3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 5 ÜNİTE (a)

Soru 1- Hasta ameliyathanede birçok riskle karşı karşıyadır. Aşağıdakilerden hangisi bu risklerden değildir
A)-İnfeksiyon
B)-Kan damarlarının kompresyonu ya da staza bağlı trombus
C)-Elektrik şoku ya da yanıklar
D)-Lokal ya da genel vücut ısısının artması
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi sirküle hemşiresinin sorumluluklarından değildir
A)-Bilgilendirilmiş izni doğrular
B)-Ekibi koordine eder
C)-Yeterli araç-gereç ve malzemeyi sağlar
D)-Alınan örneklerin etiketlenerek ilgili birime gönderilmesini sağlar
E)-Hiçbiri
Soru 3- Cerrahi el yıkama aynı gün içerisinde kaçar dakika olmalıdır
A)-Günün ilk yıkaması için 10 dakika sonraki için 7 dakika olmalı
B)-Günün ilk yıkaması için 7 dakika sonraki için 5 dakika olmalı
C)-Günün ilk yıkaması için 6 dakika sonraki için 4 dakika olmalı
D)-Günün ilk yıkaması için 5 dakika sonraki için 3 dakika olmalı
E)-Hiçbiri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi genel anestezi evrelerinden biri değildir
A)-Analjezi evresi
B)-Cerrahi anestezi evresi
C)-Spinal anestezi evresi
D)-Eksitasyon evresi
E)-Meduller depresyon evresi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi genele anestezi şekillerindendir
A)-Epidural anestezi
B)-Eksitasyon anestezi
C)-Bilinçsiz sedasyon
D)-Nöromüsküler blokörler
E)-Hepsi
Soru 6- Rektal ve vajinal cerrahi girişimlerinde ............ pozisyon kullanılır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-Lateral pozisyon
B)-Litomi pozisyonu
C)-Laminektomi pozisyonu
D)-Trendelenburg pozisyonu
E)-Sistomi pozisyonu
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat tanılama verilerine dayalı olası komplikasyonlardandır
A)-Infeksiyon
B)-Maling hipetermi
C)-Hipotermi
D)-Hipoksi
E)-Hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi ekipte yer alır
A)-Sirküle hemşire
B)-Skrap hemşire
C)-Cerrahi teknisyenler
D)-Cerrah ve asistanlar
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi anestezinin amaçlarından değildir
A)-Refleksleri bastırmak
B)-Adale gevşemesini sağlamak
C)-Sinir uyaranlarının iletimini sağlamak
D)-Bilinç durumunu etkileyerek uyku geliştirmek
E)-Hiçbiri
Soru 10- Genellikle aşağı abdomen ve pelvis cerrahisinde, bağırsakların yukarı abdomene doğru kayarak iyi görüş sağlayan pozisyon hangisidir
A)-Litotomi pozisyonu
B)-Trendelenburg pozisyonu
C)-Dorsal rekümbent pozisyonu
D)-Lateral pozisyon
E)-Laminektomi pozisyonu
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathanede sirküle hemşirenin görevleri arasında yer almaz
A)-Hastaya pozisyon vermek
B)-Odanın hazırlanmasına yardım etmek
C)-Hastanın üzerine steril örtülerin uygulanmasına yardım etmek
D)-Hastanın ameliyat masasına transferine yardım etmek
E)-Hastanın güvenlik ve sağlık gereksinimlerini korumak
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin komplikasyonlarından biri değildir
A)-Kardiyak arrest
B)-Metabolik aktivitede artma
C)-Bronkospazm
D)-Hipotansiyon
E)-Mide içeriğini aspire etme
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi bölgesel anestezi şekilleri arasında yer almaz
A)-İnhalasyon anestezisi
B)-Topikal anestezi
C)-Spinal anestezi
D)-Epidural blok
E)-Lokal infiltrasyon anestezisi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathanede steril ve sirküle hemşirenin ( her ikisinin de) sorumlu olduğu ortak görevlerden biridir
A)-Bireyi ameliyathaneye kabul eder
B)-Cerrah ve asistanlara alet verir
C)-Bireyin örtülme işlemine yardım eder
D)-Spanç, iğne ve aletleri sayar
E)-Ekipmanın güvenli çalışmasını, yeterli araç-gereç ve malzemeyi sağlar
Soru 15- Aşağıda ameliyat çeşidine göre verilen pozisyonlara ilişkin yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-Pelvik bölge ameliyatları – Trendelenburg pozisyonu
B)-Spinal ameliyatlar - Laminektomi pozisyonu
C)-Vajen onarımı – Supine pozisyonu
D)-Rektal bölge ameliyatları - Litotomi pozisyonu
E)-Abdominal cerrahi- Dorsal rekümbent
Soru 16- Cerrahi ortama ilişkin risklerdedir
A)-Kan ve beden sıvılarıyla temas
B)-Lazer ve radyasyon ile ilgili riskler
C)-Lateks alerjisi
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 17- Kac çeşit anestezi vardır
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 18- Ameliyat sırasında bakımda beklenen hedeflerin ulaşıp ulaşmadığı nasıl değerlendirilir
A)-Hastanın anksiyetisinin düşük olması
B)-Güvenliğe ilişkin sorunun olmaması
C)-Cerrahi pozisyona bağlı yaralanmanın
D)-Çevresel güvenliğin sürdürülmesi
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 18