4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM VİZE SORULARI 2018

Soru 1- Bilişim teknolojisi açısından bir durum hakkında birbiriyle henüz bağlantısı kurulmamış bilinenler veya sayısal ortamlarda bulunan ve taşınan sinyallere ne ad verilir
A)-Bilgi
B)-Veri
C)-Enformasyon
D)-Yazılım
E)-Donanım
Soru 2- Belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin derlenmiş bilgi parçasına ne denir
A)-Veri
B)-Bilgi
C)-Enformasyon
D)-Bilişim
E)-Yazılım
Soru 3- Hangisi bilgisayarlarda olması gereken özelliklerden değildir
A)-Otomasyon
B)-Hız
C)-Hafıza
D)-Doğruluk
E)-Fiyat
Soru 4- Bir kurumda karar vermeyi destekleyen veri ya da bilgiyi toplayan, depolayan, düzenleyen ve istenilen formatta dağıtan ilişkili birimler topluluğu hangisidir
A)-Bilgi sistemleri
B)-Karar destek sistemleri
C)-Elektronik sağlık kayıtları
D)-Laboratuvar bilgi sistemleri
E)-Hasta takip sistemleri
Soru 5- Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan ve tüm ülke genelinde sağlık hizmeti alan bireyler ile sağlık hizmeti sunan tüm kurumlar arasındaki sağlık veri iletişimini hızlandırmayı ve daha güvenilir bir özellik kazandırmayı amaçlayan projenin adı nedir
A)-Sağlık-net
B)-Sağlık bilişim
C)-Sağlık bilgi referans sunucusu
D)-Karar destek sistemi
E)-Aile hekimliği bilgi sistemi
Soru 6- Hangisi ‘’Sağlık kurumlarında üretilen, idari ve mali verileri de kapsayan, standartlara uygun şekilde üretilen verilerin doğrudan üretildikleri yerden toplanmasını, toplanan verilerden tüm paydaşlar için gerekli bilgilerin elde edilmesini sağlayan, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasını hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi sistemi’’ ni tanımlar
A)-Sağlık-NET
B)-SKRS
C)-MSVS
D)-USVS
E)-AHBS
Soru 7- Hangisi Hastane Bilgi Sistemleri içinde yer alan ve hasta tıbbi bilgi girişi, görüntüleme, rapor hazırlama, ilaç ve sarf malzeme istemi, poliklinik ve servis raporlama işlevlerini içeren modüldür
A)-Eczane modülü
B)-Vezne modülü
C)-Poliklinik modülü
D)-Bilgi yönetim modülü
E)-Finansman modülü
Soru 8- Bireylerin, grupların ve toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla hemşirelik verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan bilgisayar ve bilgi bilimine ne ad verilir
A)-Bilgi sistemleri
B)-Hemşirelik bilişimi
C)-Sağlık bilişimi
D)-Laboratuvar bilgi sistemleri
E)-Tele sağlık
Soru 9- Hangisi toplum temelli hemşirelik uygulamalarının dökümantasyonunda sıklıkla kullanılır
A)-NANDA
B)-ABC Kodları
C)-Omaha sistemi
D)-NIC
E)-ICNP
Soru 10- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve 81 il sağlık müdürlüğü bünyesindeki insan gücü, malzeme,ilaç-eczacılık ve mali kaynakların yönetiminde kullanılan bilgi sistemine ne ad verilir
A)-MHRS
B)-LOİNC
C)-HSBS
D)-HBYS
E)-ÇKYS
Soru 11- Sağlıkta Dönüşüm Programı ile en köklü değişiklik hangisinde olmuştur
A)-Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
B)-Hastane Bilgi Sistemi
C)-Toplum Sağlığı Merkezleri
D)-Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
E)-Kaynak Yönetim Sistemi
Soru 12- Sağlık bilgi sistemleri içinde tanımı ve formatı belirlenen sağlık verilerinin yer alması ve bu şekilde sağlık kurumlarında farklı uygulamalar kullanılsa bile üretilen sağlık verilerinin aynı özellikte olmasının amaçlandığı çalışma hangisidir
A)-MSVS
B)-Karar Destek Sistemi
C)-USVS
D)-SKRS
E)-MHRS
Soru 13- Hangisi hemşirelik bilişimi uygulama standartları arasında yer almaz
A)-Tanılama
B)-Planlama
C)-Uygulama
D)-Etik
E)-Danışmanlık
Soru 14- Hasta bakımını destekleyen, planlama, yönetim, eczane, laboratuvar, klinik araştırma ve eğitim için kullanılan hemşirelik bilgi sistemleri sağlık bilgi sistemlerinin hangi bileşeninde yer alır
A)-Klinik Bilgi Sistemleri
B)-Karar Destek Sistemleri
C)-Hastane Bilgi Sistemleri
D)-E-Sağlık
E)-E-Net
Soru 15- Hemşirelere karar desteği sağlamalarında, bilimselliğin artırılmasında, bakımın yönetim ve uygulamasında kanıt temelli uygulamalarında önemli katkı sağlayan bilgi sistemi hangisidir
A)-Hemşire bilgi sistemi
B)-Elektronik sağlık kaydı
C)-Hasta bilgi sistemi
D)-Karar destek sistemleri
E)-Sağlık bilgi sistemleri
Soru 16- Hangisi hastane bilgi sistemleri yapısında yer almaz
A)-Hemşirelik hizmetleri
B)-Aile hekimliği
C)-Tanı ve tedavi
D)-Yönetim sistemleri
E)-Tıbbi kayıt
Soru 17- Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği Hemşirelik Çalışma Grubu hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından hemşireleri 4 kategoride tanımlamıştır.Hangisi değildir
A)-Başlangıç giriş düzeyinde hemşire
B)-Deneyimli hemşire
C)-Uzman bilişim hemşiresi
D)-Bilişim yenilikçisi hemşire
E)-Politika geliştirici hemşire

Toplam Soru Miktarı: 17