4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 8 ÜNİTE ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI

Soru 1- Elektronik Hasta Kayıt Sisteminde Olması Gereken Özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Süreklilik
B)-Mahremiyet
C)-Sayılabilirlik, hesaplanabilirlik
D)-Esneklik
E)-Güncellenemezlik
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı bir elektronik hasta kayıt sisteminde uyulması gereken 12 kriterden değildir
A)-Yerel ve uzak veri tabanları ve sistemlerle bağlantı kurar
B)-Karar ve analiz araçları sağlar
C)-Yapılandırılmış bir veri koleksiyonundan doğrudan veri girişini destekler
D)-Sadece gelecekte ortaya çıkacak gereksinimler için esnek ve genişleyebilir yapıdadır
E)-Hekimlere ve kuruluşlara bakım kalitesi ve maliyetlerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yardımcı olur
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık/Hasta Kayıt Sistemlerinin Temel Bileşenlerinden değildir
A)-Elektronik iletişim ve bağlantı
B)-Hasta desteği
C)-Kalite kontrol
D)-Yönetimsel süreçler
E)-Raporlar ve toplum sağlık yönetimi
Soru 4- Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kaç Temel Bileşeni vardır
A)-4
B)-6
C)-8
D)-10
E)-12
Soru 5- Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) terimi için doğru ifade hangisidir
A)-Elektronik sağlık kaydı kişileringeçmişteki, şimdiki ve gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı veya hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler kullanılarak kayıt altına alınan, saklanan, iletilen, erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü bilgi olarak tanımlanabilir
B)-ESK ların başka kayıtlarla etkileşimi sınırlıdır
C)-ESK lar ETK’ların bir parçasıdır
D)-ESK hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde oluşturulan basit kayıtlardır.
E)-
Soru 6- Elektronik Sağlık Kayıtları sekiz bileşenden oluşur. Bu bileşenlerden (karar destek) bileşenini açıklayan ifade hangisidir
A)-Klinik kararları verebilmek için gerekli bilgileri içerir
B)-Tüm güncel eski ve yeni kayıtların bir arada olması ve yönetilebilmesidir
C)-Tanı bakım taramalar ilaçlar ilaç etkileşimleri vb konularda hatırlatma yaparak sağlık çalışanını uyarır
D)-Klinisyenlerin İlaç tedavi bakım ve tüm talimatları yönetebilmesi için gereklidir
E)-Bakım ekibi, bakımın ortakları ve hastalar arasında elektronik iletişimi sağlar
Soru 7- Klinik kararları verebilmek için gerekli bilgileri içerir şeklinde tanımlanan ESK bileşeni hangisidir
A)-Karar destek
B)-Elektronik iletişim ve bağlantı
C)-Sağlık bilgisi ve data
D)-Sonuçların yönetimi
E)-Yönetimsel süreçler
Soru 8- Elektronik Sağlık Kayıt Sistemleri için gerekli olan temel teknolojilerden (tıbbi veri sözlüğü)nü açıklayan bir sözcük değildir
A)-Tıbbi veri sözlüğü elektronik kayıtlarda her tıbbi kavram ve veri elemanının tanımlandığı, aralarında semantik ve hiyerarşikilişkilerin kurulduğu bir veri tabanıdır.
B)-Kodlanmışve hesaplanabilir veri sağlayan bir veri sözlüğüdür
C)-farklı bilgisayarlardan gelen verilerin ortak bir dille değerlendirmesini sağlar
D)-veri karşılaştırmayı mümkün kılar
E)-raporlama olası değildir
Soru 9- Veri üreten her türlü bilgi sistemi ve cihazdan verilerin doğrudan ESK lara aktarılmasını sağlayan. Veri iletişim standartlarını destekleyecek bir yapılanmasının olması bu kayıtların geliştirilebilmesi için gerekli hangi temel yapıyı tarif etmektedir
A)-Otomasyon desteği
B)-Klinik veri deposu
C)-Esnek veri giriş yeteneği
D)-Tıbbi veri sözlüğü
E)-Klinik verilerin sunulmasında ergonomik ekran tasarımları
Soru 10- Elektronik sağlık / hasta kayıtları tasarlanması ve geliştirilmesi için beş temel yapının kurulması önerilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir
A)-Karar destek
B)-Elektronik iletişim ve bağlantı
C)-Klinik verilerin sunulmasında ergonomik ekran tasarımları
D)-Sonuçların yönetimi
E)-Yönetimsel süreçler
Soru 11- Asağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık Kayıtlarının (ESK) kullanımının (Sağlık tüketicileri) açısından yararları arasında değildir
A)-Kurumlarda bekleme süresini azaltır
B)-Tıbbi hataların en aza indirilmesi
C)-Klinik yönetsel süreçlerde raporlama imkanı
D)-Kişinin kendi bakımı için daha fazla sorumluluk alması
E)-Memnuniyette artma
Soru 12- Sağlıkta dönüşüm programı ülkemizde hangi yıl başlamıştır
A)-2003
B)-2004
C)-2005
D)-2006
E)-2007
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin içeriğinde bulunması gereken temel bir veri değildir değildir
A)-Dilekçeler
B)-Demografik bilgiler
C)-Epikriz
D)-İstatistikler
E)-Hekim istemleri
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık Kayıtlarının (ESK) kullanımının (hemşireler) açısından yararları arasındadır
A)-Kurumlarda bekleme süresini azaltır
B)-Tıbbi hataların en aza indirilmesi
C)-Araştırmalar için kaliteli veri sağlama
D)-Kişinin kendi bakımı için daha fazla sorumluluk alması
E)-Memnuniyette artma
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıt Sisteminde Olması Gereken Özelliklerden biridir
A)-Otomasyon desteği
B)-Klinik veri deposu
C)-Esnek veri giriş yeteneği
D)-Tıbbi veri sözlüğü
E)-Mahremiyet
Soru 16- Elektronik Tıbbi Kayıt (ETK) açıklayarak ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Elektronik tıbbi kayıt hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde oluşturulan yasal kayıtlardır
B)-Bu kayıtların başka kayıtlarla etkileşimi sınırlıdır
C)-ESK lar ETK’ların bir parçasıdır
D)-ETK lar ESK’ların bir parçasıdır
E)-Elektronik tıbbi kayıt hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde oluşturulan basit kayıtlardır
Soru 17- Sağlık hizmetinin ülke çapında elektronik ortamda güvenilir ve sürdürülebilir olarak hizmete konulup yönetilmesine ……… denir. Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-e-kayıt
B)-e-sağlık
C)-EKS
D)-ETK
E)-e-nabız
Soru 18- Elektronik tıbbi kayıt ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)-Hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde
B)-Yasal ve daha basittir
C)-Başka kayıtlarla etkileşimi sınırlıdır
D)-Kendi içinde sistemli değildir
E)-Elektronik sağlık kaydının bir parçasıdır
Soru 19- Elektronik sağlık kaydı hasta hakkında tüm bilgilerin bilgisayar ortamında toplanması ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir bilgi deposudur. Doğru mudur yanlış mı
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- ESK’nin hangi özelliklerinin olmaması gerekir
A)-Güvenlik
B)-mahremiyet
C)-izlenebilirlik
D)-veri bütünlüğü
E)-günlük uygulamada ESK ve EHK kavramlarının birbiri yerine kullanılamaması
Soru 21- Problem merkezli tıbbi ilk elektronik kayıtlar hangi yıl tutulmaya başlanmıştır
A)-1950
B)-1970
C)-1960
D)-1980-1990
E)-2000li yıllar
Soru 22- Veri güvenliği ve mahremiyet hangi yıllarda konuşulmaya başlanmıştır
A)-2000li yıllar
B)-1950
C)-1970
D)-1980-1990
E)-1960
Soru 23- EKS içeriğinde bulunması gereken veridir
A)-demografik bilgiler
B)-özgeçmiş
C)-sağlık problemi tıbbi tanılar
D)-bağışıklama,alerji
E)-hepsi
Soru 24- Tanı,bakım,taramalar,ilaçlar ,ilaç etkileşimi vb konularda hatırlatma yaparak sağlık çalışanını uyarak EKS’nin hangi bileşenidir
A)-sağlık bilgisi ve data
B)-sonuçların yönetimi
C)-karar destek
D)-hasta desteği
E)-talimat girişi yönetimi
Soru 25- ESK’nin kaç bileşeni ve kriteri vardır
A)-8 bileşen 12 kriter
B)-12 bileşen 8 kriter
C)-6 bileşen 14 kriter
D)-5 bileşen 10 kriter
E)-4 bileşen 16 kriter
Soru 26- Elektronik hasta kayıt sisteminde olması gereken özelliklerden değildir
A)-sayılabilirlik hesaplanabilirlik
B)-güncelleme yapılabilirlik
C)-ulaşılabilirlik
D)-çalışan merkezli olma
E)-hasta merkezli olma
Soru 27- Elektronik sağlık hasta kayıt sistemleri için 5 temel teknolojinin kurulması gerekir. Hangisi bunlardan değildir
A)-Tıbbi veri sözlüğü
B)-klinik veri deposu
C)-esnek veri giriş yeteneği
D)-ergonomik ekran tasarımları
E)-otomasyonsuz destek
Soru 28- ESK avantaj (yararlarından)değildir
A)-verimliliğin ve bakım kalitesinin iyileşmesini sağlar
B)-maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
C)-memnuniyet ve doyumu arttırır
D)-geçmiş tıbbi kayıtları dijital ortama aktarma ile ilgili sorunlar olabilir
E)-geri ödeme kurumlarından alınan ödemelerde artış
Soru 29- Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı hangi yıl başlamıştır
A)-2000
B)-1990
C)-2003
D)-2005
E)-2004
Soru 30- Sağlık hizmeti verilen tüm kuruluşlarda elde edilen veriler …….. üzerinde toplanmaktadır. Boşluğa hangisi gelebilir
A)-sağlıknet
B)-sağlık bilgi sistemi
C)-tıpnet
D)-hasta kayıt
E)-aile hekimliği
Soru 31- Kişisel sağlık verilerinin kaydedildiği portal e-nabızdır. Doğru mudur yanlış mı
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 31