4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM VİZE SORULARI 2017

Soru 1- Bir kurumda karar vermeyi destekleyen, veri yada bilgi toplayan, depolayan düzenleyen ve istenilen formatta dağıtan ilişkili birimler topluluğuna ne ad verilir
A)-bilgi sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Birbirinden uzak mekanlar arasında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak hemşirelik bakım ve uygulamalarının sunumu ,yönetimi ve koordinasyonuna ne ad verilir
A)-tele hemşirelik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hemşirelik bilişimi yeterlilikleri içinde hangisi yeralmaz
A)-bilgi bilimi
B)-bilgisayar bilimi
C)-hemşirelik bilimi
D)-bilgi okuryazarlığı
E)-finansal yönetim
Soru 4- Aşağıdakilerin hangisi perioperatif hemşirelik veri setini ifade eder
A)-pnds
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hangisi veri elemanı setidir
A)-NMDS
B)-OMAHA
C)-NANDA
D)-ICNP
E)-NIC
Soru 6- Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği hangisidir
A)-Nanda
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Hangisi sağlık verilerinin toplanmasında minimum sağlık veri setleri içinde yer alır
A)-mali veri seti
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi sağlık kurumlarında üretilen ,idari ve mali verileri de kapsayan standartlara uygun şekildeüretilen verilerin doğrudan üretildikleri yerden toplanmasını ,toplanan serilerden tüm paydaşlar için gerekli bilgilerin elde edilmesini sağlayan sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasını entegre ,güvenli,hızlı ve genişleyebilen bir bilgi sistemini tanımlar
A)-sağlık-net
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Veri tabanlarını tanımlamak,yaratmak,kullanmak,değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlüişletimsel gereksinimi karşılamak için tasarlanmış sistem ve yazılımlar hangisidir
A)-veri tabanı yönetim sistemi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- aşağıdakilerdenhangisi veri iletişimi bileşenlerinden değildir
A)-mesaj
B)-gönderici
C)-protokol
D)-ortam
E)-otomasyon
Soru 11- Hangisi tetkik istemi istemi ve tetkik sonuçlarının gönderildiği sistemdir
A)-laboratuvar bilgi sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hangisi sağlık bilgi sistemleri içinde yer alan bazı standartlardan değildir
A)-DICOM
B)-SNOMED
C)-UNIX
D)-HL-7
E)-LOİNC
Soru 13- Hangisi hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından geliştirilen kategorilerden değildir? a-başlangıç hemşiresi
A)-deneyimli hemşire
B)-politika geliştirici hemşire
C)-uzman bilişim hemşiresi
D)-yenilikçi hemşire
E)-
Soru 14- hangisi hemşirelik bilişimi uygulama standartlarından değildir
A)-sağlık eğitimi
B)-sağlığı geliştirme
C)-danışmanlık
D)-uygulama kalitesi
E)-etkinliklerin aktivitelerin koordinasyonu
Soru 15- kullanıcı ihtyaçlarının doğru tespit edilerek geliştirecek çözümlere ,sistemlere aktarılması,bilişim hemşiresinin hangi rolleri kapsamına girer
A)-geliştirme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- bilgi kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-hastanın tansiyonun ölçümü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- aile hekimliği sisteminde okul aşılamaları ,çevre sağlığı çalışmaları,toplum odaklı hizmetleri götüren birim hangisidir
A)-toplum sağlığı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Elektronik faturaların işlendiği sistem hangisidir
A)-medulla
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Bilgisayar bilimi ile ilgili olmayan terim hangisidir
A)-yazılım
B)-bilgi
C)-bilgisayar donanımı
D)-veri
E)-kanıt temelli rehberler
Soru 20- hangisi sağlık kurumunda bilgi sistemleri ile yapılan fonksiyonlardan değildir
A)-kayıt
B)-uygulama
C)-aktarma
D)-depolama
E)-geri çağırma

Toplam Soru Miktarı: 20