4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 7 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte standart/ ortak dil kullanımının yararlarından değildir
A)-Hemşirelik ve sağlık bilgilerini düzenlemek
B)-Klinik karar vermeyi kolaylaştırmak
C)-Hemşirelik uygulamalarının görünürlüğünü artırmak
D)-Hemşireler arasında iletişimi güçleştirmek
E)-Sağlık sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini desteklemek
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Hemşireler Birliği’nin kabul ettiği veri setleri arasında yer alır
A)-NMMDS
B)-ICNP
C)-CCC
D)-NIC
E)-NOC
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi multidisipliner terminolojiler arasında alternatif fatura kodlarını tanımlar
A)-NANDA
B)-Omaha Sistemi
C)-NIC
D)-ICNP
E)-ABC Kodları
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Sonuçları Sınıflamasıdır
A)-ICNP
B)-NIC
C)-NOC
D)-NANDA
E)-PNDS
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’ne ilişkin bir özellik değildir
A)-Problem Sınıflama Listesi sistemin bir bileşenidir
B)-Girişim Şeması sistemin bir bileşenidir
C)-Problem Değerlendirme Ölçeği sistemin bir bileşenidir
D)-Sistemde 42 sağlık problemi tanımlanır
E)-Sistemde 17 problem tanımlanır
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması’na ilişkin bir özellik değildir
A)-1987 yılında geliştirilmiştir
B)-Hemşirelik bilgileri 30 kategoride tanımlanır
C)-Hemşirelik bilgileri 7 alanda tanımlanır
D)-Hemşirelik bilgilerinin çoğu (çevresel) alan içinde tanımlanır
E)-542 hemşirelik girişimini kapsar
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi NANDA sınıflamasına ilişkin bir özellik değildir
A)-1973 yılında geliştirilmiştir
B)-Hemşireler tarafından sık kullanılan bir sistemdir
C)-Hemşirelik bilgileri 13 alanda gruplandırılmıştır
D)-Hemşirelik bilgileri 46 kategori altında gruplandırılmıştır
E)-Hemşirelik tanısı sayısı sabittir, yıllar içinde değişmemiştir
Soru 8- Hemşirelikte ortak dil kullanımı kendine özgü terminolojileri içeren sınıflama kullanımı ilk ne zaman belirtilmiştir
A)-1850
B)-1970
C)-1973
D)-1975
E)-1988
Soru 9- Hangisi Amerikan hemşireler birliğinin kabul ettiği veri setlerinden değildir
A)-NDSM
B)-NMMDS
C)-NANDA
D)-NIC
E)-NAC
Soru 10- Aşağıdaki terminolojilerden hangisinin içeriği yanlış verilmişltir
A)-NANDA (kuzey amerika hemşirelik tanıları birliği)
B)-NMMDS (hemşirelik yönetimi minimum veri seti)
C)-NOC (hemşirelik uygulamaları sınıflaması)
D)-PNDS (perioperatif hemşirelik veri seti)
E)-LOINC ( mantıksal gözlem belirleyicileri adları ve kodları)
Soru 11- ICNP nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hemşirelik uygulamaları için uluslararası sınıflandırma
B)-Perioperatif hemşirelik veri seti
C)-Hemşirelik klinik bakım sınıflandırması
D)-Hemşirelik destek ve uygulama sınıflaması
E)-Hemşire gözlem ve veri sınıflaması
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi NIC sınıflamasına ait bir özellik değildir
A)-MCCloskey bulechek tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir
B)-542 hemşirelik girişimini kapsar
C)-30 katagori ve 7 alanı içerir
D)-Hemşirelik girişimleri sınıflandırma sistemidir
E)-40 katagoride 6 alanı içerir
Soru 13- NANDA sınıflamasına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Hangisi bunlardan değildir
A)-1973 yılında geliştirilmiştir
B)-13 alanda 6 katagoride sınıflandırılmıştır
C)-201 hemşirelik tanısı yer alır
D)-Kuzey Amerika hemşirelik tanıları birliği sınıflamasıdır
E)-Amerika hemşirelik girişimleri sınıflanasıdır
Soru 14- Aşağıda üç ana birleşeni bulunan sınıflama hangisidir? -Problem sınıflaması -Girişim şeması -Problem değerlendirme ölçeği -42 sağlık problemi 4 alanda -Birinci basamak sağlık kurumlarında hemşireler kullanır
A)-Omaha sistemi
B)-NMDS
C)-NANDA
D)-NOC
E)-NIC
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi CCC sınıflamasının özelliklerinden değildir
A)-Klinik bakım sınıflamasıdır
B)-Virgina Saba tarafından 1988 de geliştirilmiştir
C)-20 bakım bileşeni 176 hemşirelik tanısı
D)-201 hemşirelik girişimi
E)-29 katagoride 385 hasta sonucu
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi NOC sınıflamasının özelliklerinden değilidir
A)-Hemşirelik sonuçları sınıflandırma sistemidir
B)-Moorhead, Johson ve Maas tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir
C)-7 alanda 29 katagori içerir
D)-385 hasta sonucu vardır
E)-42 sağlık problemi içerir
Soru 17- Ülkemizde halk sağlığı hemşireliği hizmet alanlarında Omaha sistemi kullanılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetlerinde hemşirelik sınıflama sisteminin kullanımının nedenlerinden değildir
A)-bakım hatalarını azaltmak
B)-bakımın ölçme değerlendirilmesinin yapılması
C)-bakım sonuçlarını diğer meslektaşlarla paylaşmak
D)-hastane yöneticilerinin takdirini almak
E)-araştırmalar için veri toplamak ve verileri standardize etmek
Soru 19- Sınıflama sisitemlerinin kullanımındaki ortak amaç aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-kaliteli hemşirelik bilgisini üretmek
B)-hemşirelik verilerini üretmek
C)-üretilen verileri pazarlamak
D)-üretilen verileri bütünleştirmek
E)-hemşireye karar desteği sağlamak
Soru 20- Amerikan hemşireler birliği sınıflama sistemlerini kaç grubda toplamıştır
A)-8
B)-13
C)-14
D)-9
E)-12
Soru 21- Aşağıdakilerden hangileri hemşirelik hizmetlerinde kullanılan sınıflama sisitemindeki uygulamalardan değildir
A)-NANDA NIC NOC
B)-OMAHA NMMDS PNDS
C)-YAMAHA NDYAMED ICN
D)-SNOMED NMOS ICNP
E)-LOİNC CCC ABC kodları

Toplam Soru Miktarı: 21