4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 6 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimi uygulama standartları arasında yer almaz
A)-Tanılama
B)-Planlama
C)-Uygulama
D)-Danışmanlık
E)-Etik
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi (1961 yılında kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olup, dünyada bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefleyen) yapıdır
A)-Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS- Healthcare Information and Management Systems Society)
B)-Teknoloji Bilişimi Rehberliğindeki Eğitim Reformu (Technology Informatics Guiding Educational Reform-TIGER)
C)-Amerikan Hemşireler Birliği (ANA-American Nursing Association)
D)-Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği (IMIA- The International Medical Informatics Association)
E)-Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği- Hemşirelik Bilişimi Çalışma Grubu (IMIA-NI SIG- Special Interest Group on Nursing Informatics of IMIA)
Soru 3- Bilişim hemşirelerinin (kullanıcıların ve sağlık kurumunun savunuculuğunu yapmak, bölgesel ve ulusal düzeyde bilişim politika ve standartlarının şekillenmesine katkı yapması) konusunda yapacağı etkinlikler hangi görev alanı içinde yer alır
A)-Araştırma ve değerlendirme
B)-Politika geliştirme ve savunuculuk
C)-Koordinasyon
D)-Konsültasyon
E)-Analiz
Soru 4- Bilişim hemşirelerinin (bakım vericiler ve hastaları etkileyen çeşitli bilişim konularına ilişkin araştırma planlamak ve yürütmek) gibi etkinlikleri hangi görev alanı içinde yer alır
A)-Geliştirme
B)-Eğitim ve profesyonel gelişim
C)-Araştırma ve değerlendirme
D)-Analiz
E)-Yönetim ve liderlik
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da bilişim hemşiresi olarak çalışmak isteyen hemşirelerin Amerikan Hemşire Kredilendirme Merkezinin (American Nurses Credentialing Center) yürüttüğü programa katılmaları için gerekli koşullar arasında yer almaz
A)-Adayın en az iki yıl deneyimli olması
B)-Adayın en az dört yıl deneyimli olması
C)-Adayın hemşirelikte lisans derecesine sahip olması
D)-Adayın lisanslı kayıtlı hemşire olması
E)-Adayın bilişim alanında en az 30 ders saatini almış olması
Soru 6- Amerikan hemşireler birliği ANA kaç yılında hemşirelik bilişimini bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir
A)-1970
B)-1980
C)-1969
D)-1992
E)-2002
Soru 7- Sağlık bilgi ve yönetim sistemleri topluluğu HIMMS hakında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-1981 yılında kurulmuştur
B)-Amerika, asya ve avrupada yapılanmaları bulunur
C)-Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur
D)-Bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefler
E)-Bilişimi; bilginin aktarılması ve bilgisayar merkezli araçlarla bilginin işlenmesi ile ilgilenen bir disiplin olarak tanımlar
Soru 8- aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimini diğer bilişim uzmanlıklarından ayırır
A)-Hemşirelik bilimi
B)-Bilgi bilimi
C)-Bilgisayar bilimi
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 9- hemşirelik bilişimine ilişkin ilk sertifika sınavı kaç yılında nerede yapılmıştır
A)-1995 Amerika
B)-1955 Belçika
C)-1955 İngiltere
D)-1945 Belçika
E)-1935 İngiltere
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişiminin yararlarından değildir
A)-hemşirelere bir perspektif sağlar
B)-hemşirelerin görünürlüğünü arttırır
C)-hemşirelik değer ve inanç geliştirir
D)-bilişim alanında hemşirelere bir temel oluşturur
E)-hemşirelik dilini ve terminolojisini sadeleştirir
Soru 11- aşağıdakilerden hangisi bilişim hemşireliğinin rolünü güvenli, yüksek kaliteli ve hasta merkezli bakım verilmesini destekleyen, sağlık bilgi teknolojilerinin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirmesine katkı yapmak olarak belirten kuruluştur
A)-ANA
B)-HIMMS
C)-GRAVES
D)-CORCORAN
E)-HİÇBİRİ
Soru 12- sağlık bilgi teknolojileri bir sağlık kurumundaki bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisini kapsamaz
A)-Kurulum uygulamaları
B)-Bilgisayar donanımın incelenmesi
C)-Tasarlanması, geliştirilmesi
D)-Yürütülmesi,yönetimi
E)-Desteği
Soru 13- sağlık bilgi teknolojileri temel olrak aşağıdakilerden hangisini sağlamaz
A)-Bilgisayar ve teknik servis aracılığıyla sağlık bilgisinin işlenmesini
B)-Dönüştürülmesini
C)-Saklanmasını
D)-Korunmasını ve iletilmesini
E)-Bilgiye güvenli bir şekilde erişilmesini
Soru 14- 1983 yılında kurulan IMIA-NI_SIG (uluslararası tıp bilişimi derneği- hemşirelik bilişimi çalışma grubu) tüm dünyada hemşirelik bilişimini geliştirmek için kurulmuş uluslararası bir yapıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu grubun amaçları arasında yer almaz
A)-- Hemşirelik bilişimine ilgi duyan hemşire ve sağlık personeli arasında işbirliğini güçlendirmek
B)-Hemşirelik bilişiminin, hemşirelik uygulaması, araştırması, yönetimi ve eğitimi alanlarında gelişimini sağlamak
C)-Üye ülkelerde hemşirelik bilişiminin gelişimini desteklemek
D)-Bütün ülkelerde hemşirelik bilişiminin gelişimini desteklemek
E)-Hemşirelik bilişimi konusunda kurslar,rehberler ve öneriler geliştirmek
Soru 15- tıp bilişimi derneği- hemşirelik bilişimi çalışma grubu hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından hemşireleri kaç kategoride sınıflandırmıştır
A)-Önce 3 sonra 4
B)-Önce 2 sonra 4
C)-Önce 4 sonra 3
D)-Önce 4sonra 2
E)-Hiçbiri
Soru 16- aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından hemşirelerin daha sonraki yıllarda geliştirilmiş sınıflandırması arasında yoktur
A)-Deneyimli hemşire
B)-Uzman hemşire
C)-Başlangıç giriş düzeyi hemşiresi
D)-Uzman bilişim hemşiresi
E)-Bilişim yenilikçisi hemşiresi
Soru 17- ANA’ya göre hemşirelik bilişimi uygulama standardı kaç maddeden oluşmaktadır
A)-4
B)-15
C)-6
D)-18
E)-12
Soru 18- aşağıdakilerden hangisi ANA’nın tanımladığı bilişim hemşirelerinin görev tanımlarından biri değildir
A)-Konsültasyon; kurum içinde ve dışında hemşirelik bilişimi alanında kaynak kişi olma
B)-Geliştirme; kullanıcı ihtiyaçlarını doğru tespit ederek geliştirilecek çözümlere, sistemlere aktarma
C)-Analiz; karar destek , çıktı, sonuç, toksonomi yöntemleri için bilgi sentezi yapmak için veri kullanımını sağlamak
D)-Yönetim ve liderlik; klinik bilişim bölümü ile doğrudan veya dolaylı olarak proje yöneticisi olarak çalışma
E)-Politika geliştirme ve savunuculuk; var olan sağlık politikalarına uymak ve savunmak
Soru 19- Amerika hemşire kredilendirme merkezi tarafından bilişim hemşiresi olarak sertifika alabilmek için bazı kriterlere sahip olmak gerekir aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir
A)-En az 2 yıl deneyimli olmak
B)-Lisanslı kayıtlı hemşire olmak
C)-Lisans derecesi olmak
D)-Bilişim alanından en az 300 saat ders almış olmak
E)-Özel bir sınava tabii olmak
Soru 20- aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri bilgi ve yönetim sistemlerinde sertifikalı profesyonel hakkını kazanabilen branşlardan değildir
A)-Hemşireler
B)-Doktorlar
C)-Yönetim mühendisleri
D)-Anaokulu öğretmenleri
E)-Danışmanlar

Toplam Soru Miktarı: 20