldu
A)-1954
B)-1968
C)-2000
D)-2007
E)-2011
Soru 16- HildegardE.Peplau’nun aşamalarından hangisi hemşirenin sorunun daha detaylı saptandığı ve bunun sonucundada seçici tepkilerin verildiği aşamadır
A)-Oryantasyon
B)-Tanıma
C)-Yaralanma
D)-Çözümleme
E)-Sonuç
Soru 17- Peplauaşamalrından hangisi, subjektif ve objektif bilgileri kullanarak hemşire tarafından yapılan değerlendirme ve yargılamadır
A)-Subjektif-Öznel
B)-Objektif-Nesnel
C)-Assesment-Tanılama
D)-Plan
E)-Hiçbiri
Soru 18- Aş.hangisi psikiyatri hemşiresinin direk rollerinden değildir
A)-Bakım Verici
B)-Terapist
C)-Eğitici
D)-Danışman
E)-Vaka yöneticisi
Soru 19- Aş.hangisi ANA tarafından yayınlanan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama stadartlarından Standart 3 hangisidir
A)-Tanılama
B)-Tanı koyma
C)-Sonuç kriterlerininbelirlenmesi
D)-Planlama
E)-Uygulama
Soru 20- Temel düzey uygulama girişimlerinden,danışmanlığın içerisinde yer almayan hangisidir
A)-İletişim teknikleri
B)-Krize yönelik girişimler
C)-Problem çözme teknikleri
D)-Stres yönetimi teknikleri
E)-Davranış değiştirmeme teknikleri
Soru 21- Aş.hangisi ileri düzey uygulama girişimlerindendir
A)-Öz-bakım aktiviteleri
B)-Ortamterpisi
C)-Psikobiyolojik girişimler
D)-Sağlığı geliştirme ve sağlık bakımı
E)-Psikoterapi
Soru 22- Aş.hangisi Psikiyatri hemşirelerinin mesleki performans standartlarından Standart 4 tür
A)-Bakım kalitesi
B)-Performans değerlendirme
C)-Eğitim
D)-Meslektaşlık
E)-Etik
Soru 23- Aş.hangisi Ruh sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Roller ve İşlevlerindendir
A)-Ruh sağlığı ve Psikiyatri hemşireliği ile ilgili araştırmalar,projeler yürütür
B)-Özel eğitim alarak bireysel ve grup psikoterapileri yürütür
C)-Geleceğe yönelik olarak,çağdaş yeni bilgilerin ,ülke koşullarına uygun olacak şekilde eğitim ve hizmet alanına aktarılmasına,uyarlanmasına katkı sağlar
D)-Birey,aile ve toplumun ruh sağlığını koruma,geliştirme,ve hastalık hallerinde iyileşme sürecini hızlandırıcı bakımla ilgili kaliteyi artırıcı girişimleri destekler ve katkıda bulunur
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 23