4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 4 ÜNİTE (b)

Soru 1- Birinci basamak bilgi sisteminde hastalıkların standart terimlerle tanımlanması ve/veya sınıflandırılması için en yaygın kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir
A)-ICD-10
B)-CID-10
C)-DIC-10
D)-DID-10
E)-IDC-10
Soru 2- Sağlık sektöründeki pek çok işin süreçlerinin bilgi sistemlerine temellenmesinin olumlu sonuçlarından değildir
A)-Sağlık alanında çok hızlı üretilen verinin daha kaliteli ve verimli yönetimi yapılabilmiştir
B)-Tıbbi hatalar azalmış finansal verimlilik artmıştır
C)-Farklı uzmanlıktaki sağlık ekip üyelerini etkili koordinasyonu sağlanmıştır
D)-Geleneksel sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin yerini zayıflatılmış hasta modeli almıştır
E)-Sağlık alanın da iş süreçlerinin değişmesi ile sağlık bilgilerinin gizliliği gibi konular önem kazanmıştır
Soru 3- Koruyucu erken tanı ve tedaviyi içeren toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları içeren sağlık hizmeti hangisidir
A)-Birinci basamak sağlık hizmetleri
B)-İkinci basamak sağlık hizmetleri
C)-Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
D)-Rehabilitasyon Hizmetleri
E)-Tersiyer bakım hizmetleri
Soru 4- Sağlıkta dönüşüm programında yapılan değişiklikle toplum sağlığı merkezine verilen hizmetlerden değildir
A)-İdari ve Mali İşler
B)-Planlama ve istatistik
C)-Çevre Sağlığı ve Okul Sağlığı
D)-Ana Çocuk Sağlığı , Bağışıklama ve Aile Planlaması
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan klinisyenleri desteklemek için kullanılacak bilgi sistemlerinin taşıması gereken özelliklerden değildir
A)-Hastalarla ilgili verilerin kullanımı kolay ve standart yöntemlerle toplanması
B)-Sağlık verilerinin diğer klinisyenlere elektronik ortamda aktarılması
C)-Sistemlerin kullanıcıya karar desteği sağlaması
D)-Toplanan sağlık verilerinin yönetim ve planlama desteği için kullanılabilmesi
E)-Sağlık verilerinin herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde kullanıma açık olması
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi HBS’nin kullanılma amaçlarından değildir
A)-Hastanede çalışanlara ve karar alıcılara destek olmak
B)-Sağlık bilgisinin kayıt edilmesi
C)-Değişik kaynaklardan gelen sağlık verilerinin ayrıştırılması
D)-Tüm hizmetlerin bilgisayar aracılığıyla elektronik ortamda yapılması
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi HBS kullanmanın avantajlarından değildir
A)-Çalışan verimliliği ve hasta memnuniyeti artar
B)-Bilgiye Erişim hızlanır
C)-Karar verme hızı ve güvenirliliği artar
D)-Sağlık maliyetini artırır
E)-Bilimsel araştırmalarda destek sağlama konusunda fayda sağlar
Soru 8- HBS içinde yer alan yatış işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve hasta taburcu işlevleri içeren modül hangisidir
A)-Poliklinik Modülü
B)-Hasta Kabul Modülü
C)-Bilgi Yönetim Modülü
D)-Vezne Modülü
E)-Yatan hasta takip ve hasta çıkış işlemleri modülü
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi HBS içerinde yer alan tetkik istek görüntüleme, tetkik sonuç tarama, hasta ve örnek etiketleme, tetkik sonuç girişi yapma ve tetkik raporu hazırlama işlevlerini içeren modüldür
A)-Radyoloji Modülü
B)-Poliklinik Modülü
C)-Hasta Kayıt Modülü
D)-Yatan Hasta Modülü Modülü
E)-Laboratuvar Modülü
Soru 10- Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilk adım hangi kanunla atılmıştır
A)-Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile
B)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun kuruluşu ile
C)-Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ile
D)-Toplum Sağlığını Koruma Kanunu ile
E)-Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin kurulumu ile
Soru 11- Toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık için risk faktörlerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan kurum hangisidir
A)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B)-Sağlıkta Dönüşüm Programı
C)-sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi
D)-Koruyucu Sağlık Hizmetleri
E)-Toplum Sağlığı Merkezleri
Soru 12- Bilgi sistemlerinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılması için taşıması gereken özellikler nelerdir
A)-Hastalarla ilgili verilerin kullanımı kolay ve standart yöntemlerle toplanması
B)-sağlık verilerinin diğer kliniksellere elektronik ortamda aktarılması
C)-Sistemlerin kullanıcıya karar desteği sağlaması
D)-Bilgi sistemleri ile toplanan sağlık verilerinin yönetim ve planlama desteği için kullanılabilmesi
E)-Hepsi
Soru 13- Hastane Bilgi Sistemleri içinde ‘tıbbi rapor hazırlama, ilaç ve sarf malzeme istemi ve poliklinik ve servis raporlama işlevlerini’ içeren modül aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hemşirelik Gözlem Modülü
B)-Laboratuvar Modülü
C)-Poliklinik Modülü
D)-Hasta kayıt /kabul Modülü
E)-İstatistik Ve Raporlama Modülü
Soru 14- Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri hangi uygulamaları içerir
A)-Sağlık Hizmetlerinde örgütlenmeyi planlar
B)-Sağlık Hizmetlerinde gelişmeleri takip eder
C)-Koruyucu, erken tanı ve tedaviyi içeren toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları içerir
D)-Sevk zincirinin takibini yapar
E)-Rehabilitasyon hizmeti sunar
Soru 15- Dünyada Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin içeriği ve verilme yöntemi neye göre değişim gösterir
A)-Ülkenin dünya üzerindeki konumu
B)-İkinci basamak Sağlık Hizmetinin yetersizliği
C)-Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetinin yetersizliği
D)-Sağlık hizmetlerinin planlama hatası
E)-Ülkelerin sağlık sistemlerinin yapısıyla
Soru 16- Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin planlama ve denetleme görevi hangi kuruma aittir
A)-Planlama ve denetleme Bakanlığı
B)-Sağlık hizmetleri
C)-Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
D)-Dünya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
E)-Sağlık Bakanlığı
Soru 17- Ülkemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilk adım kaç yılında ve kaç sayılı kanunla atılmıştır
A)-1961 yılında 224 sayılı kanunla
B)-1961 yılında 226 sayılı kanunla
C)-1964 yılında 224 sayılı kanunla
D)-1971 yılında 321 sayılı kanunla
E)-1971 yılında 224 sayılı kanunla
Soru 18- Aşağıdakilerden Türkiye Halk Sağlığı Kurumumun kuruluş amacı değildir
A)-Toplumun sağlığını korumak
B)-Sağlık için risk faktörlerini ortadan kaldırmak
C)-Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini yürütmek
D)-Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan sağlık sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak
E)-Aile planlaması politikasını yürütmek
Soru 19- Aşağıdaki kodlardan hangisi Hastalıkların ve sağlıkla ilgili sorunların Uluslar arası istatistiksel sınıflaması nda kullanılır
A)-HSBS
B)-AHBS
C)-ÇKYS
D)-ATS
E)-ICD

Toplam Soru Miktarı: 19