3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II VİZE SORULARI (c)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi derinin sertlik durumunun tanılandığı alandır
A)-Ayak parmağı
B)-Kulak memesi
C)-Alın bölgesi
D)-El sırtı
E)-El ayası
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi çeşitli ilaçlar, kimyasal maddeler, yiyecek ve içecekler ile böcek ısırmaları gibi aşırı duyarlılık oluşturabilen maddelere karşı yanıt olarak gelişen şok türüdür
A)-Nörojenik şok
B)-Anaflaktik şok
C)-Kardiyojenik şok
D)-Hipovolemik şok
E)-Septik şok
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif şokun nedenlerinden değildir
A)-Miyokard infarktüsü
B)-İntrakardiyak pıhtı
C)-Pulmoner emboli
D)-Aort anevrizması
E)-Aort stenozu
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası paralitik ileus belirtilerinden biri değildir
A)-Gaz çıkışı varlığı
B)-Kusma
C)-Bağırsak seslerinin duyulmaması
D)-Gaita çıkışının olmaması
E)-Karında gerginlik
Soru 5- -I. Fasiyal sinirden dal alan adaleler İİ. Ense, sırt adaleleri III. Çiğneme adaleleri IV. Diyafragma ve solunum adalelerinde spazm Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tetanuslu bir hastada belirli bir sıra izleyerek meydana gelen kasılmalar doğru sırarayla verilmiştir
A)-III, IV, I, II
B)-I, II, III, IV
C)-II, IV, I, III
D)-III, I, II, IV
E)-IV, II, III, I
Soru 6- Ameliyat sonrası kaçıncı günlerde peristaltik hareketlerin geri gelmesi beklenmelidir
A)-10. Gün
B)-1-2 gün
C)-5-7 gün
D)-2-3. Gün
E)-3-5 gün
Soru 7- Meme kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanan ve meme dokusu, meme başı ile koltuk altı lenf nodüllerinin çıkarıldığı ancak kasların bırakıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Basit mastektomi
B)-Lumpektomi
C)-Tilektomi
D)-Radikal mastektomi
E)-Modifiye radikal mastektomi
Soru 8- Tetanozda ense ve sırt kaslarının kasılması ile alınan durum aşağıdakilerden hangisidir
A)-Facias tetenica
B)-Opistetanus
C)-Tortikolis
D)-Risus-sardanicus
E)-Trismus
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi anestezi ve ameliyat sonrası dönemde nazal kanülle uygulanan oksijen miktarıdır
A)-1-40 lt/dk
B)-2-5 lt/dk
C)-2-8 lt/dk
D)-2-15 lt/dk
E)-2-10 lt/dk
Soru 10- I-İlk adetini 12 yaş öncesinde görmek II-Menapoza 55 yaş sonrasında girmek III-İlk doğumunu 30 yaş altında yapmış olmak ıV-emzirme v-Birinci derece kadın akraba meme kanseri öyküsü Yukarıdakilerden hangileri meme kanseri için risk faktörleri arasında yer almaktadır
A)-I,II,III
B)-II,IV,V
C)-II,III,V
D)-III,IV,V
E)-I,II,V
Soru 11- Cerrahi el yıkama işlemini yapıp ,steril gömlek ve eldiven giyerek steril masaları hazırlayan ve cerrahi girişim sırasında gerekli olabilecek tüm araç-gereçleri ve malzemeleri vererek , cerrah ve asistanlara yardım etme görevini üstlenen cerrahi ekip üyesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-asistanlar
B)-steril(skrap) hemşire
C)-cerrah
D)-anestezi uzmanı
E)-sirküle (dolaşan) hemşire
Soru 12- Durameteri çevreleyen boşlukta spinal kanal içine lokal anestetik enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen anestezi şekli aşağıdakilerden hangisidir
A)-inravenöz anestezi
B)-lokal infiltrasyon anestezi
C)-spinal anestezi
D)-bilinçli sedasyon
E)-epidural anestezi
Soru 13- I-Hareketsizdir II-Genellikle ağrısızdır III-Sınırları bellidir Yukarıdakilerden hangisi/hangileri meme kanserinde kitlenin özelliklerindendir
A)-I,II
B)-I,II,III
C)-II
D)-II,III
E)-I,II
Soru 14- -Aşağıdakilerden hangisi gazlı gangrenin etkili tedavi ve bakım girişimlerinden biri değildir
A)-beslenmenin sürdürülmesi
B)-geniş cerrahi debridman
C)-antiviral tedavi
D)-yara bakımı
E)-kesin cerrahi aseptik teknik
Soru 15- şağıdakilerden hangisi cerrahi infeksiyon gelişiminde hastaya ait risk faktörlerinden değildir
A)-şişmanlık
B)-ameliyathane ortamı
C)-beslenme yetersizliği
D)-sigara kullanımı
E)-ileri yaş
Soru 16- Aşağıda verilen yara oluşum nedenlerinden hangisi (fiziksel faktörler) ile ilişkilidir
A)-iskemi
B)-bakteriler
C)-irrite edici gazlar
D)-mekanik travma
E)-otoimmünite
Soru 17- Şokun son evresi olan ve giderek azalan doku perfüzyonu,anaerobik metabolizmada artış ile kardiyak atımda düşmenin sürdüğü evre hangisidir
A)-ilerleyici dönem
B)-başlangıç dönemi
C)-irreversibl dönem
D)-kompansasyon dönemi
E)-erken dönem
Soru 18- Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilirken aşağıdakilerden hangisinin dikkata alınmasına gerek yoktur
A)-ameliyat yeri
B)-hastanın solunum ve dolaşımının izlenmesinin engellenmemesi
C)-hastanın cinsiyeti
D)-uygulanacak anestezi tipi
E)-hastanın yaşı ve beden yapısı
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi bireyde infeksiyon oluşumunu etkileyen faktörler arasında yer almaz
A)-etkenin organizma tarafından belirli oranda alınması
B)-mikroorganimanın türü
C)-hazırlayıcı faktörlerin varlığı
D)-immün sistemin zayıflığı
E)-mikroorganizmanın etkin olabileceği yoldan girmesi
Soru 20- Aşağıdakilerin hangisi Cerrahi alan infeksiyonuna neden olan dış kaynaklı risk faktörleri arasında yer almaz
A)-cilt bütünlüğünün bozulması
B)-hastanede kalış süresi
C)-malignite
D)-diğer bir hastalığın tedavi süreci
E)-perioperatif kan transfüzyonu
Soru 21- Ameliyat öncesi cilt temizliği için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-tüylerin temizlenmesi jiletle yapılmalıdır
B)-tüylerin temizlenmesi ameliyattan önceki gece yapılmalıdır
C)-tüylerin temizlenmesi cerrahi girişimin başlamasına en yakın zamanda yapılmalıdır
D)-tüylerin temizlenmesi ameliyattan 2 gün önce yapılmalıdır
E)-tüylerin temizlenmesi her cerrahi girişimde yapılmalıdır
Soru 22- Premenapozal dönemde KKmm ne zaman yapılmalıdır
A)-menstrüel siklusun 5. Ve 7. Gününde
B)-menstuasyonun 2. Gününde
C)-herhangi bir gün
D)-mensturasyonun 1. Gününde
E)-mensturasyon bitiminden 5-7 gün sonra
Soru 23- aşağıdakiilerden hangisi amelıyat öncesi hasta bakım amaçları arasında yer almaz
A)-hasta konusunda doğru ayrıntılı bilgi edinme
B)-var olan patolojık olayın ortaya çıkarılması
C)-üst düzeyde güvenli çevre oluşturulması
D)-yetersizlik ve eksikliklerin giderilmesi
E)-hasta/ailenin bilgilendirilmemesi
Soru 24- aşağıdakilerden hangisi hastaya ameliyat öncesi dönemde verilen eğitim konuları arasında yer almaz
A)-katater bakımı
B)-solunum egzersizleri
C)-bacak-ayak egzersizleri
D)-ailenin bilgilendirilmesi
E)-ağrı yönetimi
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi üriner retansiyon varlığında uygulanır
A)-sürekli e aralıklı kateterizasuon
B)-sürekli katetrizasyon
C)-aralıklı katetrizasyon
D)-silikon kateter uygulaması
E)-foley sonda uygulaması
Soru 26- Aşağıadkilerden hangisi septik şokun belirtilerinden değildir
A)-beden sıcaklığında azalma
B)-kardiak atımda yükselme
C)-hızlı ve yüzeysel solunum
D)-taşikarda ve taşipne
E)-ciltte kırmızı peteşi

Toplam Soru Miktarı: 26