4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 7 ÜNİTE (b)

Soru 1- Hemşirelikte ortak bir dil, terminoloji kullanımının hemşirelik tanılanmasına faydaları aşağıdakilerden hangisidir
A)-girişimlerin ve. sonuçların, çıktıların dökümantasyonunun daha açık ve kaliteli olmasını sağlar
B)-hemşirelerin hastalarla iletişimini artırır
C)-hemşirelerin hekimlerle iletişimini artırır
D)-hemşirelerin iş doyumunu artırır
E)-hekimlerin işindeki gizemi ve önemi artırır
Soru 2- Hemşireliğe özgü bilgi ve uygulamaları tanımlayan sınıflandırma sistemi çalışmaları hangi yıllarda başlamıştır
A)-1968
B)-1970
C)-1984
D)-1850
E)-1976
Soru 3- Sağlık alanındaki sınıflama terminolojilerinin kullanımı hangi yıllarda başlamıştır
A)-1790
B)-1850
C)-1950
D)-1970
E)-hiçbiri
Soru 4- Hemşirelik sınıflama sitemlerinde kullanılan ilk uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir
A)-OMAHA NANDA
B)-NANDA NIC
C)-NOC NIC
D)-OMAHA CCC
E)-hiçbiri
Soru 5- Ülkemizde hangi hemşirelik sınıflama sisitemi baz alınarak gerçekleştirilen bir yazılım proğramı kullanılmaktadır
A)-YAMAHA
B)-NANDA
C)-OMAHA
D)-NMDS
E)-NAC
Soru 6- Aşağıdakilerden hangi sınıflama sisiteminde faturalamada kullanılan kodlar bulunmaktadır
A)-CCC
B)-ABC kodları
C)-ICNP kodları
D)-hiçbiri
E)-LOINC sistemi belirleyici adları ve kodları
Soru 7- Karen S.Martin"in 1975 yılında geliştirdiği, 40 yıldan fazladır kullanılan ve üç ana bileşenden oluşan yazılım hangisidir
A)-YAMAHA
B)-ICPN
C)-OMAHA
D)-NANDA
E)-NOC
Soru 8- NANDA uygulamasında hemşirelik bilgileri 13 alanda 46 kategori altında toplanmıştır, bu uygulamada kaç adet hemşirelik tanısı bulunmaktadır
A)-101
B)-203
C)-201
D)-248
E)-103
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sonuçları sınıflamasıdır
A)-ICPN
B)-NIC
C)-NOC
D)-NANDA
E)-NMDS
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi OMAHA sisteminin alt bileşenlerinden değildir
A)-problem sınıflama sistemi
B)-girişim sistemi
C)-problem değerlendirme ölçeği
D)-çalışan değerlendirme sitemi
E)-hepsi
Soru 11- Moorhead, Johnson ve Maas tarafından 1991 de geliştirilen hemşirelik sonuçları sınıflamasında kaç kategori ve alan vardır? 7 alan 29 kategori 385 hasta sonucu yer alır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sınıflama sistemlerinin kullanımında ortak amaçlardan biridir
A)-Kaliteli hemşirelik bilgisini üretmek
B)-Üretilen veriyi bütünleştirmek
C)-Hemşireye karar desteği sağlamak
D)-Kaliteli hemşirelik verisini üretmek
E)-Hepsi
Soru 13- Amerikan Hemşireler Birliği hemşirelik uygulamalarını tanımlayan ve destekleyen kaç çeşit sınıflama sistemini kabul etmiştir
A)-12
B)-14
C)-10
D)-16
E)-15
Soru 14- Hangisi hemşirelikte ortak bil dil/ terminoloji kullanımının özelliklerinden biri değildir
A)-Sonuçların-çıktıların daha açık olması
B)-Hemşirelik tanılamasının daha kaliteli olması
C)-Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında iletişimi engellemek
D)-Hemşirelik girişimlerinin daha anlaşılır olması
E)-Hemşirelik uygulamalarındaki karmaşıklığı azaltmak
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen en eski hemşirelik sınıflama sistemlerindendir
A)-LOINC
B)-NANDA
C)-SNOMED
D)-NMMDS
E)-ABC Kodları
Soru 16- .......... Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği sınıflandırmasıdır. 1973 yılında geliştirilmiştir.13 alanda 46 kategori altında gruplandırılmıştır ve 201 hemşirelik tanısı yer alır.Boşluğu doldurunuz
A)-NIC
B)-ICNP
C)-PNDS
D)-NANDA
E)-NMDS
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi birey, aile ve toplumun sağlık bakımına yönelik olarak ayrıntılı uygulama, dokümantasyon ve bilginin yönetimini sağlayan standardize edilmiş bir sağlık bakım sınıflandırma sistemidir
A)-Omaha Sistemi
B)-LOINC Sistemi
C)-SNOMED Sistemi
D)-ICNP
E)-
Soru 18- Omaha Sistemi ...............in liderliğinde ............yılında geliştirilmiştir.Boşlukları doldurunuz
A)-Moorhead, Johnson ve Maas-1991
B)-McCloskey ve Bulechek-1987
C)-Virginia Saba-1988
D)-Uluslararası Hemşirelik Konseyi-1989
E)-Karen S. Martin -1975
Soru 19- CCC (Klinik Bakım Sınıflaması) sisteminde kaç adet hemşirelik tanısı vardır
A)-186
B)-176
C)-196
D)-166
E)-156
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nin üç ana bileşeninden biri değildir
A)-Problem Sınıflama Listesi
B)-Girişim şeması
C)-Problem Değerlendirme Ölçeği
D)-Hemşirelik girişimleri sınıflandırma sistemi
E)-Hiçbiri
Soru 21- Hemşirelik Sonuçları Sınıflandırma Sistemidir. Moorhead, Johnson ve Maas tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir. Verilen bilgi hangi sisteme aittir
A)-NOC
B)-NIC
C)-NANDA
D)-CCC
E)-ICNP
Soru 22- CCC : Klinik bakım sınıflamasıdır. Virginia Saba tarafından 1988 yılında geliştirilmiştir. Sistemde hemşirelik bilgileri, 20 bakım bileşeni altında 176 hemşirelik tanısı, 201 hemşirelik girişimi, 3 amaç altında sınıflandırılmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 23- ICNP Karen S. Martin tarafından 1989 yılında geliştirilmiştir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 24- ANA tarafından kabul edilmiş en eski sistemlerden olan Omaha Sistemi, sıklıkla halk sağlığı hemşireliği hizmet alanlarında kullanılan bir sistemdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 25- Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır
A)-NIC - Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması
B)-NANDA - Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği sınıflaması
C)-NOC - Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması
D)-CCC - Klinik Bakım Sınıflaması
E)-Omaha Sistemi - Hemşirelik Uygulamaları için Uluslararası Sınıflandırma
Soru 26- Amerikan Hemşireler Birliği’nin kabul ettiği veri setleri ve hemşirelik sınıflama sistemlerinde hangisi arayüz terminolojileri sınıflamasında değildir
A)-NANDA
B)-NIC
C)-ABC kodları
D)-OMAHA
E)-PNDS

Toplam Soru Miktarı: 26