3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 8 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi nefes alıp verme aşamalarından değildir
A)-Ventilasyon
B)-Difuzyon
C)-Perfüzyon
D)-Saturation
E)-Solunumun düzenlenmesi
Soru 2- Havanın akcigerlere girmesidir. Aktif bir süreçtir. Toraks kaslarının hareketi ve diyafrağmanın abdomene doğru hareketi ile oluşan negatif basınç sonucu gerçekleşen nedir
A)-Dispne
B)-Düfüzyon
C)-Ekspirasyon
D)-Perfüzyon
E)-İnspirasyon
Soru 3- Göğüs travma nedenleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Künt ve penetre yaralanmalar
B)-Trekeoda deviasyon yaralanmalar
C)-Köpüklü sekresyon yaralanmalar
D)-Solunum distresi yaralanmalar
E)-Sıyrık ve abrezyon yaralanmalar
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Toraks yaralanmalarına ilişkin solunumsal bulgulardan değildir
A)-Hemoptizili /hemoptezisiz öksürük
B)-Aritmi
C)-Göğüs yarasından hava kaçışı
D)-O2 santürasyonunda azalma
E)-Trekeada deviasyon
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Toraks yaralanmalarına ilişkin kardiyovasküler bulgulardan değildir
A)-Boyun venlerinde dolgunluk
B)-İki kolda asimetrik kan basıncı değerleri
C)-Ağız, yüz,tırnak ve mukoz mebranda siyanoz
D)-Kalp seslerinde bogukluk
E)-Hızlı ve yüzeyel nabız
Soru 6- Aşagıdakilerden hangisi Toraks yaralanmalarına ilişkin yüzeyel bulgulardan değildir
A)-Açık göğüs yarası
B)-Asimetrik göğüs hareketleri
C)-Subkutan amfizem
D)-Dispne, solunum distresi
E)-Ezilme -Sıyrık
Soru 7- Aşagıdakilerden hangisi göğüs travmalarının komplikasyonlarından değildir
A)-Pnömotoraks -Hemotoraks
B)-Tansiyon Pnömotoraks
C)-Kuş göğüs /yelken göğüs
D)-Kalp tamponandı
E)-Visseral Pnömotoraks
Soru 8- Visseral yada pariatel plevrada oluşan hasar sonucu plevral boşluğa hava toplanması ve burada pozitif basınç oluşmasına ne denir
A)-Pnömotoraks
B)-Hemotoraks
C)-Tansiyon Pnömotoraks
D)-Tansiyon Hemotoraks
E)-Kuş göğüs /Yelken göğüs
Soru 9- Plevranın delici yada kesici bir aletle zarar görmesi sonucu, plevral boşlukta toplanan havanın dışarıya çıkışının olmamasıyla Toraks içi basıncın giderek artması durumudur. Artan basınç nedeniyle, Toraks içi organların yer değiştirmesi (mediastenal şift )söz konusu olan nedir
A)-Pnömotoraks
B)-Tansiyon Pnömotoraks
C)-Distansiyon Toraks
D)-Kalp tamponandı
E)-Subkutan amfizem
Soru 10- Künt göğüs travmalarînın bir komplikasyonu olup birden fazla Kosta kırığı nedeniyle göğüs duvarının stabilitesinin bozulma durumuna ne denir
A)-Kalp tamponandı
B)-Boyun venlerinde distasyon
C)-Kuş göğüs /Yelken göğüs
D)-Tansiyon Pnömotoraks
E)-Tansiyon Hemotoraks
Soru 11- Cerrahi girişim gerektiren akciğer enfeksiyon hastalıkları nelerdir
A)-Akciğer absesi
B)-Bronşektazi
C)-Tüberküloz
D)-Akciğer tümörleri
E)-Hepsi
Soru 12- Akciğer absesi oluşumuna neden olan etkenler hangisidir
A)-Enfekte metaryelin üst solunum yoluyla aspire edilmesi
B)-Bakteriyel pnomönü, Bronşektazi gibi akciğer enfeksiyonları
C)-Delici /perfore göğüs travmaları
D)-Bronşların obstiruksiyonu -subrenik abseler
E)-Hepsi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi akciğerin iyi huylu tümòrlerindendir
A)-Bronşiyal adenom
B)-Karsinojenler
C)-Heredite
D)-Subrenik abseler
E)-Segmental rezeksiyon
Soru 14- Yulaf hücreli kanser olarakta adlandırılır. Genellikle büyük havayollarında gelişir. Prognozu çok kötüdür. Hastaların yaklaşık dörte üçünde, tanı konuldugunda metastaz vardır. Bu nedenle tedavisinde cerrahi tercih edilmez. Sıklıkla kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Bu hangi akciğer kanseridir
A)-Büyük hücreli akciğer kanseri
B)-Küçük hücreleri akciğer kanseri
C)-Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
D)-Büyük hücreli dışı akciğer kanseri
E)-Büyük -küçük hücreli akciğer kanseri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangileri akciğer kanserinin klinik belirtilerindendir
A)-Ateş,titreme, öksürük (erken belirti )
B)-Kanlı kalinlaşmıs kraşe (Hemoptizi)
C)-Boyun ve aksillada lenf adonepatisi
D)-Hoarsness (rekurrent larenks sinirlerini kapsama sonucu )
E)-Hepsi
Soru 16- Aşagidakilerden hangisi akciğer kanserinde tanı yöntemlerinden değildir
A)-Akciğer Röntgeni
B)-Toraks ve batın BT
C)-Ultrasonografi
D)-Bronkoskopi -mediastinoskopi
E)-Biyopsi -patolojik incelemeler
Soru 17- Akcşagıdakilerden hangisi akciğer kanserinde tedavi yöntemlerinden değildir
A)-Radyoterapi -kemoterapi
B)-Biyolojik tedavi
C)-Fototerapi
D)-Cerrahi tedavi
E)-Akciğer Röntgeni
Soru 18- Akciğer kanserinde cerrahi girişimin sakıncalı olduğu durumlardan değildir
A)-Biyolojik tedavi
B)-Hiperkarni -korpulmonale
C)-Pulmoner hipertansiyon
D)-Akciğer fonksiyon testlerinde azalma
E)-Karaciğer -kalp -böbrek hastalıkları
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi göğüs cerrahisinde uygulanan amaliyat tiplerinden değildir
A)-Wedge rezeksiyon
B)-Segmental rezeksiyon
C)-Akciğer kan gazı rezeksiyonu
D)-Labektomi -Pnömonektomi -Dekortikasyon
E)-Tarakotomi-Tarakoskopi-Tarakoplasti
Soru 20- Kalinlaşmıs fibroz membranın Visseral plevradan soyulmasi yada çıkarılmasına ne denir
A)-Tarakoplasti
B)-Pnömonektomi
C)-Wedge rezeksiyon
D)-Dekortikasyon
E)-Akciğer transplatasyonu

Toplam Soru Miktarı: 20