3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 12 ÜNİTE

Soru 1- uriner sistem hastalıklarında laboratuvar testlerinde hangi test yapılmaz
A)-serum kreatin
B)-BUN
C)-PSA
D)-A.K.Ş
E)-GGT
Soru 2- böbrek yada mesanenin kanser varlığı acısından değerlendirmesi kanserin metastaz yapıp yapmadığı hangi tanı yöntemi kullanılır
A)-intravenös ürografi
B)-ultrasongrafi
C)-bilgisayarlı tomografi
D)-manyetik rezonans görüntüleme
E)-süstoüretroskopi
Soru 3- ürüner sistem hastalarında fiziksel değerlendirmelerinde hangisi yapılmaz
A)-palpasyon
B)-inpeksiyon
C)-perküsyon
D)-oskültasyon
E)-olfaksiyon
Soru 4- ürüner sistem taşı olan hasta hangi vitamini tüketmemesi gerekir
A)-C vitamini
B)-B vitamini
C)-D vitamini
D)-E vitamini
E)-K vitamini
Soru 5- böbrek kanserini belirtileri nelerdir
A)-hema türü
B)-donuk yan ağrısı
C)-Kitle varlığı
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 6- Ağrısız hematüri idrar yaparken yanma sık idrara çıkma belirtileri olan hastalık nedir
A)-Mesane kanseri
B)-Kolon verektum kanseri
C)-Pankreas kanseri
D)-Karaciğer kanseri
E)-Kolesistit
Soru 7- Bening hiperplazisi etyolojisi nedir
A)-İleri yaş
B)-Ailesel faktörler
C)-Genetik faktörler
D)-Testestoran hormonu
E)-Hepsi
Soru 8- Testis kanserinin lokal septomların nelerdir
A)-Ağrısız şişlik
B)-Alt karın yada kasıkta hafif ağrı
C)-Testistin büyümesi
D)-Skrotunun ağırlığı
E)-Hepsi
Soru 9- Testis kanserinin hormonal septomlarından değildir
A)-Meme büyümesi
B)-Hassas memeler
C)-Ergenlikten önce vücutta kıl büyümesi
D)-Cinsel isteksizlik
E)-İdrar miktarında artış
Soru 10- Turp sendromu gelişen hastalarda hangi belirtiler görünmez
A)-Konfüsyon
B)-Siyanoz
C)-Dispne
D)-Hipotansiyon
E)-Hipertansiyon
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi böbrek ağrısının nedenlerinden değildir
A)-Akut pyelonefrit
B)-Akut renal obstrüksiyonlar
C)-Üreteral taş varlığı
D)-Böbrek kapsülünün gerginliği
E)-Böbrek arterinin vazokontrüksiyonu
Soru 12- Üriner sistem hastalarının fiziksel değerlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesi yapılmaz
A)-Sırtın üst ve alt kısmı
B)-Karın bölgesi
C)-Genital bölge
D)-Alt ekstremiteler
E)-Renal bölge
Soru 13- Üriner sistem hastalıklarının laboratuvar testlerinde hangisine bakılmaz
A)-Elektrolit analizleri
B)-Prostat spesifik antijen testi
C)-Serum kreatini
D)-Dansite ve osmolalite
E)-İdrarın mikroskobik incelemesi
Soru 14- Üriner sistem tanısal yöntemlerinden en çok ultrasonografinin tercih edilmesinin nedeni hangisi değildir
A)-Düşük maliyetli olması
B)-Tekrarlanabilir olasılığının fazla olması
C)-Nefrotoksik kontrast madde gerekmemesi
D)-Görüntüleme ekipmanının yeterli ve donanımlı olması
E)-İnvaziv olmaması
Soru 15- Tedavi amaçlı olarak sistoskopi hangi durumda uygulanmaz
A)-Transuretral rezeksiyon (TUR)
B)-Üretranın obstrüksiyonunu önlemek
C)-Hemorajik lezyon koagülasyonları
D)-Üreteral obstrüksiyonu önlemek
E)-Endoskopik sistolitotripsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taşlarının risk faktörlerinden değildir
A)-Genetik faktörler
B)-Yaş ve cinsiyet
C)-Sigara ve alkol kullanımı
D)-Yüksek beden kitle indeksi ve beslenme alışkanlıkları
E)-İklim ve coğrafya
Soru 17- Hangisi üriner sistem taşlarının oluşumunda etkin değildir
A)-Ürik asit
B)-Amonyak
C)-Kalsiyum fosfor
D)-Kalsiyum oksalat
E)-İdrar stazı ve hareketsizlik
Soru 18- Hangisi üriner sistem taşlarının infeksiyon bulgusu değildir
A)-Bulantı ve kusma
B)-Sürekli idrar hissi
C)-Dizüri
D)-Kesik kesik idrar yapma
E)-Sık idrara çıkma
Soru 19- Böbrek kanserinin tedavisinde hangisi uygulanmaz
A)-Parsiyel nefrektomi
B)-Kemoterapi
C)-İmmünoterapi
D)-Radyasyon tedavisi
E)-Radikal nefrektomi
Soru 20- Böbrek taşı tedavisinde şok dalgalarıyla taş kırma (SWL) hangi durumlarda sakıncalıdır
A)-Çok büyük taşlarda
B)-Antikoagülan tedavi uygulananlarda
C)-Vücüt dezenformasyonu olanlarda
D)-Üriner retansiyonu olanlarda
E)-Böbrekten anormal drenaj olan durumlarda
Soru 21- Mesane kanserleri kaç gruba ayrılır
A)-4
B)-2
C)-3
D)-5
E)-1
Soru 22- Hangisi mesane kanserlerinin risk faktörlerinden değildir
A)-Genetik faktörler
B)-Sigara kullanımı
C)-Mesanenin granüloz dokusu
D)-Kronik infeksiyonlar
E)-Mesanede taş ve yabancı cisimler
Soru 23- Mesane kanserinin eksik görülen bulgusu hangisidir
A)-Oliguri
B)-Noktüri
C)-Ağrısız hematüri
D)-Alt ekstremitede ödem
E)-Renal ağrı
Soru 24- Radikal sistektomide erkeklerde hangi doku çıkarılmaz
A)-Mesane
B)-Pelvik periton
C)-Üretra
D)-Proksimal üreter
E)-Pelvik lenf nodları
Soru 25- Hangisi prostat kanseri belirtilerinden değildir
A)-Akut idrar retansiyonu
B)-Hematüri
C)-Halsizlik ve iştahsızlık
D)-Ağrılı idrar yapma
E)-İleri dönemlerde kilo kaybı

Toplam Soru Miktarı: 25