4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 9 ÜNİTE OMAHA SİSTEMİ (b)

Soru 1- Omaha sisteminde problem sınıflama sistemi içinde yer almaz
A)-çevresel
B)-psikososyal
C)-biyolojik
D)-fizyolojik
E)-sağlık davranışları
Soru 2- Psikososyal alan (omahada) içine hangileri girer
A)-davranış biçimleri
B)-iletişim
C)-ilişkiler ve gelişimsel özellikler
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 3- Omaha Sistemi hakkında hangisi doğru değildir
A)-Omaha Sistemi, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen ve hemşirelik uygulamalarını destekleyen oniki terminolojiden biridir
B)-Omaha Sisteminde sağlık problemlerinin, girişimlerin ve bakım sonuçlarrının basit kodlarla tanımlanmış olması, sağlık hizmetlerinin dökümantasyonu için son derece uygun bir yapı sunmaktadır
C)-Omaha Sistemi, sıklıkla ikinci basamak sağlık hizmeti alanında çalışan disiplinlerin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş araştırma temelli, standardize bir klinik dökümantasyon dilidir
D)-Bakımın kritik önem taşıyan üç bileşenini (tanılar, girişimler, çıktılar) içerir
E)-Ülkemizde de sistemin, evde bakım alanında, birinci basamak sağlık kurumlarında, uzun dönem yaşlı bakımında, taburculuk planlamasında, akut bakımda, iş sağlığı ve okul sağlığı alanında kullanılan örnekleri bulunmaktadır
Soru 4- Omaha Sistemi, birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi, girişimlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dökümantasyonunda sıkıkla hangi hemşireler tarafından kullanılan bir sınıflama sistemidir
A)-Uzman hemşire
B)-Eğitim Hemşiresi
C)-Sorumlu Hemşire
D)-Halk Sağlığı Hemşiresi
E)-Servis Hemşiresi
Soru 5- Omaha Sistemi birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi, girişimlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dökümantasyonunda kullanılan bir sınıflama sistemidir. Omaha Sistemi hangi bilim adamının liderliğinde geliştirlmeye başlanmıştır
A)-Betty Neuman
B)-Jean Watson
C)-Karen S.Martin
D)-Hildegard Pepleu
E)-Lyda E.Hall
Soru 6- Omaha Sistemi birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi, girişimlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dökümantasyonunda kullanılan bir sınıflama sistemidir. Omaha Sistemi hangi yılda geliştirilmeye başlanmıştır
A)-1978
B)-1975
C)-1988
D)-1965
E)-1992
Soru 7- Omaha Sistemi birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi, girişimlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dökümantasyonunda kullanılan bir sınıflama sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sisteminin kulanıldığı kuruluş yada merkezlerden biri değildir
A)-Hastaneler
B)-Toplum Sağlığı Merkezi
C)-Ağız-Diş Sağlığı Merkezi
D)-Akut Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
E)-İş Sağlığı/Okul Sağlığı
Soru 8- Omaha Sistemi birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi, girişimlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dökümantasyonunda kullanılan bir sınıflama sistemidir. Omaha Sisteminin ana bileşenleri aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir? I- Problem Sınıflama Listesi II- Girişim Şeması III- Problem Değerlendirme Ölçeği IV- Sonuç Şeması V- Analiz
A)-I-II-III
B)-I-III
C)-I-II-IV
D)-II-III-IV-V
E)-II-III-IV
Soru 9- Omaha Sisteminde ana bileşenlerinden biri olan Problem Sınıflama Listesi; birey, aile yada toplum gruplarının var olan yada potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik problem listesidir. Omaha Sistemi Problem Sınıflama Listesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir
A)-Çevresel Alan yaşam alanı, mahalle ve toplumu kapsayan fiziksel ve çevresel kaynaklarla ilgili hemşirelik problemlerini tanımlar
B)-Fizyolojik alan yaşamın sürekliliğini sağlayan vücut fonksiyonları ve süreçler ile ilişkili olanhemşirelik problemlerini tanımlar
C)-Psikososyal alan davranış biçimi, iletişim, ilişkiler ve gelişimsel özellikler ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlar. Bu alanda, toplum kaynakları ile iletişim, sosyal etkileşim, rol değişimi, kişilerarası ilişkiler, maneviyat, yas, ruh sağlığı, cinsellik, bakım verme/ ebeveynlik gibiproblemler yer alır
D)-Sağlık davranışları sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan aktivite örüntüleri ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlar
E)-52 sağlık problemi ve her probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi Problem Sınıflama Listesinde sağlık davranışları alan problemleri arasında yer almaktadır
A)-Gelir, sanitasyon, konut ve yaşanılan mahalle/ iş yeri güvenliği problemleri
B)-Toplum kaynakları ile iletişim, sosyal etkileşim, rol değişimi, kişilerarası ilişkiler ilgili problemler
C)-Maneviyat, yas, ruh sağlığı, cinsellik, bakım verme/ ebeveynlik gibi problemler
D)-İşitme, görme, konuşma ve dil, ağız sağlığı, bilişsel durum, ağrı, bilinç, gebelik, postpartum gibi problemler
E)-Beslenme, uyku ve dinlenme, fiziksel aktivite, kişisel bakım, madde kullanımı, aile planlaması gibi problemler
Soru 11- Omaha Sisteminde her problem aktüel, potansiyel yada sağlığı geliştirme özellikleri ile tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel risk faktörlerindendir
A)-İnfeksiyon, ateş
B)-Yayılma(bulaşma), biyolojik tehlikeler
C)-Tarama/kültür/laboratuvar sonuçarında pozitiflik
D)-Solunum Risk Faktörü; sigara içme, işyerinde asbest maruziyeti
E)-Yetersiz bağışıklama
Soru 12- Omaha Sistemi Problem Sınıflama Listesi; birey, aile ya da toplum gruplarının var olan ya da potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik problem listesidir. Listede, dört alanda (çevresel, fizyolojik, psikososyal ve sağlık davranışları), 42 sağlık problemi ve her probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir. Bu 42 sağlık probleminin dört alanda (çevresel, fizyolojik,psikososyal ve sağlık davranışları) dağılım sayıları hangisinde doğru verilmiştir
A)-(Çevresel Alan: 4 Problem) + (Psikososyal Alan: 8 Problem) + (Fizyolojik Alan: 18 Problem) + (Sağlık Davranışları: 12 Problem) = Toplam 42 Sağlık Problemi
B)-(Çevresel Alan: 4 Problem) + (Psikososyal Alan: 12 Problem) + (Fizyolojik Alan: 18 Problem) + (Sağlık Davranışları: 8 Problem) = Toplam 42 Sağlık Problemi
C)-(Çevresel Alan: 8 Problem) + (Psikososyal Alan: 12 Problem) + (Fizyolojik Alan: 18 Problem) + (Sağlık Davranışları: 4 Problem) = Toplam 42 Sağlık Problemi
D)-(Çevresel Alan: 4 Problem) + (Psikososyal Alan: 18 Problem) + (Fizyolojik Alan: 12 Problem) + (Sağlık Davranışları: 8 Problem) = Toplam 42 Sağlık Problemi
E)-(Çevresel Alan: 12 Problem) + (Psikososyal Alan: 8 Problem) + (Fizyolojik Alan: 18 Problem) + (Sağlık Davranışları: 4 Problem) = Toplam 42 Sağlık Problemi

Toplam Soru Miktarı: 12